Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок договору поставки зерна

Зразок договору поставки зерна

Зразок договору поставки зерна.

ДОГОВІР

ПОСТАВКИ ЗЕРНА №

 

Товариство з обмеженою відповідальністю , далі – «Постачальник», в особі Генерального директора, який діє на підставі ____________, з одного боку та

Товариство з обмеженою відповідальністю, далі – «Покупець», в особі Генерального директора, який діє на підставі __________, далі разом – «Сторони», підписали даний договір, далі – «Договір», про таке:

                                                     

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність, а Покупець прийняти і оплатити, ________зерно української пшениці ________ групи 3-го класу врожаю 2014 року (надалі – «Товар») на зерновому складі, що знаходиться за адресою:___________________________ (надалі – «Зерновий склад»).

1.2. Загальна кількість Товару становить ______________ тон +/-___%.

1.3. Кількість Товару визначається відповідно до складських документів на Товар, виданих Зерновим складом.

1.4. Термін поставки:  «01» жовтня 2014 р.

1.5 Умови доставки:поставка Товару здійснюється на умовах EXW («Франко-зерновий склад Постачальника») згідно правил «Інкотермс-2010».

 

2. Якість Товару

2.1.      Загальний стан та якість Товару мають відповідати ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови», показникам якості встановленими ДСТУ 3868:2010 для Товару групи  _____ класу ____, з урахуванням положень п.2.2 даного Договору.

2.2.      Окремі показники якості Товару, максимальні або мінімальні значення яких відрізняється від вимог ДСТУ 3868:2010 для Товару групи та класу вказаних в п. 1.1. Договору, мають відповідати наступним значенням:

Показники якості

Значення

Натура, не менше

720 г/л

Зернова домішка, не більше

10%

Клейковина, не менше

21,5

 

2.3.      Фактична якість Товару визначається відповідно до карток аналізу зерна (форма № 47).

 

3.         Ціна та загальна вартість Товару

3.1.      Ціна Товару згідно даного Договору становить _______(______________) гривень за 1 тонну, із ПДВ.

3.2.      Загальна вартість Товару, що постачається становить _______(_______________) гривень із ПДВ +/-___%.

4. Порядок розрахунків

4.1.      Покупець здійснює оплату вартості Товару  на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару згідно Договору.

4.2.      Постачальник зобов'язується, протягом 2 (двох) робочих днів з дня здійснення  поставки Товару, надати Покупцю  оригінали видаткових накладних на Товар на повну суму його вартості.

4.3.      Обов’язки Покупця по оплаті Товару вважаються  виконаними в момент надходження від Покупця грошових коштів у розмірі вартості Товару на поточний рахунок Постачальника.

 

5. Приймання-передача Товару

5.1.Постачальник передає Товар Покупцю у власність на Зерновому складі згідно Договору.

5.2.Передача Товару по кількості та якості відбувається на Зерновому складі, що засвідчується підписаними Сторонами видатковими накладними на Товар/Актами передачі-приймання.

5.3. Товар переходить у власність Покупця з моменту його фактичної передачі Постачальником та засвідчується оригіналом належним чином складених складських документів на Товар в повному обсязі , виданими на ім'я Покупця  Зерновим складом.

 

6. Права та обовязки Сторін

6.1. Покупець має право:

6.1.1. Придбати Товар згідно умов даного Договору.

6.2. Покупець зобовязаний:

6.2.1. Прийняти згідно умов договору по кількості та якості.

6.2.2. Сплатити Постачальнику вартість отриманого Товару.

6.3. Постачальник вправі:

6.3.1. Вимагати у Покупця оплати ним вартості прийнятого Товару.

6.4. Постачальник зобовязаний:

6.4.1.Поставити Покупцю Товар належної якості та в повному об’ємі згідно Договору.

6.4.2. Сплатити Покупцю вартість Товару згідно Договору.

 

7. Відповідальність

7.1. Сторона, яка порушила даний Договір, відшкодовує іншій Стороні спричиненні збитки та втрачений прибуток у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2.      В разі, якщо передача Товару  Постачальником була вчинена пізніше сроків, вказаних в Договорі, Постачальник оплачує Покупцеві неустойку у формі пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Товару за кожен день прострочки, але не більше 3 % від загальної вартості Товару, визначеної у розділі 3 даного Договору.

7.3.      В разі прострочки Покупцем термінів оплати Постачальнику вартості Товару Покупець оплачує Постачальнику неустойку у формі пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Товару за кожен день прострочки, але не більше 3 % від загальної вартості Товару, визначеної у розділі 3 даного Договору.

 

8. Форс-мажорні обставни

8.1.      Жодна із Сторін не відповідає за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по Договору в разі виникнення наступних обставин непереборної сили (форс-мажор): повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, а також воєнних дій, заколотів, страйків, громадських заворушень, збройних дій, державних заборонних актів чи інших обставин, якщо ці обставини настали після підписання Сторонами даного  Договору і не залежать від їх волі. Якщо яка-небудь із обставин форс-мажору перешкоджає виконанню однією із Сторін своїх зобов'язань в період дії Договору, то даний Договір може бути подовжено на строк протягом якого діє така обставина.

9.Порядок врегулювання спорів

9.1.      Всі суперечки, які можуть виникнути із дійсного Договору чи з його приводу, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. Претензійний порядок є обов’язковим.

9.2.      У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спірного питання шляхом переговорів, то суперечка буде розглядатися в господарському суді відповідно  до Господарського процесуального кодексу України.

 

10. Інші умови

10.1.    При тлумаченні даного Договору мають силу умови «Інкотермс-2010», а також ДСТУ 3768:2010 "Пшениця. Технічні умови".

10.2.    Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками.

10.3. Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по договору

10.4. Договір складений українською мовою у двох однакових примірниках рівної юридичної сили для кожної Сторони.

11. Адреси, банківські реквізити Сторін

 

 

Замовити складання договору поставки.

 

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті