Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок дилерського контракту

Зразок дилерського контракту

Зразок дилерського договору поставки.

ДИЛЕРСЬКИЙ КОНТРАКТ

м. Київ, ____ жовтня 2014 року

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ «_____________», в особі Директора ____________, який діє на підставі Статуту, з одного боку та

ДИЛЕР: ФОП ______________, який діє на підставі державної реєстрації фізичної особи-підприємця (реєстраційний № ***), з другого боку, далі разом – «Сторони», уклали даний контракт, далі – «Контракт», про наступне:

  1. . ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
    1.  Предметом даного Контракту є співпраця Сторін в сфері реалізації продукції Постачальника, далі – «Продукція».
    2.  Кількість, асортимент, вартість продукції, порядок оплати, термін та місце доставки Продукції вказуються Дилером в заявках (далі – «Заявка») на основі погодженого Сторонами прасу, що є невід’ємним додатком до даного Контракту (Додаток №1), далі – «Прайс».

За даним Контрактом Дилер набуває повноважень офіційного торгового представника Постачальника (не виключно) на території України, країн Євросоюзу та країн СНД.​

2. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Постачальник поставляє Продукцію на основі письмових Заявок Дилера, сканкопію якої Дилер надсилає на електронну адресу Постачальника ( ______@______), з наступною передачею оригіналу Заявки Постачальнику. Прийняті Постачальником Заявки до виконання є невід’ємною частиною Контракту.

2.2. Свідченням прийняття Постачальником Заявки до виконання є рахунок-фактура на вартість замовлення згідно Заявки, надісланий у формі сканкопії на вище зазначену електронну адресу Дилера з наступною передачею оригіналу.

2.3. Дилер, протягом двох банківських днів оплачує ___% від суми, вказаної у рахунку-фактурі на відповідне замовлення. Решту ___% - протягом двох банківських днів з моменту поставки Продукції Постачальником.

2.4. Доставка (транспортування, завантаження/розвантаження) Продукції до місця призначення, зазначеного в Заявці, здійснюється силами Постачальника на умовах CPT згідно правил ІНКОТЕРМС-2010. За згодою Сторін доставка Продукції до місця призначення може відбуватися за рахунок Дилера. В такому разі, вартість Продукції, вказана у рахунку-фактурі зменшується на фактичні транспорті витрати Дилера.

2.5. Право власності на Продукцію та ризик випадкової загибелі чи пошкодження Продукції переходить від Постачальника до Дилера в момент фактичної передачі Продукції Дилеру чи вказаному ним в Заявці отримувачу Продукції, далі – «Отримувач Продукції». Постачальник вважається таким, що поставив Продукцію та виконав Заявку в момент фактичної передачі Продукції Дилеру/Отримувачу Продукції. Факт поставки Продукції засвідчується накладною, підписаною Постачальником та Отримувачем Продукції. В разі відсутності в Заявці даних про Отримувача Продукції – таким  отримувачем виступає Дилер.

2.6. Якщо інше не погоджено Сторонами, термін поставки Продукції згідно прийнятої Постачальником Заявки становить ___ календарних днів з моменту отримання Постачальником передплати від Дилера.

3. ВАРТІСТЬ ТА ЦІНА ПРОДУКЦІЇ

3.1. Вартість Продукції визначається Сторонами в Прайсі.

3.2. Постачальник має право пропорційно збільшити вартість Продукції, за умови письмового попередження Дилера про застосування нових цін на Продукцію не менше, ніж за 10 календарних днів.

3.3. Вартість вже оплаченої Продукції згідно прийнятої Постачальником Заявки зміні (перерахунку) не підлягає.

3.4. Вартість Продукції встановлюється в гривнях.

3.5. Дилер зобов’язується оплачувати вартість Продукції в безготівковій формі шляхом перерахування грошових котів на поточний рахунок Постачальника. 

4. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ

4.1. Якість, параметри, асортимент, комплектація Продукції мають пріоритетно відповідати вимогам, заявленим Дилером в Заявці. В решті показників Продукції, не заявлених окремо Дилером, якість Продукції має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-130:2007. «Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови».

4.2. В разі виявлення прихованих недоліків (заводського браку) Продукції Постачальник зобов’язується усунути виявлені недоліки за власний рахунок. Претензії щодо прихованих недоліків приймаються Постачальником протягом гарантійного терміну Продукції, вказаного в даному Контракті.

4.3. Гарантійний термін Продукції становить ________ місяців з дня її поставки. Протягом гарантійного терміну Постачальник здійснює гарантійний ремонт/заміну Продукції за власний рахунок.

4.4. В разі настання гарантійного випадку Дилер повідомляє Постачальника про виявлені недоліки Продукції та надсилає пропозицію щодо спільного огляду Продукції та складання рекламаційного акта.

4.5. В разі ухилення Постачальника від складання Рекламаційного акту або виникнення спору між Сторонами щодо недоліків Продукції, кожна із Сторін має право звернутися до належним чином сертифікованої експертної установи щодо здійснення експертизи спірної Продукції, вартості її ремонту чи заміни на якісну.

4.6. В разі ухилення Постачальника від здійснення гарантійного ремонту чи заміни неякісної Продукції на якісну, Дилер має право здійснити гарантійний ремонт чи заміну за власний рахунок та вимагати компенсацію Постачальником здійснених Дилером  витрат.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

5.1. Дилер має право:

5.5.1. Виступати офіційним дилером Постачальника у відносинах із третіми особами.

5.5.2. Використовувати торгові знаки, емблеми, фірмові назви Постачальника в маркетингових цілях (для виготовлення вивісок, емблем, візитівок, бланків, рекламних брошур, проспектів), спрямованих на популяризацію та продаж Продукції в межах даного Контракту.

5.5.3. Самостійно від свого імені, на свій ризик та за свій рахунок укладати договори із третіми особами на реалізацію Продукції.

5.5.4. Здійснювати монтаж поставленої Постачальником Продукції за замовленнями третіх осіб.

5.5.5. Організовувати маркетингові, рекламні заходи з метою збільшення об’ємів продажів Продукції відповідно до предмету даного Контракту.

5.2.  Дилер зобовязаний:

5.2.1. Своєчасно і в повному об’ємі оплачувати Постачальнику вартість Продукції згідно прийнятих Постачальником до виконання Заявок.

5.2.2. Не розголошувати комерційну та технічно-виробничу інформацію Постачальника, отриману в результаті співпраці Сторін за даним Контрактом. 

 5.2.3. Не використовувати товарні знаки, фірмові найменування в цілях інших, ніж вказані в п. 5.5.2. Контракту. При цьому товарні знаки Постачальника залишаються власністю ТОВ «_____________».

 5.2.4. Надавати клієнтам, кінцевим покупцям Продукції, чіткі інструкції та інформацію надані Постачальником щодо використання та експлуатації Продукції, гарантійних застережень.

 5.2.5. Повідомляти про виявлені недоліки, брак Продукції в порядку та в межах термінів, передбачених даним Контрактом.

 5.3. Постачальник має право:

5.3.1.  Вимагати оплати Дилером поставленої Продукції згідно умов даного Контракту.

 5.3.2. В разі наявності суттєвої заборгованості Дилера по оплаті попередніх Заявок, відмовити останньому в прийняті до виконання наступних Заявок.

  5.3.3. Відкликати у Дилера право використання торгових знаків, фірмених найменувань  Постачальника, в разі порушення Дилером передбачених Контрактом умов їх використання, грубого порушення своїх зобов’язань по Контракту, припинення терміну дії Контракту.

 5.4. Постачальник зобовязаний:

5.4.1. Своєчасно поставляти Продукцію згідно прийнятих до виконання Заявок згідно умов Контракту.

5.4.2. Своєчасно усувати виявлені недоліки Продукції згідно умов Контракту.

5.4.3.  Поставляти Продукцію згідно погодженого Сторонами Прайсу та Заявок.

5.4.4. Повідомляти  Дилера про зміну вартості Продукції, товарних позицій не менш, ніж за 10 днів до введення відповідних змін в дію.

5.4.5. Безкоштовно надавати в розпорядження Дилера технічну документацію на Продукцію, каталоги, інші рекламно-інформаційні матеріали.

5.4.6. Оперативно консультувати спеціалістів Дилера з питань, що виникають з питань монтажу, експлуатації Продукції.

5.4.7. Сприяти Дилеру в проведенні рекламних, маркетингових кампаній по популяризації та реалізації Продукції.

5.4.8. У випадках, коли це не суперечить інтересам Постачальника, сприяти реалізації Продукції переважно через Дилера.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Відповідальність Дилера:

6.6.1. В разі прострочки платежів по Контракту, Дилер сплачує Постачальнику пеню в розмірі повідної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочки, інфляційні нарахування та плату за користування чужими коштами в розмірі 3% річних від суми боргу.

6.2. Відповідальність Постачальника:

6.2.1. В разі прострочки Постачальника по поставці якісної Продукції/ гарантійному ремонту/ усуненню браку, Постачальник сплачує неустойку в розмірі 0,01% від вартості спірної Продукції за кожен день прострочки.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за даним Контрактом, якщо виконання Стороною взятих на себе обов’язків стало неможливим в наслідок дії форс-мажорних обставин, що безпосередньо перешкоджають виконанню Контракту та не залежать від волі Сторін (стихійних лих, воєнних дій, терористичних актів, рішень державних органів, ембарго, страйки, громадські заворушення).

7.2. Сторона, що підпала під вплив форс-мажорних обставин зобов’язана можливим доказовим способом повідомити про це протилежну Сторону протягом трьох календарних днів з наступним додатком письмових доказів дії форс-мажорних обставин. Сторона, що належним чином не повідомила протилежну Сторону про вплив форс-мажорних обставин та не надала відповідних доказів не має в права в подальшому посилатися на них.

7.3. Термін виконання зобов’язань по Контракту відтерміновується на період дії форс-мажорних обставин. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 90-та днів кожна із Сторін вправі розірвати Контракт в односторонньому порядку, повідомивши письмово про свій намір протилежну Сторону .

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони домовились всі спірні питання намагатися попередньо вирішити шляхом переговорів.

8.2. В разі не можливості досягнення консенсусу шляхом переговорів, спір передається на розгляд до Господарського суду м. Києва згідно матеріального та процесуального законодавства України.

9. ДІЯ КОНТРАКТУ

9.1. Даний Контракт набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до «31» грудня 2016 року.9

9.2. Одностороння зміна, розірвання  Контракту не допускається.

9.3. Припинення Контракту не припиняє обов’язку Сторони виконати до кінця взяті на себе під час дії Контракту зобов’язання.

10. ПРИКІНЦЕВІ УМОВИ

10.1. Зміна умов Контракту можлива за взаємною згодою Сторін, що засвідчується відповідним додатком до Контракту, підписаного Сторонами.

10.2. Всі додатки до Контракту, додаткові Угоди, підписанні Сторонами, є невід’ємними частинами Контракту.

10.3. З решти питань, не врегульованих даним Контрактом Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

10.4. Контракт укладений українською мовою у двох примірниках однакової юридичної сили по одному для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Замовити написання дилерского договору.

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті