Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок договору продажу сайта

Зразок договору продажу сайта

Зразок договору купівлі-продажу сайта

ДОГОВІР

відступлення виключних майнових прав

м. Київ , ___.10.2014 р.

 

Власник: Гр. України______, що діє на підставі цивільної дієздатності та паспорта громадянина України  СН № _____ з однієї сторони та

Набувач: ФОП _____, що діє на підставі державної реєстрації фізичної особи підприємця (рестр. № в ЄДР ), з другої сторони,  разом далі – «Сторони», уклади даний Договір відступлення виключних майнових прав, далі – «Договір», про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. WEB-сайт – сукупність програмних компонентів, системних сценаріїв, логічно та тематично пов’язаних графічних та текстових файлів, об’єднаних доменним іменем. WEB-сайт не виступає об’єктом даного Договору.

1.2. Інтерфейс WEB-сайту – локалізована на цифровому носієві сукупність графічних та текстових елементів, які відповідають бізнес-концепції Інтернет-магазину «ххх», що відтворені  у скріншотах сторінок  WEB-сайту, які є невід’ємними додатками до Договору.

1.3.  Домен –– ім’я, зареєстроване в системі доменних імен в мережі Інтернет, як засіб ідентифікації WEB-сайту.

1.4. До Пакету доменів входять наступні імена:

.com.ua;

 .kiev.ua.

1.5. Бізнес-концепція Інтернет-магазину «ххх» - це ідея продажу комерційного, побутового, комп’ютерного обладнання  в мережі Інтернет під логотипом «ххх» з єдиним Інтерфейсом WEB-сайту.

 1.6. Інтернет-проект – бізнес-концепція Інтернет-магазину «ххх», складовими якої є:

Бізнес-концепція Інтернет-магазину «ххх»;

Пакет Доменних імен;

Контактні дані Інтернет-проекту:

Телефон: (044) _____;

 Skype: ___.com.ua;

Skype: ____.kiev.ua;

 ICQ: ____.

Інтерфейс WEB-сайту;

Система функціоналу WEB-сайту згідно переліку: «Базові сторінки», «Текстові блоки», «Фотографії, ілюстрації», «Система реєстрації», «Блоки новин», «Дзвінок із WEB-сайту» «Корзина».

Літературні твори, що розміщені в базових та текстових сторінках Образу WEB-сайту, відтворені в електронному/ паперовому вигляді та є невід’ємними додатками до Договору.

1.7. Рекламна кампанія на наступних на сайтах:

Паролі доступу до рекламних компаній  зазначаються Сторонами в  Акті передачі-приймання.

1.8.  Виключні майнові права на  Інтернет-проект: сукупність виключних майнових прав на Інтернет-проект належних Власникові щодо володіння, користування, розпорядження, персоналізації, публікації в мережі Інтернет (та інших засобах публікації інформації) Інтернет-проекту, його складових.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно даного Договору Власник  за винагороду відступає Набувачу належні Власнику Виключні майнові права на Інтернет-проект, його складові,  а Набувач зобов’язується прийняти у власність дані права та оплатити їх вартість згідно Договору.

2.2. Власник гарантує, що:

- на момент передачі Набувачеві прав на Інтернет-проект, його складові, він наділений  Виключними майновими правами на Інтернет-проектом та його складові;

 - правомочний розпоряджатися Інтеренет-проектом та його складовими на власний розсуд;

- набув право власності Інтернет-проектом, його складовими, згідно чинного законодавства;

- відсутні будь-які спори, претензії третіх осіб щодо прав на Інтернет-проект його складові;

- він є власником використаних в Інтернет-проекті, його складових об’єктів авторського права (графічних зображень, літературних текстів, їх поєднань, варіантів компіляцій тощо), їх використання не порушує прав третіх осіб.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

3.1. Власник зобовязується:

3.1.1.     На момент підписання Договору передати Набувачеві Виключні майнові права на  Інтернет-проект. Факт передачі Виключних майнових прав на Інтернет-проект засвідчується підписаним Сторонами Актом передачі-приймання.

3.1.2.     На момент підписання Договору передати Набувачеві на цифровому носієві файли із Інтерфейсом WEB-сайту, логін та паролі доступу управління елементами Інтернет-проекту.

3.1.3.     Не пізніше моменту підписання Договору звернутися до ТОВ «Інтернет Інвест» із заявою про передачу прав на Пакет доменів на користь Набувача із наступними даними:

Країна* Україна

поштовий індекс*

Права на Пакет доменів вважаються переданими в момент внесення відповідного запису про Набувача в якості нового адміністратора в Реєстрі доменних імен, належного ТОВ «Інтернет Інвест».

3.1.4. Не пізніше моменту підписання Договору звернутися до ТОВ «Інтернет Інвест» із заявою про трансфер Пакету доменів до іншого реєстратора, в якості останнього зазначивши ______________.

3.1.5. Не пізніше моменту підписання Договору звернутися до телефонної компанії __________________ про передачу в користування телефонної лінії за номером (044)  на користь  Набувача.

3.1.6. Не перешкоджати Набувачеві розпоряджатися набутими Виключними майновими правами на Інтернет-проект.

3.1.7. Жодним чином не передавати третім особам прав на Інтернет-проект чи на його складові, графічні та літературні твори, що входять до Інтерфейсу WEB-сайту.

3.2. Набувач зобовязується:

3.2.1. Прийняти Виключні права на Інтернет-проект в момент підписання Договору.

3.2.2. В разі необхідності подати заявку про перереєстрацію Пакету доменів та їх трансфер, якщо без подання такої заявки перереєстрація Пакету доменів на користь Набувача, їх трансфер  не можливі.

3.2.3. В разі необхідності звернутися до телефонної компанії ____________ про передачу в користування Набувачу телефонної лінії за номером (044) ___.

3.2.4. Оплатити вартість Виключних майнових прав на Інтернет-проект згідно Договору.

3.2.5. З моменту прийняття Пакету доменів, телефонної лінії у володіння нести всі подальші витрати по їх утриманню.

3.3. Власник має право:

3.3.1. Вимагати від Набувача оплати вартості Виключних майнових прав на Інтернет-проект згідно Договору.

4. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Договірна вартість Виключних майнових прав на Інтернет-проект становить ________________ грн. без ПДВ.

4.2. Набувач зобов’язується оплатити вказану в п.4.1. Договору вартість Виключних майнових прав на Інтернет-проект в момент підписання Сторонами даного Договору за умови виконання Власником своїх обов’язків, передбачених п. п.3.1.2.-3.1.5. Договору.

4.3. Валютою платежу є українська гривня.

4.4. Розрахунки здійснюються в готівковій формі. Факт проведення розрахунків засвідчується підписами Сторін в даному пункті Договору:

Набувач   _______________________ сплатив, а

Власник ________________________ отримав договірну вартість Виключних майнових прав на Інтернет-проект в повному обємі.                                                  «___» ________________.2014 р.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання положень даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2. В разі прострочки платежу Набувач сплачує Власникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення.

5.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань по Договору, якщо вони виникли внаслідок дії обставин непереборної сили (стихійного лиха, громадських заворушень, страйків, революцій, введення надзвичайного, військового стану, збройних сутичок, військових дій, терористичних актів, актів та рішень державних та місцевих органів влади).

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Даний Договір діє з моменту підписання його Сторонами до повного виконання Сторонами своїх обов’язків по Договору, а в частині п.п.3.1.7., 5.5. Договору – безстроково.

6.2. Цей договір укладений українською мовою у двох автентичних примірниках по одному для кожної із Сторін.

6.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору приймаються лише за взаємною згодою Сторін після їх підписання Сторонами.

6.4.Текст даного Договору є конфіденційним та не підлягає розголошенню.

7. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті