Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок договору оренди земельної ділянки

Зразок договору оренди земельної ділянки

Зразок договору оренди земельної ділянки комунальної власності.

договір

                                   оренди земельної ділянки                

___________                                                                     «___»____ 2014 р.

_______сільська Рада Броварського району Київської області, що в подальшому іменується «Орендодавець», в особі сільського голови _____, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Обслуговуючий кооператив садового товариства _______, що в подальшому іменується «Орендар», в особі голови ______, діючого на підставі Статуту, в подальшому разом іменуються  «Сторони», кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір, далі – «Договір», про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець, на підставі Рішення ____ сільської Ради Броварського району Київської області від «___» ____________ 20_ р. за № _________  надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, що знаходиться в урочищі ___ в селі ____ Броварського району Київської області (далі – «Земельна ділянка» або «Об'єкт оренди») для ведення _____________.

2. Об'єкт оренди

2.1. Об'єктом оренди згідно даного Договору є Земельна ділянка з наступними характеристиками:

місце розташування - урочище «__» в селі _____ Броварського району Київської області;

загальна площа –_________;                                                                     

цільове призначення – ____________________________.

Кадастровий № __________________________________

 2.2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить
____________ гривень (_____________).

2.3. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що
можуть перешкоджати її ефективному використанню.

3. Строк дії договору

3.1. Договір укладено на 25 (двадцять п'ять) років. Після закінчення строку дії Договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк.

4. Орендна плата

4.1. Визначена цим договором орендна плата становить платіж, який Орендар вносить Орендодавцеві за користування Земельною ділянкою у грошовій формі.

4.2. Річна орендна плата встановлюється у розмірі ____ % від нормативної грошової оцінки Земельної ділянки.

4.3. Зміна нормативної грошової оцінки Земельної ділянки та її індексація проводиться без внесення змін та доповнень до цього Договору у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.4. Орендна плата вноситься Орендарем рівними частками у такі строки_______________ на рахунок ________, _______. Одержувач ___________, ідентифікаційний код __.

4.5. Розмір орендної плати може переглядатися у випадках, передбачених законом, за згодою Сторін, але не частіше, ніж 1 раз у рік.

4.6. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим
договором, справляється пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ  від несплаченої суми за кожний день прострочення.

5. Умови використання земельної ділянки

5.1. Земельна ділянка передається в оренду для ведення ________

5.2. Умови збереження стану об'єкта оренди:

 - на Земельній ділянці не дозволяється діяльність, не пов'язана із цільовим  призначенням Земельної ділянки.

6. Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

6.1. Передача Земельної ділянки в оренду здійснюється за Актом приймання-передачі об'єкта оренди в день державної реєстрації цього Договору.

6.2. Право на оренду  Земельної ділянки виникає після державної реєстрації цього Договору.

7. Умови повернення земельної ділянки

7.1. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

8. Права та обов'язки Сторін 8.1. Орендодавець має право вимагати від орендаря: - використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди; - своєчасного внесення орендної плати. 8.2. Орендодавець зобов'язаний: -   передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам даного Договору; - не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві користуватися земельною ділянкою; 8.3. Орендар має право: - самостійно господарювати на землі з дотриманням умов даного Договору; - за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження; - отримувати продукцію і доходи. 8.4.Орендар зобов'язаний: - приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені Договором, зареєстрованим в установленому законом порядку; - виконувати встановлені щодо Об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі; - дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. 9. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини

9.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе
Орендар. 

               10. Страхування об'єкта оренди

10.1. Сторони домовились про те, що Орендар має право застрахувати об'єкт оренди.

11. Зміна умов договору і припинення його дії

11.1. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

11.2. Дія Договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- придбання Орендарем Земельної ділянки у власність;

- викупу Земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

- ліквідації юридичної особи – Орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

12. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання Договору

12.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність  згідно чинного законодавства України.

12.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

13. Прикінцеві положення

13.1. Цей Договір набирає чинності після підписання Сторонами та його державної реєстрації.

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій – для зберігання у в органі, який провів його державну реєстрацію.

13.2.Невід'ємними частинами Договору є:

- план земельної ділянки;

- кадастровий план Земельної ділянки;

- акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

- акт приймання-передачі об'єкта оренди;

14. Реквізити та підписи Сторін

Заказать составление индивидуального договора аренды земельного участка.

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті