Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок договору купівлі-продажу

Зразок договору купівлі-продажу

Зразок договору купівлі-продажу обладнання з розстрочкою платежу.

ДОГОВІР  КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

м. Київ                                                              «    »                     2014 року

Товариство з обмеженою відповідальністю (в подальшому - Покупець), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі ___________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю (в подальшому - Продавець), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі Генерального директора, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменуються «Сторони», уклали даний договір, далі – «Договір», про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Продавець по даному Договору зобов’язується продати Покупцю наступне обладнання, що було у користуванні Продавця:____________, в подальшому – «Товар», а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар згідно Договору.

2. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

2.1. Право власності  на Товар переходить до Покупця з моменту повної оплати вартості Товару.

2.2. Ризик втрати чи пошкодження Товару, а також обов'язок несення витрат, пов'язаних з Товаром, переходить від Продавця до Покупця в момент фактичного отримання Товару Покупцем, що посвідчується Актом приймання-передачі Товару.

2.3. Продавець зобов'язується передати Покупцю Товар протягом 2-х календарних днів з моменту виконання Покупцем свого грошового зобов'язання перед Покупцем по оплаті вартості Товару згідно п. 3.3.1. Договору.

2.4. Покупець зобов'язується прийняти Товар на складі Продавця за адресою: м. Київ, __________. Продавця.Транспортування Товару  за рахунок Покупця.

2.5. Товар повинен відповідати технічним умовам заводу-виробника із врахуванням нормального технічного зносу Товару.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість Товару  складає __________________ в т.ч. ПДВ – 20%.  Вартість Товару за даним Договором визначається в гривнях.

3.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Продавця, вказаний у реквізитах Продавця в даному Договорі. Оплата вважається здійсненою після зарахування відповідних коштів на поточний рахунок Продавця.

3.3. Покупець здійснює оплату Товару наступним чином:

3.3.1. __________________грн.в т.ч. ПДВ – 20%, Покупець сплачує протягом 2-х банківських днів з моменту підписання Сторонами даного Договору.

3.3.2. _________________грн., в т.ч. ПДВ – 20%, Покупець сплачує протягом 15 календарних днів з моменту отримання Товару.  

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.  Сторони повинні добросовісно виконувати свої зобов`язання по цьому Договору.

4.2.    У випадку прострочення оплати за Товар Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця пеню в розмірі  подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочки.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов’язків по Договору, що сталося  внаслідок форс-мажорних обставин: стихійних лих, введення надзвичайного стану, введення військового стану, воєнних дій, терористичних актів, громадських заворушень, революцій, стайків, дій та актів органів державної та місцевої влади, що безпосередньо вплинули на виконання Стороною цього Договору.

5.2. Сторона, яка підпала під вплив форс-мажорних обставин зобов’язана письмово повідомити про це другу строну протягом 3-х днів з моменту виникнення таких обставин.

5.3. Доказом наявності форс-мажорних обставин є висновок ТПП України, нормативний акт відповідного державного  чи місцевого органу влади, висновок компетентного державного органу влади. Обов’язок доведення наявності факт форс-мажорних обставин та їх безпосередній вплив на виконання Договору на  покладається на Сторону, що посилається на них.

5.4. Виконання Договору відкладається на весь термін тривання форс-мажорних обставин. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 6-ти місяців, то кожна із сторін має право розірвати договір в односторонньому порядку, зробивши належні розрахунки з іншою Стороною.

6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1.  Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до його повного виконання.

6.2. Одностороння зміна умов договору не допускається. Зміни до Договору дійсні, якщо вони укладенні у письмовій формі та підписанні Сторонами.

6.3. Цей договір укладений українською мовою у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

7. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИС СТОРІН

Замовити індивідуальний розробку індивідуального договору купівлі-продажу

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті