Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок договору процентної фінансової позики

Зразок договору процентної фінансової позики

Зразок договору процентної позики із забезпеченням

Договір процентної позики

м. ___________

"___" ____________ 2014 р.

ПОЗИКОДАВЕЦЬ: ТОВ_____, в особі Директора ____________, що діє на підставі Статуту, з одного боку та

ПОЗИЧАЛЬНИК: ФОП _______, що діє на підставі державної реєстрації (ЄДР № ______), з другого боку, разом далі – «Сторони», уклали даний договір, далі – «Договір», про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договорм Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Позичальник зобов'язується повернути їх Позикодавцю, а також сплатити проценти в розмірі та в порядку, встановлених Договором.

1.2. Позичальник зобов'язується використати кошти на роботи по завершенню будівництва жилого будинку  за адресою:_____ києво-Святош. рн-у, Київської обл. в строк до «_____» ____________ 201_ р. Перелік робіт зазначається в Додатку № 1 до даного Договору та є його невід’ємною частиною (далі – «Цільове використання позики»).

1.2.1. В строк до «____» _________ 2015 р. Позичальник зобов'язується надати Позикодавцю копії документів (з наступним пред'явленням оригіналів в разі потреби), що підтверджують цільове використання позики.

1.2.2. Доказом цільового використання позики є акти приймання-передачі виконаних робіт, що посвідчують виконання робіт вказаних у п. 1 даного Додатку.

1.2.3. Позичальник вважається таким, що надав Позикодавцеві докази цільового використання коштів, в разі їх надіслання цінним листом з описом на адресу: ____________ на ім'я Позичальника (уповноваженої особи згідно даного Договору) за наявності екземпляра опису вкладення у цінний лист та чеку про оплату поштових послуг, та/або отримання від Позичальника (уповноваженої особи згідно даного Договору) акта приймання-передачі доказів цільового використання позики. (а якщо не отримаю від ньго???  Акт не обязательный, если правильно отправить поштою)

2. СУМА ПОЗИКИ І ПРОЦЕНТИ

2.1. Сума позики за Договором становить ________ (_______________) грн.

2.2. За цим Договором Позичальник зобов'язаний сплачувати проценти в розмірі __ % річних від суми позики (або її частини, з урахуванням пп.2.3. Договору) до дня фактичного повернення позики.

2.2.1. День фактичного повернення позики (її частини) визначається згідно з пп. 5.3 Договору.

2.3. У разі дострокового повернення частини позики проценти продовжують сплачуватися виходячи з неповерненої суми.

2.4. Проценти нараховуються за методом "факт/факт", тобто за фактичний час існування боргу за цим Договором і виходячи з фактичної кількості календарних днів у році.

2.5. Проценти нараховуються починаючи з наступного дня після надання Позикодавцем позики і до дня, що передує дню фактичного повернення позики.

2.5.1. Сплата процентів здійснюється  в момент повернення позики згідно Договору за весь час користування позикою.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

3.1. Позикодавець надає суму позики готівкою, про що Позичальник надає Позикодавцю власноруч написану та підписну розписку.

4. СТРОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

4.1. Строк повернення позики та процетів становить ___ календарних (днів, місяців, років) з моменту надання суми позики.

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ПОЗИКИ

5.1. Позичальник зобов'язаний повернути суму позики (або неповернену її частину в разі дострокового погашення частини позики) в останній день строку, встановленого в п. 4.1 цього Договору.

5.2. У будь-який момент суму позики (її частину) може бути достроково повернуто Позичальником у порядку повернення позики згідно Договору. З метою повернення позики Позичальник не менше, ніж за два дні повідомляє Позикодавця про намір повернути позику із вказанням часу та місця повернення позики. Якщо Позикодавець в зазначений термін не з'явився, застосовуються положення п. 5.7. Договору.

5.3. Про часткове повернення позики Позикодавець на вимогу Позичальника  робить відмітку на розписці або видає розписку в одержанні грошей. В разі безготівкового повернення Позики на банківський рахунок Позикодавця Позикодавця (уповноваженої особи за цим Договорм) доказом частокового чи, відповідно, повного повернення позики  та/або процентів є банківська виписка.

5.4. Після повернення всієї суми позики Позикодавець повинен повернути Позичальнику  розписку.

5.4.1. У разі неможливості повернення розписки Позикодавець повинен вказати про це у розписці, яку він видає.

5.4.2. Наявність розпски (чи відповідної банківської виписки) у Позичальника підтверджує виконання ним свого обов’язку.

5.4.3. Повернення позики має бути здійснено за адресою: м. ________, вул. _____________, буд. ___, оф ___. Уповноваженою особою Позикодавця по прийняттю виконання зобов'язання Позичальником по поверненню позики є ПІБ _____________, паспорт_______________.

5.4.4..  Позичальник вправі повернути, а Позикодавець зобов'язується прийняти позичену суму до настання строку, зазначеного в п. 4.1. цього Договору.

5.5. В разі, коли Позичальник не поверне Позику у встановлений строк, Позикодавець вправі стягнути заборгованість в безспірному порядку, з врахуванням положень п. 6.2. Договору.

5.6. Позика вважається повернутою в момент її передання Позикодавцеві (уповноваженій особі) грошей готівкою або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

5.7. У разі відмови Позикодавцем прийняти гроші Позичальник має право внести суми на депозитний рахунок ____________ або на інший банківський рахунок на користь Позичальника. За таких умов Позичальник втрачає право звернення стягнення на Предмет іпотки, а сам Договір іпотеки втрачає чинність в момент внесення грошових коштів на вказаний депозитний рахунок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. З метою своєчасного повернення Позики та сплати процентів за користування позикою, виконання Договору забезпечується заставою  цілої квартири № 1 (______) у будинку № ____ (______) по вулиці _________у _____________________ надалі - Предмет іпотеки. Ця квартира складається з __________ жилих кімнати, житловою площею ___ кв.м., загальною площею _____ кв.м. , що оформляється у відповідності з вимогами діючого законодавства договором іпотеки, який є невід'ємною частиною даного Договору.

 6.2. В разі прострочки Почичальника понад ______ днів по поверненню Позики та сплати процентів в повному обсязі та не поверненню Позикодавцю у вказаний в п. 4.1. Договору термін Позики та процентів чи/або нецільового використання позики, Позикодавець має право звернути стягнення на Предмет іпотеки згідно чинного законодавства України. В разі часткового поверенення Позичальником Позикодавцю суми позики, Позикодавець в разі звернення стягнення на Предмет іпотеки зобов'язується відшкодувати Позичальнику різницю між вартістю Предмета іпотеки, вказаної у Договорі іпотеки, та сумою боргу протягом ____________ днів з моменту звернення стягнення на Предмет іпотеки. (тут важливо щоб він відшкодував майном пропорційно суммі та оцінки проведенної на початку – це й мається яна увазі)

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту надання Позикодавцем суми позики Позичальнику та діє до повного виконання Позичальником своїх зобов’язань за Договором.

7.2. Строк повернення позики, установлений в п. 4.1, може бути продовжено за погодженням сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору.

7.3. Даний Договір складений українською мовою у двох примірниках однакової юридичної сили по одному для кожної із сторін.

7.5. Позикодавець

7.6. Позичальник ____________

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовити підготування індивідуального договору позики

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті