Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір про надання послуг зразок

Договір про надання послуг зразок

Зразок договору про надання послуг

 

Договір № _________

про надання послуг будівельних механізмів

м. Київ                                                        «___»_____ 2014 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, надалі «Замовник», в особі директора _____, який діє на підставі Статуту, з одного боку та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, наділі «Виконавець», в особі директора ____, який діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали даний договір, далі «Договір», про нижче наведене:

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець на підставі та у відповідності  до замовлення надає Замовнику послуги будівельних механізмів (надалі - Послуги), а Замовник зобв'язується прийняти надані Виконавцем Послуги та оплатити їх згідно Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №1 до цього Договору).

1.2. Місце надання послуг: Виконавець надає Послуги на наступних об’єктах будівництва:

- «Житлова та громадська забудова»(надалі – Об’єкт).

2. Порядок надання послуг

2.1. Надання Послуг Виконавцем здійснюється на підставі замовлення Замовника. Повноважною особою з боку Замовника на замовлення Послуг є: (посада, п.і.б.)______, тел.:________,________@_______.

Повноважною особою з боку Виконавця на прийняття замовлення на Послугу є: (посада, П.І.Б.)____________________________________, тел.: ____________________, ________@_______________.

2.2. Замовлення Послуг здійснюється повноважним представником Замовника, шляхом  будь – яким способом (усно, письмово, по телефону, електронною поштою та ін.).

2.3. Час початку та закінчення надання Послуг фіксується Сторонами у відповідному журналі та в змінних рапортах, що є невід’ємною частиною Договору.

2.4. Журнал зберігається у Замовника, змінні рапорти/відрядні листи – у Виконавця. Запис про час початку та закінчення надання Послуг робить повноважний представник Замовника з погодженням часу з уповноваженим представником Виконавця.

2.4.1. Будь-які зауваження щодо якості, об’єму Послуг фіксуються представниками Сторін у журналі/змінних рапортах  шляхом дописування та засвідчуються підписами представників Сторін. Кожна із Сторін має право засвідчити власну думку щодо обставин надання Послуг.

2.4.2. Сторона не має права в подальшому посилатися на недоліки щодо якості, об’єму наданих Послуг, якщо їх не було засвідчено згідно п.2.4.1. Договору.

2.5. Об'єм та вартість  наданих Послуг визначається в Акті прийому-передачі наданих послуг (надалі - Акт) та/або у рахунках-фактурах до цього Договору на підставі даних журналу, змінних рапортів.

2.5.1. Виконавець зобов’язується протягом трьох робочих днів після закінчення звітного місяця, в якому надавалися Послуги, надати Замовнику для підписання Акт у двох примірниках. Одночасно із Актом Виконавець передає Замовнику оригінали рахунку-фактури, змінних рапортів про роботу машин/будівельних механізмів, товарно-транспортні накладні та податкової накладної, яка виписана в момент виникнення податкових зобов’язань у відповідності з чинним законодавством України.

2.5.2. Замовник зобов’язується не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання Акту підписати його та надати Виконавцеві його примірник або надати обґрунтовану відмову у його підписанні, в протилежному випадку або у випадку необґрунтованості відмови у підписанні Акта – Акт вважається підписаним Сторонами, а Послуги наданими належної якості та в повному об’ємі згідно даних журналу/змінних рапортів/відрядних листів.

3. Вартість Послу гта порядок розрахунків

3.1. Замовник здійснює оплату за фактично надані Виконавцем та прийняті Замовником Послуги до 25-го числа місяця наступного за звітним, згідно рахунку-фактури та підписаного Сторонами Акту, що складається Виконавцем на підставі змінних рапортів про роботу машин/будівельних механізмів (зразок якого наведений у Додатку №2 до Договору).

3.2. Замовник має право здійснювати авансування Послуг в розмірі до 50% (п’ятдесят відсотків) від суми, що зазначена у рахунку – фактурі, наданого Виконавцем.

3.3. Вартість Послуг зазначається у Протоколі узгодження договірної ціни . Вартість Послуг є орієнтовною, що пов'язано зокрема із зміною вартості паливно-мастильних матеріалів, об'ємів надання Послуг, об’ємів інтенсивності та остаточно визначається у рахунку-фактурі та/або Акті.

3.4. Замовник вважається таким, що оплатив Послуги Виконавця в момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця згідно реквізитів, зазначених в Договорі.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Відповідальність за цілісність будівельних механізмів та утримування їх в належному стані під час надання Послуг покладається на Виконавця.

4.2. Замовник несе відповідальність за втрату, пошкодження будівельних механізмів Виконавця, завдання шкоди здоров’ю працівників Виконавця, що обслуговують будівельні механізми під час надання Послуг, в розмірі заподіяної шкоди, якщо така втрата, пошкодження відбулися з вини Замовника внаслідок недотримання вимог чинного законодавства (будівельних норм, стандартів, правил технічної, пожежної, екологічної безпеки, норм охорони праці тощо) щодо експлуатації Об’єктів.

4.3. В разі прострочки Замовника по оплаті вартості послуг Виконавця, Замовник, крім суми боргу, сплачує Виконавцеві також пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочки.

5. Права та обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. На підставі замовлення Замовника надати Послуги своєчасно, якісно та в повному обсязі.

5.1.2. Нести відповідальність в повному обсязі за наявність усіх необхідних дозвільних документів, що необхідні для надання Послуг по Договору.

5.1.3. Не допускати до управління будівельними механізмами осіб, що не пройшли медичний огляд, належну підготовку та не мають відповідної категорії та підтверджуючих документів.

5.1.4. Проводити інструктаж водіїв щодо дотримання техніки безпеки та правил дорожнього руху та забезпечити справність будівельних механізмів під час їх експлуатації на Об'єкті тадодержання і виконання працівниками Виконавця всіх чинних норм, правил та вимог з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та промислової санітарії.

5.1.5. Самостійно нести відповідальність за порушення власними/залученими працівниками Виконавця всіх чинних норм, правил та вимог з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, промислової санітарії.

5.1.6. Своєчасно передавати Замовнику Акти і рахунки – фактури, та за вимогою Замовника змінні рапорти про роботу машин/будівельних механізмів.

5.1.7. Передавати Замовнику податкові накладні на суму відповідних податкових зобов’язань, які виписані в момент виникнення податкових зобов‘язань у порядку та у строки, передбачені чинним законодавством України.

5.1.8. У випадку виключення податковими органами (Міндоходів України) податкового кредиту щодо сум ПДВ за цим Договором з вини Виконавця, Виконавець зобов'язаний протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня направлення Замовником вимоги сплатити штраф у розмірі суми невизнаного податкового кредиту.

5.2. виконавець має право:

5.2.1. Отримати плату за надання Послуг відповідно до умов Договору.

5.2.2. Відмовитись від надання послуг в разі наявності заборгованості Замовника по оплаті отриманих послуг.

6. Права та обов’язки Замовника

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Дотримуватись обов’язків, що випливають з умов даного Договору.

6.1.2. Прийняти   надані Виконавцем Послуги та оплатити їх відповідно до умов Договору.

6.1.3. Відшкодовувати Виконавцеві завдану шкоду у випадках, передбачених  п.4.2. Договору.

6.1.4. Створити належні умови для безпечної експлуатації будівельних механізмів на будівельних майданчиках Об’єкту відповідно до чинного законодавства України (будівельних норм, стандартів, правил технічної, пожежної, екологічної безпеки, норм охорони праці тощо).

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Замовляти у Виконавця Послуги згідно Договору;

6.2.2. Контролювати надання Послуг Виконавцем.

6.2.3. Прийняти належним чином надані Послуги.

7. Термін дії Договору

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до 31.12.2014 р.

7.2. У разі, якщо жодна із Сторін не повідомляє іншу Сторону за 20 (двадцять) календарних днів до дати закінчення дії Договору про припинення дії Договору, Договір вважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання/часткове невиконання Договору, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин: стихійних лих, терористичних актів, військових дій, збройних сутичок, заколотів, революцій, ембарго, надзвичайних атмосферних опадів, актів уряду.

8.2. Сторона, що зазнала впливу форс-мажорних обставин зобов’язана попередити про це протилежну сторону протягом 3 днів з моменту виникнення таких обставин. Доказування факту наявності форс-мажорних обставин лежить на стороні, що посилається них. Доказом наявності форс-мажорних обставин є висновок компетентного державного органу, висновок ТПП України.

9. Інші умови

9.1. Одностороння зміна умов договору не допускається. Всі зміни та доповнення до договору є чинними з моменту їх підписання Сторонами.

9.2. Договір укладено українською мовою у двох примірниках однакової юридичної сили по одному для кожної із Сторін.

10. Реквізити та підписи Сторін

Замовити індивідуальний проект договору про надання послуг.

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті