Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір співпраці зразок

Договір співпраці зразок

Договір співпраці в сфері консалтингових послуг зразок

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР  №   

про співпрацю

м. Київ

                                            20014р.

 

            Сторона 1 - _______, в особі __________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і

Сторона 2  –  _______, в особі _________, що діє на підставі _____,  з іншої сторони, при спільному згадуванні «Сторони», уклали даний Договір (Генеральний Договір) про нижченаведене:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

             Генеральний договір –  договір про принципи взаємодії між Сторонами.

             Додатковий договір - договір, що підписується на виконання конкретної роботи (послуги) з переліку послуг представлених у додатку до  даного Генерального договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони домовилися про співробітництво в області консалтингових та інших послуг.

1.2. Роботи виконуються Стороною як безпосередньо для іншої Сторони так і  для клієнтів Сторін.

1.3. Комплекс робіт з надання  послуг Стороною 1 наведено у Додатку №1, Стороною 2 – в Додатку № 2,  що є невід'ємною частиною даного Договору.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

2.1. Сторона, яка на підставі заявки іншої Сторони, надає послуги і здійснює роботи за Договором у відповідності зі своєю кваліфікацією і сертифікацією.

2.2. Надані послуги повинні бути кваліфікованими і відповідати нормам діючого законодавства.

2.3. Для виконання робіт і послуг відповідно до предмету додаткового договору Сторони вправі запросити, за своїм розсудом,  необхідну інформацію.

2.4. Сторона, що надає послуги або виконує роботи у відповідності з даним Договором зобов’язана виділити для цього достатню кількість фахівців.

2.5. Після виконання кожного найменування послуг (робіт) за заявкою Сторони, інша Сторона зобов'язана передати всі матеріали і документи, що свідчать про виконання робіт, а також документи що належать іншій Стороні і її клієнтам та пов'язані з виконанням заявки.

2.6. Сторони мають право залучити до виконання заявок третіх осіб за свій рахунок і з урахуванням своєї відповідальності по даному Генеральному Договору.

2.7.Сторони зобов'язані сприяти одна одній в процесі діяльності по даному Генеральному Договору і забезпечити одержання Сторонами інформації, необхідної для виконання зобов'язань, передбачених даним Генеральним Договором. Інформація повинна надаватися в необхідній формі в термін не більш ніж чотири дня з моменту одержання запиту.

Для здійснення діяльності в рамках даного Генерального Договору Сторона може видавати іншій Стороні доручення. При необхідності Сторони укладають Договори доручення на виконання робіт, передбачених Додатком №1 до даного Договору.​

3. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

3.1. Під комерційною таємницею маються на увазі дані, що відносяться до предмету  діяльності Сторін пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, ноу-хау, керуванням фінансами й іншою інформацією Сторін і зв'язаних з ними суб'єктів підприємницької діяльності, розголошення (передача, витік) якої може завдати шкоди їхнім інтересам. Під зв'язаними зі Стороною суб'єктами підприємницької діяльності розуміються будь-які фізичні і юридичні особи, розголошення комерційної таємниці яких небажано для Сторони за Генеральним Договором.

3.2. Під конфіденційною інформацією розуміється така інформація, розголошення якої може нанести прямий матеріальний, моральний збиток чи шкоду іншій Стороні по даному Генеральному Договору.

3.3. Сторона несе відповідальність за розголошення (передачу, витік) даних, що складають комерційну таємницю іншої Сторони чи зв'язаних з ним суб'єктів підприємницької діяльності, із дня одержання письмового повідомлення з приводу даних зведень.

3.4. Сторони гарантують не розголошення змісту отриманих Стороною чи її клієнтом послуг, що стають конфіденційною інформацією з моменту отримання інформації.

4. ЦІНА  ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.Оплата робіт, передбачених  даним Договором, визначається додатковим договором для кожного виду робіт.

4.2. Розмір цін на надані послуги, відповідно до переліку Додатку №1 може змінюватися в зв'язку з ростом інфляції, збільшенням накладних витрат, зміною кон'юнктури ринку і т.д., за узгодженням Сторін, оформленням додаткової угоди. 

4.3. Після закінчення робіт з відповідного етапу робіт, Сторона направляє іншій Стороні-Замовнику і її клієнту до розгляду звіт про виконані роботи, а також пропонує до підписання Акт прийому-передачі виконаних робіт. 

5. ПРАВА НА ВИКОНАНІ ПОСЛУГИ

5.1. Використання розроблених і переданих Стороною послуг наведених у додатку даного Генерального Договору здійснюється іншою Стороною та  її клієнтом згідно додаткового договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення термінів оплати за виконання робіт з додаткового договору Сторона-Замовник чи її клієнт сплачує Стороні-Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

6.2. У випадку порушення термінів виконання робіт за договором Сторона, винна у такому порушенні,  сплачує іншій Стороні чи  її клієнту пеню в розмірі 0,03 (три сотих) відсотка від вартості невиконаних у строк робіт  за кожний день прострочення.

6.3. Сторони несуть відповідальність за якість і відповідність робіт, запропонованим вимогам згідно діючого законодавства.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

7.2. Сторони зобов'язані повідомляти один одного про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

7.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, то Сторони повинні зустрітися й обговорити заходи для подальшого виконання Генерального Договору.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Генеральним Договором, регламентуються чинним законодавством.

8.2. Сторони підтверджують  досягнення принципової згоди по всіх умовах даного Генерального Договору.

8.3. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, будуть врегулювати шляхом взаємних переговорів. У випадку не досягнення домовленості між Сторонами справа буде передана на розгляд до місцевого суду України за місцем перебування відповідача.

9. ТЕРМІНИ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Генеральний Договір набирає сили з моменту підписання і діє протягом одного календарного року.

9.2. Дія Генерального Договору автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік, якщо за 30 днів до його закінчення не надійде письмових заяв від Сторін про його закінчення чи зміни його умов. 

9.3. Генеральний Договір підписаний у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

10. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті