Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір підряду зразок

Договір підряду зразок

Зразок договору підряду виконання ремонтних робіт з матеріалів підрядника

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

(Матеріали Підрядника)

     м. Київ                    «___» ______________ 2014 р.

_____________, далі по тексту – «Замовник»,  з однієї сторони, та

_____________, далі про тексту – «Підрядник», з другої сторони, разом далі по тексту – «Сторони», уклали цей Договір, далі по тексту – «Договір», про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до даного Договору Підрядник зобов'язується виконати ремонтні роботи офісного приміщення з власних матеріалів згідно Кошторису (Додатку №1 до Договору), далі по тексту – «Кошторис», за адресою: м. Київ_______, далі по тексту – «Об'єкт», а Замовник зобов'язується оплатити роботу Підрядника та використані ним матеріали згідно умов Договору.

1.2. Кошторис – це узгоджений Сторонами перелік ремонтних робіт, необхідних матеріалів (асортимент, якість) та їх вартість.

       Одностороння зміна Кошторису не допускається. Замовник не зобов'язаний  оплачувати Підряднику понесені ним додаткові роботи та витрати, які не передбачені Кошторисом.

1.3. Обсяг, види та графік виконання робіт визначаються Додатком №2 до даного Договору в межах Кошторису.

2. Права та обов'язки Сторін

    2.1. Підрядник зобов'язаний:

2.1.1. Протягом ___________ днів з моменту підписання Договору надати Замовнику на узгодження проект Кошторису.

2.1.2. Виконати ремонтні роботи в об'ємах та в строки згідно Додатку №2 до даного Договору.

2.1.3. При виконанні робіт використовувати якісні матеріали вказаного в Кошторисі асортименту згідно чинного законодавства України, далі по тексту – «належні матеріали».

          В разі використання при виконанні робіт з матеріалів неналежної якості та/або таких, що не відповідають асортименту, вказаному у Кошторисі, далі по тексту – «неналежні матеріали», замінити їх на належні матеріали за власний рахунок протягом ­­­___________ днів з моменту виявлення неналежності матеріалів.

2.1.4. Ремонтні роботи виконувати самостійно. Залучення субпідрядника можливе лише за власний кошт та за наявності письмової згоди Замовника.

          В разі залучення субпідрядника Підрядник несе відповідальність за його дії як за власні.

2.1.5. Не перешкоджати здійснювати Замовнику контроль за станом виконання робіт.

2.1.6. Усунути виявлені недоліки робіт за власний рахунок протягом  _________ днів з моменту виявлення таких недоліків.

2.1.7. Після виконання кожного етапу робіт згідно Додатку №2 до Договору надавати Замовнику для підписання Акт здачі-приймання робіт.

    2.2.  Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Передати Підряднику затверджений Кошторис протягом ­­­___________ днів з моменту отримання проекту Кошторису відповідно до п. 2.1.1. Договору.

2.2.2. Надати Підряднику доступ до Об'єкту для виконання останнім своїх обов'язків згідно умов Договору.

2.2.3. Оплатити роботи Підрядника та вартість використаних ним матеріалів згідно умов даного Договору та Кошторису.

2.2.4. Протягом _______ робочих днів підписати та надіслати Підряднику наданий останнім  для підписання Акт здачі-приймання робіт або надіслати йому обґрунтовану відмову у його підписані.

    2.3. Підрядник має право:

2.3.1. Звернутися до Замовника з обґрунтованою пропозицією зміни положень Кошторису.

2.3.2. За наявності письмової згоди Замовника, залучати субпідрядника для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору.

2.3.3. На оплату виконаних робіт та використаних матеріалів згідно умов Договору та Кошторису.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Відмовитися від оплати додаткових витрат понесених Підрядником, якщо вони не передбачені Кошторисом та відповідно не погоджені із Замовником.

2.4.2. Відмовитися від підписання Акту здачі-приймання робіт в разі виявлення недоліків у виконаних роботах та використанні неналежних матеріалів відповідно до умов Договору.

          В разі виявлення вищезазначених недоліків Замовник повідомляє про них Підрядника. Крім того, виявлені недоліки у виконаних роботах та використаних матеріалах фіксуються у Дефектному акті, що підписуються Сторонами.

2.4.4. Відмовитися від оплати робіт (етапу робіт) та вартості використаних матеріалів в разі неналежного виконання Підрядником своїх обов'язків згідно умов Договору.

2.4.5. В односторонньому порядку, попередньо повідомивши Підрядника за 10 робочих днів, розірвати Договір, якщо Підрядник:

          - не надасть Замовнику на узгодження проект Кошторису, в строк зазначений в п.2.1.1. Договору.

          - не приступить до виконання робіт в строк, указаний в Додатку №2 до Договору;

          - систематично (два і більше рази) прострочить строк виконання робіт, вказаний у Додатку №2;

          - не виконає в строк свого обов'язку, зазначеного в п. 2.1.6. Договору;

          - систематично (два і більше рази) використовуватиме неякісні матеріали при виконанні робіт та/або неналежно виконуватиме роботи.

2.4.6. В разі невиконання Підрядником своїх обов'язків по заміні неналежних матеріалів на належні, відповідно до по  п.2.1.3. Договору, та усуненню недоліків у виконаних роботах, відповідно до п. 2.1.6. Договору, залучити до виконання цих обов'язків інших осіб.

          Витрати понесені Замовником в зв'язку із залученням інших осіб згідно даного пункту відшкодовуються Підрядником в повному обсязі або пропорційно вираховуються із його винагороди.

3.Порядок виконання-приймання робіт та здійснення розрахунків

3.1. Замовник оплачує роботу Підрядника та використані ним матеріали згідно умов Договору та Кошторису. Загальна вартість робіт та матеріалів за Договором складає: 1,00 (грн. 00 коп.) гривень, ПДВ 20% - 1,00 (  грн. 00 коп.) гривень. Загальна сума договору складає 1,00 (грн. 00 коп.) гривень.

3.2. Строк виконання робіт:

- початок виконання робіт: «____»__________ 2014 р.

 - завершення виконання робіт: «____» _____2015 р.

3.3. Завершення строку дії Договору  не звільняє Підрядника від виконання обов'язків, передбачених п.п. 2.1.3., 2.1.6. Договору.

3.4. Виконання-приймання кожного етапу робіт оформляється Актом здачі-приймання робіт згідно умов Договору.

3.5. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування Замовником  суми вартості робіт на поточний рахунок Виконавця.

4.Відповідальність сторін

4.1. У випадку порушення Замовником термінів оплати робіт Підрядника згідно умов Договору, він зобов’язаний сплатити на користь Підрядника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ  від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

4.2. Підрядник за невиконання своїх обов'язків  згідно умов Договору сплачує Замовнику штраф в розмірі _____________ грн.  За прострочення термінів виконання своїх зобов'язань згідно умов Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ  від суми вартості послуг Підрядника, вказаної у Кошторисі,  за кожен день прострочення.

5. Форс-мажорні обставини

5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

5.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

5.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, то Сторони повинні зустрітися й обговорити заходи для подальшого виконання даного Договору.

  6. Інші умови

6.1. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

6.2.  Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. У випадку не досягнення домовленості між Сторонами справа буде передана на розгляд до місцевого суду України.

6.4.  Даний Договір набирає сили з моменту підписання його Сторонами.

6.5. Даний Договір укладено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

     7.  Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

 

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті