Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір IT послуг

Договір IT послуг

Зразок договору про надання IT послуг

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м. Київ

  "19" квітня 2014 р.

ТОВ «»______, надалі – «Замовник», в особі Директора ______________, що діє на підставі Статуту з однієї сторони та

 Фізична особа – підприємець, надалі - "Виконавець", що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця Серія В  №  другої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується "Договір") про таке:

1. Загальні положення

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику за плату наступні послуги:

1.1. Підбір обладнання:

1.1.1.   Визначення та підбір конфігурації комп’ютерів та касових місць (за технічними показниками та функціональному значенню) 

1.1.2.   Визначення та підбір конфігурації сервера (Інтернет шлюза)

1.1.3.   Пошук постачальників необхідного обладнання на найбільш вигідних умовах поставки, в регіоні в якому відкривається аптека

1.1.4.   Узгодження із Замовником специфікації обладнання

1.2.      Підбір програмного забезпечення:

1.3.      Налаштування обладнання:

1.3.1.   Встановлення операційної системи та службових програм

1.3.2.   Підключення та установка фіскальних принтерів

1.4.      Налаштування сервера (шлюз-Інтернет):                                                

1.4.1.   Встановлення ОC FreeBSD

1.4.2.   Підключення VPN-туннеля з офісом

1.5.      Підбір відповідно до вимог Замовника телефонного оператора та Інтернет-провайдера, організація укладення договору, контроль підключення послуги Інтернет до структурного підрозділу

1.6. Протяжка мережі в торговому залі:

1.6.1.   Підбір необхідних матеріалів

1.6.2.   Пошук постачальника та узгодження специфікації із Замовником

1.6.3. Прокладка коробів, встановлення комп’ютерних та телефонних розеток

1.6.4.   Прокладкою та обжиманням кабелю – далі «Послуги».

1.7. Виконавець зобов'язується надати Послуги Замовнику за адресою: м. Київ, вул. _______________

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Виконати належним чином свої обов'язки, передбачені п.п. 1.1. – 1.7. Договору.

2.2. Виконавець має право:

- вимагати від Замовника забезпечення Виконавця необхідним обладнанням, програмним забезпеченням для виконання Виконавцем своїх обов'язків за Договором;

- отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

- отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

- відмовитись від надання послуг в разі невиконання, неналежного виконання Замовником своїх обов'язків по Договору.

2.3. Замовник зобов'язаний:

- прийняти від Виконавця наданні Послуги та оплатити їх згідно Договору;

- забезпечити Виконавця інформацією, обладнанням, програмним забезпеченням, необхідним для надання Послуг.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. В разі виявлення недоліків у послугах Виконавця вимагати їх негайного усунення.

2.4.2. Вимагати належного виконання виконавцем його обов'язків по Договору.

3. Оплата послуг і порядок їх приймання

3.1. Вартість Послуг становить ______ дол. США (___ доларів США) в гривневому еквіваленті по  середньому курсу продажу долару США по відношенню до української гривні на міжбанківській валютній біржі на дату підписання Сторонами Акту передачі-приймання наданих послуг.

3.2. Надання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом наданих послуг, який підписується повноважними представниками Сторін. Виконавець після надання Послуг надає Замовнику для підписання Акт наданих послуг у двох примірниках. Замовник зобов'язується протягом трьох  календарних днів з моменту його підписання підписати його та надати Виконавцю або надіслати йому обґрунтовану письмову відмову у його підписанні з мотивів неналежного виконання Замовником своїх обов'язків по Договору. Якщо в зазначений термін Виконавець не отримає від Замовника ні підписаного екземпляра Акта наданих послуг, ні обґрунтованої відмови у його підписанні, то даний Акт вважається підписаним, а послуги прийняті Замовником у повному обсязі.

3.3.Виконавець зобов'язується протягом трьох робочих днів з моменту прийняття наданих Виконавцем Послуг оплатити Виконавцю вартість наданих Послуг, вказану в п. 3.1 Договору.

3.4. Валютою платежу є українська гривня.

3.5. Замовник оплачує Виконавцю вартість отриманих Послуг в безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4. Відповідальність Сторін

4.1. В разі невиконання/неналежного виконання Сторонами своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

4.2. Сторони звільняються від відповідальності за порушення своїх обов’язків по Договору, якщо таке порушення викликано обставинами непереборної сили (пожежею, повінню, стихійним лихом, збройними сутичками, військовими діями, громадськими заворушеннями, страйками)

4.3. Відповідальність за протиправне використання програмного забезпечення (без наявності необхідних ліцензій, дозволів) на електронно обчислювальних машинах Замовника перед третіми особами несе Замовник.

5. Інші умови.

5.1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного його виконання.

5.2. Зміни та доповнення до Договору набирають чинності в момент їх підписання Сторонами.

5.3. Договір підписаний у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

6. Реквізити та підписи Сторін

 

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті