Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок договору про надання освітніх послуг

Зразок договору про надання освітніх послуг

Зразок договору про надання послуг з навчання англійської мови

Договір про надання послуг

з навчання англійської мови

м. Київ                                                                 «____»_______2014 р.

_________,  що  діє  на  підставі  Свідоцтва ____________ (надалі  Виконавець),  з  однієї  сторони,  та                                   ____________ (надалі Замовник), з іншої сторони, що разом іменуються „Сторони”, уклали даний договір, далі – «Договір», про наступне:

1. Предмет договору

 1.1. Згідно даного Договору Виконавець організовує та забезпечує надання Замовнику освітніх послуг, що полягають у навчанні Замовника англійської мови, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити послуги Виконавця згідно умов Договору.

1.2. За результатами тестування на визначення рівня володіння англійською мовою, яке Замовник пройшов до початку занять, він/вона зараховується на навчання у відповідну його рівню групу ________. 

1.3. Навчання проводиться за спеціально створеною  комбінованою методикою, розробленою Виконавцем, з використанням додаткових навчальних матеріалів розроблених Виконавцем, або/та, за необхідністю матеріалів третіх сторін, а також літератури або навчальних посібників третіх сторін або Виконавця.

1.4. Тривалість терміну навчання на одному відповідному рівні – __48/72__  годин  

1.5. Заняття проводитимуться  по  ___ астрономічні години ____ рази на тиждень.

1.6. Виконавець має повідомити Замовника про дату початку занять окремо,    протягом _____2-х___ тижнів з моменту підписання Договору але не пізніше, ніж за _2__дні до початку занять.

1.7. Навчання здійснюється на території Виконавця.

1.8. Я, ________________, своїм підписом посвідчую, що у повній мірі розумію зміст даного Договору та усвідомлюю об'єм взятих на себе зобов'язань Замовника, погоджуюсь із усіма його положеннями, не допускатиму порушення своїх зобов'язань за цим Договором, рішення про підписання Договору є добровільним та вільним від будь-якого примусу. ________

                                              (підпис)

2. Вартість навчання та порядок розрахунків

2.1. Вартість навчання згідно даного Договору складає __________ грн.. за  один навчальний семестр (_____ календарних тижнів).

2.2. Вартість навчання лишається фіксованою до закінчення дії даного Договору.

2.3. Оплата за навчання Замовником здійснюється безпосередньо після підписання дійсного Договору.

2.4. Оплата за навчання проводиться за готівковий (шляхом оплати готівки в касу Виконавця) або безготівковий розрахунок (шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця), у повному обсязі   за весь період навчання.

3. Права та обов’язки Виконавця

3.1.Виконавець зобов’язується надати послуги з навчання англійській мові, у відповідності із положеннями даного Договору.

3.2.Виконавець інформує Замовника про початок занять та ознайомлює його з розкладом занять.

3.3.Виконавець зобов’язується забезпечити Замовника необхідними методичними матеріалами.

3.4.Виконавець має право змінювати час занять групи Замовника у разі хвороби викладача або з будь-яких інших форс-мажорних обставин, з попереднього попередження Замовника, але не менш ніж за одну годину до початку занять, і, у разі необхідності, замінити хворого викладача іншим викладачем. Дані умови не протидіє споживацьким правам Замовника.

4.Права та обов’язки Замовника

4.1.  Замовник проводить оплату за навчання згідно пункту 2 даного Договору.

4.2. Замовник зобов’язується відвідувати заняття відповідно складеному розкладу і не пропускати їх без поважної причини (хвороба, відрядження, яке триватиме більше трьох тижнів).

4.3. Замовник повинен вчасно приходити на заняття і не залишати заняття до їх закінчення без попереднього попередження Викладача або Адміністрації Офісу, тому що це заважатиме навчальному процесу;

4.4.Замовник повинен своєчасно та старанно виконувати домашнє завдання, дотримуватись правил дисципліни на заняттях та дбайливо ставитись до майна Виконавця.

4.5. Перед початком кожного заняття Замовник зобов'язується засвідчити свою присутність підписом у журналі, наданому Виконавцем.

4.6.  Замовник має право достроково припинити заняття в поточному семестрі через особисті причини з крайніх обставин, або - особисту хворобу або несподіване довгострокове відрядження, тобто через умови, які не дозволять Замовнику відвідувати заняття довше ніж три тижні.

4.7. По закінченню семестру, при умові успішного фінального тестування, Замовник переводиться на наступний навчальний рівень а також отримує довідку про закінченні рівня на рівнях нижче...або Сертифікат Про Закінчення Рівня, починаючи від рівня...............................................

5. Відповідальність сторін

5.1. Замовник та Виконавець несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором, у відповідності до чинного законодавства в Україні.

5.2.Виконавець не несе відповідальності за незадовільні результати навчання по закінченні семестру, які спричинені неналежним виконанням Замовником своїх обов’язків, вказаних у пунктах 4.2. - 4.4.

6.Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталися внаслідок настання зовнішніх і надзвичайних обставин, відсутніх на момент підписання цього Договору, чи змін або доповнень до нього, які не можна було передбачити і запобігти їх виникненню. До таких обставин відносяться стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, епідемії, страйки, військові дії, законні чи незаконні дії органів влади, відсутність електропостачання за місцем проведення заняття з вини третіх осіб.

6.2. До форс-мажорних обставин не відносяться наступні обставини: хвороба або несподіване відрядження Замовника, а також хвороба викладача Виконавця.

7.Заключні положення

7.1.Даний Договір укладено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову чинність, по одному примірнику для кожної із Сторін.

7.2. Зміни або доповнення умов до цього Договору можливі за домовленістю Сторін, що передбачає підписання Додаткової угоди або протоколу, підписаних обома Сторонами. Одностороння зміна умов Договору не допускається.

7.3.У всьому іншому, що не передбачене цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Одностороння відмова Сторони від своїх зобов’язань не допускається. В разі не виконання/не належного виконання своїх зобов'язань вина Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

8.Адреси та реквізити Сторін

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті