Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір про організацію заходу зразок

Договір про організацію заходу зразок

Зразок договору по організації дозвільно-культурних заходів

ДОГОВІР

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЗАХОДІВ

     м. Київ, «___» ______________ 2014 р.

__________________________________________, далі по тексту – «Замовник»,  з однієї сторони, та

__________________________________________, далі про тексту – «Виконавець», з другої сторони, разом далі по тексту – «Сторони», уклали цей Договір, далі по тексту – «Договір», про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до даного Договору Виконавець надає оплатні послуги по влаштуванню та організації  для Замовника дозвільно-культурних заходів, а Замовник зобов'язується приймати та оплачувати послуги Виконавця.

1.2. В даному Договорі під влаштуванням та організацією дозвільно-культурних заходів розуміється: організація та облаштування корпоративних святкувань Замовника (пошук та оренда бенкетного залу, забезпечення музичного супроводу, виконання розважальної програми тощо);  організація розважальних шоу, концертів, конкурсів краси,  спортивних змагань та інше.

1.3. Вид, час, місце проведення дозвільно-культурних заходів та їх вартість визначається додатками до Договору, що є його невід'ємними частинами.

1.4. Надання послуг Виконавцем відбувається у два етапи: 1-й „підготовчий” етап, 2-й етап   – „безпосереднє споживання послуги”. Під час першого етапу Сторони погоджують умови здійснення 2 етапу послуг згідно умов Договору.

2. Права та обов'язки Сторін

 2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Зберігати конфіденційність інформації, що стала відома Виконавцеві в зв'язку із виконанням ним своїх обов'язків по Договору.

2.1.2. Протягом п'яти днів з моменту підписання відповідного додатку до Договору, під час першого етапу надання послуг надати Замовнику на погодження проект програми дозвільно-культурного заходу, в якій максимально повно має бути зазначено умови щодо облаштування місця споживання послуги, їх види та послідовність та інші питання, що визначенні відповідним додатком до Договору, далі – „Проект програми”.  Затверджена Сторонами програма дозвільно-культурного заходу зобов'язує Виконавця слідувати їй.

2.1.3. Надавати послуги належним чином в точній відповідності до умов Договору (додатку до Договору).

2.1.4. Після надання послуг згідно відповідного додатку до Договору надавати Замовнику для підписання Акт здачі-приймання наданих послуг.

    2.2.  Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Сприяти Виконавцеві у виконанні ним своїх обов'язків по Договору.

2.2.2. Протягом двох днів з моменту отримання від Виконавця Проекту програми, затвердити його або внести свої корективи, побажання в межах відповідного додатку до Договору, запропонувавши на затвердження Виконавцеві. 

2.2.3. Оплатити послуги Виконавця згідно умов відповідного додатку до Договору.

2.2.4. Протягом трьох робочих днів підписати та надіслати Виконавцю наданий останнім  для підписання Акт здачі-приймання наданих послуг або надіслати йому обґрунтовану відмову у його підписані.

    2.3. Виконавець має право:

2.3.1.  За погодження із Замовником залучати до надання послуг згідно Договору третіх осіб.

2.3.2. Відмовитися від Договору, якщо Замовник безпідставно ухилятиметься від погодження Проекту програми чи внесення своїх коректив згідно умов Договору.

2.3.3. На оплату послуг.

  2.4. Замовник має право:

2.4.1. Відмовитися від оплати додаткових послуг, якщо вони не погоджені із Замовником.

2.4.2. Відмовитися від підписання Акту здачі-приймання наданих послуг в разі виявлення невідповідності послуг умовам відповідного додатку та затвердженої Сторонами програми дозвільно-культурного заходу.

3. Порядок виконання-приймання послуг та здійснення розрахунків

3.1. Вартість послуг визначається додатками до Договору.

3.2. Валютою платежу є українська гривня.

3.3. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування Замовником  суми вартості послуг на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.4. Виконання-приймання послуг оформляється Актом здачі-приймання наданих послуг згідно умов Договору.

4. Відповідальність сторін

4.1. У випадку порушення Замовником термінів оплати послуг Виконавця згідно додатків до Договору, він зобов’язаний сплатити на користь Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ  від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

4.2. За прострочення термінів виконання своїх зобов'язань згідно умов Договору Виконавець зобов’язаний сплатити на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ  від суми вартості послуг Виконавеця, вказаної у відповідному додатку до Договору,  за кожен день прострочення.

5. Форс-мажорні обставини

5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

5.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

5.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, то Сторони повинні зустрітися й обговорити заходи для подальшого виконання даного Договору.

  6. Інші умови

6.1. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

6.2.  Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. У випадку не досягнення домовленості між Сторонами справа буде передана на розгляд до місцевого суду України.

6.3.  Даний Договір набирає сили з моменту підписання його Сторонами і діє до „31” грудня 20015 р. Якщо за 1 місяць до закінчення терміну дії Договору жодна із Сторін не виявить письмового бажання припинити Договір, Договір вважається укладеним на такий же строк на тих самих умовах.

6.4. Даний Договір укладено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

     7.  Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті