Корзина
20 отзывов
+380952520033
+380442239033
УкраинаКиев
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір про створення сайту зразок

Договір про створення сайту зразок

Зразок договору про створення веб-сайту

Договір

про надання послуг в сфері інформатизації

м. Київ     «__» ____ 2014 р.

ТОВ___, далі по тексту – «Замовник», в особі _____, який діє на підставі Статуту з однієї сторони та

Фізична особа-підприємець____ далі по тексту – «Виконавець», що діє на підставі державної реєстрації в ЄДР, з другої сторони, разом далі по тексту – «Сторони», уклали цей договір, далі по тексту – «Договір», про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до даного Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги в сфері інформатизації, а Замовник зобов'язується їх оплатити та прийняти згідно Договору.

1.2. Виконавець зобов'язується надати Замовнику наступні послуги у сфері інформатизації (надалі ― "послуги"):

- Створення веб-сайту Замовника згідно вихідних даних, закріплених в Технічному завдані (Додаток № 1 до Договору).

1.3. Замовник сприяє виконанню Виконавцем своїх обов'язків по Договору.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Замовник зобов'язаний:

2.1.1. Сприяти виконанню Виконавцем своїх обов'язків по Договору шляхом надання необхідної інформації про продукцію, її характеристики, умови продажу, наявності акційних заходів тощо.

2.1.2. Забезпечувати Виконавця необхідними фотознімками продукції, інформацією та відповідним програмним забезпеченням для роботи із сайтом Замовника, текстовою інформацією.

2.1.3. Оплатити послуги Виконавця згідно Договору.

    2.2. Виконавець зобов'язаний:

2.2.1. Протягом 30 календарних днів з моменту отримання від Замовника всіх необхідних даних та виконання Замовником своїх зобов'язань по оплаті послуг Виконавця згідно Договору створити веб-сайт Замовника згідно умов Договору.

2.2.2. Забезпечувати таку якість надаваних Послуг, що відповідає вимогам, які звичайно ставляться до аналогічних послуг;

2.2.3. Здійснити інформаційне наповнення створеного веб-сайту згідно вихідних даних, наданих Замовником.

2.3. Замовник має право:

2.3.1. контролювати виконання Виконавцем цього Договору;

2.3.2. вимагати усунення Виконавцем виявлених недоліків у надаваних Послугах згідно Договору.

2.4. Виконавець має право:

2.4.1. на оплату послуг згідно Договору;

2.4.2. витребовувати у Замовника всі необхідні матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх обов'язків по Договору.

2.4.3. Відмовитись від надання Послуг, в разі не виконання Замовником своїх зобов'язань по оплаті послуг Виконавця та наданню необхідної інформації.

3. Порядок виконання-приймання послуг та здійснення розрахунків

3.1. Вартість Послуг становить _____дол. США (____ доларів США) в гривневому еквіваленті по  середньому курсу продажу долару США по відношенню до української гривні на міжбанківській валютній біржі на дату підписання Сторонами даного Договору.

 3.2. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування Замовником  суми вартості послуг на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.2.1. Замовник зобов'язується  протягом ___________ днів з моменту підписання Даного Договору я здійснити 50%  передплату вартості Послуг Виконавця в розмірі 00 дол. США ( дол.. США) в гривневому еквіваленті по середньому курсу продажу долару США по відношенню до української гривні на міжбанківській валютній біржі на день перерахування коштів. Решту 50% від вартості послуг Замовник оплачує протягом двох трьох календарних днів після прийняття Послуг, але не пізніше 14 календарних днів з моменту демонстрації Виконавцем остаточного варіанту Послуг.

3.2.2. Надання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом наданих послуг, який підписується повноважними представниками Сторін.

3.3. Валютою платежу є українська гривня.

3.4. Замовник оплачує Виконавцю вартість отриманих Послуг в безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4. Відповідальність сторін

 4.1. У випадку порушення Замовником термінів оплати послуг Виконавця згідно, він зобов’язаний сплатити на користь Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ  від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

4.2. У випадку допущення Виконавценм недоліків у роботі, він зобов'язується усунути їх у розумний термін за власний рахунок

5. Форс-мажорні обставини

5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

5.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

5.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, то Сторони повинні зустрітися й обговорити заходи для подальшого виконання даного Договору.

  6. Інші умови

6.1. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

6.2.  Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. У випадку не досягнення домовленості між Сторонами справа буде передана на розгляд до господарського суду м. Києва.

6.3.  Даний Договір набирає сили з моменту підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору.

6.4. Даний Договір укладено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу по одному для кожної із Сторін.

     7.  Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Замовити написання індивідуального договору з технічним завданням

Другие статьи