Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Угода про партнерство зразок

Угода про партнерство зразок

Зразок партнерської угоди про співпрацю (відкриття СТО)

ПАРТНЕРСЬКА УГОДА

     м. Київ      «___» ______________ 2014 р.

Гр. України______________, далі по тексту – «Управитель», що діє на підставі цивільної дієздатності, з однієї сторони, та

Гр. України ____________, далі про тексту – «Інвестор», що діє на підставі цивільної дієздатності, з другої сторони, разом далі по тексту – «Сторони», уклали цю угоду, далі по тексту – «Угода», про наступне:

  1. Предмет Угоди
    1. Згідно даної Угоди Управитель та Інвестор домовилися об'єднати зусилля та майно для організації діяльності станції технічного обслуговування (далі – «СТО») з метою отримання прибутку.
    2. Для розміщення СТО Управитель надає приміщення, яким він володіє згідно Договору оренди (вказати реквізити чи Свідоцтва про право власності на нерухоме майно), та знаходиться за адресою м. Київ, вул. ________________
    3. Технічне оснащення СТО забезпечує Інвестор згідно умов даної Угоди.
    4. Поточне управління діяльністю СТО  та безпосереднє господарювання здійснює Управитель на власний розсуд.

2. Етапи виконання Угоди

2.1. Етап –І. Придбання необхідного обладнання:

2.1.1. З метою придбання необхідного обладнання (Примірний перелік обладнання додається: Додаток №1 до Угоди) Сторони укладають із постачальником трьохсторонню угоду купівлі-продажу обладнання на суму інвестицій Інвестора в розмірі _______ грн. Сума інвестицій може коригуватися Сторонами в подальших пов'язаних із даною Угодою правочинах.

2.1.2. Істотні умови угоди купівлі-продажу обладнання:

- Сторони угоди – постачальник, з боку покупця – Інвестор та Управитель.

- Об'єкт угоди (перелік необхідного обладнання, далі – «Обладнання») відповідає Додатку №1 до даної Угоди.

- Ціна угоди та порядок розрахунків – ціна Угоди складає _______ грн. Інвестор протягом _____ днів з моменту підписання Угоди сплачує 50 % вартості Обладнання в розмірі ______ грн. Решту 50% Інвестор оплачує в розстрочку протягом 9 (дев'яти) місяців з моменту підписання Угоди рівними частинами в розмірі ____ грн. що місяця.

У разі відмови Інвестора від подальшої оплати вартості Обладнання  право власності на Обладнання переходить до Управителя з моменту такої  відмови або з моменту першого прострочення Інвестором щомісячної виплати вартості Обладнання більше, ніж на сім календарних днів. В такому разі Управитель зобов'язується сплатити Постачальнику решту суми боргу за поставлене Обладнання  протягом  16 (шістнадцяти) місяців з моменту підписання Угоди рівними частинами що місяця від суми залишку боргу.

- Обов'язки сторін: Інвестор – основний боржник, несе зобов'язання по виплаті суми вартості Обладнання, Управитель виступає поручителем за виконання Інвестором своїх обов'язків перед постачальником по оплаті вартості обладнання та несе субсидіарні (додаткові) зобов'язання по оплаті вартості Обладнання в разі відмови Інвестора від подальшої оплати Обладнання.

- Право власності на обладнання набуває Інвестор та виникає в момент фактичної передачі майна Покупцям (Інвестору та Управителю).

2.2. Етап – ІІ. Володіння та користування обладнанням.

2.2.1. Сторони укладають договір оренди обладнання.

2.2.2. Істотні умови договору оренди обладнання:

- Сторони договору: Орендодавець – Інвестор, Орендар – Управитель.

- Предмет договору: Орендодавець передає Орендареві у платне користування Обладнання.

- Термін договору – 5 років з автоматичною пролонгацією.

- Розмір орендної плати: 50% від чистого прибутку, отриманого Орендарем від використання Обладнання в діяльності СТО. Орендну плату Орендар зобов’язується сплачувати Орендодавцю у повному обсязі не пізніше 10 числа кожного наступного місяця.

- Пріоритетне право викупу Обладнання Орендарем по залишковій балансовій вартості.

- Розмір амортизаційних відрахувань: __________.

- Форма звітності : Управитель зобов’язується звітувати перед Інвестором про економічні показники господарської діяльності кожного тижня з моменту підписання даного Договору.

- Договір припиняється, зокрема, в разі набуття Управителем права власності на Обладнання.

3. Припинення партнерства

3.3. Припинення партнерства можливе:

3.3.1. За взаємною згодою Сторін, про що сторони укладають відповідну угоду.

3.3.2. За бажанням однієї із Сторін за попереднім письмовим повідомленням не менше, ніж за 2 місяці.

3.3.3. Наслідки припинення партнерства до укладання Договору оренди Обладнання передбачені п. 4.2. Угоди.

3.3.4. В разі припинення партнерства  після  укладання Договору оренди Обладнання Управитель має пріоритетне право викупити Обладнання за залишковою балансовою вартістю на момент припинення даної Угоди та  припинення Договору оренди Обладнання.

4. Відповідальність сторін

4.3. Сторони не несуть іншої відповідальності, крім передбаченої даною Угодою.

4.2. В разі не виконя умов даної Угоди, вина Сторона  зобов'язується сплатити управненій Стороні штраф в розмірі _______ грн.

5. Форс-мажорні обставини

5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин. До форс-мажорних обставин також прирівнюються діяльність/бездіяльність державних органів.

5.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

5.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, то Сторони повинні зустрітися й обговорити заходи для подальшого виконання даної Угоди.

  6. Інші умови

6.1. Взаємини Сторін, не урегульовані даною Угодою, регламентуються чинним законодавством України.

6.2.  Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. У випадку не досягнення домовленості між Сторонами справа буде передана на розгляд до місцевого суду України.

6.3. Дана Угода не спрямована на виникнення відносин довірчої власності.

6.4. Дана Угода носить характер попереднього договору.

6.5. Дана Угода набирає сили з моменту її підписання Сторонами і діє безстроково.

6.6. Угода може бути припинена за взаємною згодою Сторін.

6.7. Дану Угода укладено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

     7. Реквізити та підписи сторін

Інші статті