Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір про надання архітектурних послуг зразок

Договір про надання архітектурних послуг зразок

Зразок договору про виконання архітектурно-планувальних послуг

Договір №_____

Про виконання архітектурно-планувальних робіт

м. Київ, "" _________ 2014р.

        ________________________________, (далі по тексту – «Замовник»), в особі  _______________, який діє на підставі ___________________, з одного боку  та

       _______________________________, (далі по тексту – «Архітектор»), Ліцензія №______________,  в особі_________________________, який діє на підставі Статуту, з другого боку (разом далі по тексту ­– «Сторони», уклали цей Договір (далі по тексту – «Договір») про нижченаведене:

1. Предмет Договору.

1.1. Згідно даного Договору Замовник доручає, а Архітектор зобов'язується за плату виконати архітектурно-планувальні роботи (далі по тексту "Роботи") з розробки проектної документації (далі по тексту – "Документація") по розміщені _________________ (далі по тексту – "Об'єкт") на земельній ділянці розміром ____ га, що знаходиться в м _________________. Замовник в свою чергу зобов'язується прийняти Роботи Архітектора та оплатити їх згідно умов Договору.

 1.2. Види і зміст Робіт щодо розробки Документації Архітектором, вимоги щодо них та строки виконання основних етапів таких Робіт визначаються Технічним завданням на проектування, який є додатком N 1 до цього Договору (далі по тексту – "Технічне завдання").

1.3. Строк виконання Робіт становить 14 ______________ з моменту надання Замовником Архітектору всіх необхідних Вихідних даних згідно Договору.

1.4. Архітектор підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), які вимагаються чинним в Україні законодавством для виконання ним своїх обов'язків за цим Договором.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Замовник зобов'язується:

2.1.1. Надати Архітектору необхідні для виконання Робіт щодо розробки Документації вихідні дані, а саме: (наприклад: 1. Технічне завдання; 2. Витяг з генерального плану місцевості. 3. Геопідоснову зазначеної в п. 1.1. Договору земельної ділянки. 4...) (далі по тексту - "Вихідні дані") в строк до ______________ з моменту підписання цього Договору.

       Вихідні дані передаються Замовником Архітектору по Опису документів, який посвідчується підписами повноважних представників Сторін.

       Вихідні дані є обов'язковими для Сторін та є невід'ємною частиною даного Договору. За обопільною згодою Сторін перелік Вихідних даних може бути змінений.

2.1.2. Оплатити Роботи Архітектора згідно умов Договору та Технічного завдання.

2.1.3. Затвердити надану Архітектором Документацію  протягом ______________ днів з моменту її надання Архітектором для затвердження або в цей же строк надати Архітектору обґрунтовану  відмову  в погодженні Документації та відправити останню Архітектору на доопрацювання та усунення виявлених недоліків. Строк усунення виявлених недоліків Документації погоджується Сторонами, але не може становити більше _____________ днів з моменту повернення Документації Архітектору.

      Затвердження Документації Замовником відбувається шляхом  ____________________.

2.2. Архітектор зобов'язується:

2.2.1. Розробити Документацію в порядку та на умовах, визначених цим Договором, додержуючись вимог, що містяться у Технічному завданні та інших Вихідних даних, наданих Замовником.

2.2.2. Передати Замовникові Документацію в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.2.3. Не передавати без згоди Замовника Документацію іншим особам.

2.2.4. Гарантувати Замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за цим Договором Документації.

2.2.5. Гарантувати Замовнику відповідність Документації вимогам чинного законодавства України.

2.2.6. Відповідати за недоліки Документації та на обґрунтовану письмову вимогу Замовника безоплатно усунути недоліки в Документації згідно умов Договору.

2.2.7. Погодити Документацію з ___________управлінням містобудування, архітектури…. Документом, що засвідчує остаточне погодження проектної документації, є лист-погодження _____________управління містобудування, архітектури….

2.2.8. Отримати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю …..

2.2.9. По завершенні кожного етапу Робіт надавати Замовнику для підписання Акт прийому-передачі виконаних Робіт.

2.3. Замовник має право:

2.3.1. Вимагати від Архітектора належного виконання  ним своїх обов'язків по Договору.

2.3.2. Розірвати в односторонньому порядку Договір в разі невиконання Архітектором своїх обов'язків Договору, заздалегідь письмово попередивши Архітектора за _________днів до бажаної дати припинення строку дії Договору.

2.3.3. Вимагати безоплатного усунення Архітектором недоліків в Документації.

2.4. Архітектор має право:

2.4.1. На отримання винагороди та оплату додаткових витрат згідно умов Договору.

2.4.2. Вимагати від Замовника надання необхідних Вихідних даних згідно умов Договору.

3. Вартість Робіт і порядок розрахунків.

3.1. Вартість робіт становить ______________ грн.., з них 20 % –  ПДВ в розмірі _____________ грн..

3.2. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Архітектора в наступному порядку:

3.3. Валютою платежу є українська гривня.

4. Порядок передачі та приймання Документації

4.1. За ___ календарних днів до закінчення строку передання документації Архітектором Замовнику, Архітектор подає Замовнику акт передачі-приймання Документації та саму Документацію у двох примірниках шляхом _____________.

      Документація має відповідати вимогам чинного законодавства України.

4.2. Замовник зобов'язаний прийняти подані Архітектором відповідно до п. 4.1 цього Договору документацію та акт і протягом _____ календарних днів з дня отримання акта передачі-приймання документації підписати його та в строк ___________ повернути Архітектору один примірник.

5. Відповідальність Сторін

5.1. В разі прострочення Архітектором виконання своїх обов'язків по Договору Архітектор виплачує Замовнику пеню в розмірі ____ % від ______________ за кожен день прострочення.

 5.2. В разі прострочення Замовником строків оплати Робіт Архітектора, Замовник сплачує Архітектору пеню в розмірі ____ % від несплаченої суми вартості Робіт за кожен день прострочення. 

5.3. Сторони несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації іншої Сторони Договору з моменту одержання такої інформації. 

6.  Форс-мажорні обставини

6.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

6.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

6.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше двох місяців, то Сторони повинні зустрітися й обговорити заходи для подальшого виконання даного Договору.

7. Строк дії Договору.

7.1.Цей договір діє з моменту його підписання до моменту остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору.

7.2. Дострокове припинення дії цього Договору можливе за наявності дії форс-мажорних обставин, що унеможливлюють подальше виконання  Сторонами Договору.

7.3. Одностороннє розірвання Договору не допускається. 

8. Інші умови

8.1. Одностороння зміна умов не допускається. Зміни та доповнення до Договору оформляються у письмовій формі та набирають чинності  за умови їх підписання повноважними представниками Сторін та скріплення мокрими відбитками печаток Сторін.

8.2. Про всі зміни в банківських або поштових реквізитах Сторони зобов'язані повідомляти одна одну не пізніше 10 (десяти) банківських днів з моменту їх офіційного затвердження. Всі дії, вчиненні Сторонами по колишніх реквізитам до надходження повідомлення про їх зміну, зараховуються в рахунок виконання зобов'язань  за цим Договором.

8.3. Всі додатки до Договору є його невід'ємними частинами та діють протягом строку дії Договору.

8.4. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. В разі не вирішення спору між Сторонами шляхом переговорів, спір вирішується судом згідно чинного законодавства України.

8.5. Договір складений  українською мовою в двох оригінальних екземплярах однакової юридичної сили по одному примірнику для кожної із Сторін.

9. Реквізити та підписи Сторін

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті