Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок договору спільного будівництва

Зразок договору спільного будівництва

Зразок договору про спільне будівництво

Договір

про спільне будівництво

м. Київ ,    «____» ___________ 2014 р.

«______», надалі – «Замовник», в особі ______________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

«_____»____, надалі – «Генеральний інвестор» в особі _______, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом далі – «Сторони», кожна окремо – «Сторона», склали цей договір, далі – «Договір», про наступне:

1. Визначення термінів

1.1. Терміни та скорочення, що використовуються в цьому Договорі слід розуміти та тлумачити наступним чином:

1.1.1. Земельна ділянка - земельна ділянка орієнтовною площею ___ га, що розташована за адресою: _________________________, право оренди на яку посвідчується Договором оренди  земельної ділянки №_________ від «___» ______________ 200 _ р.

1.1.2. Об’єкт – … комплекс,  що планується побудувати на Земельній ділянці відповідно до погодженої Сторонами кошторисно-проектної документації «під ключ», а також прийнятий в експлуатацію державною комісією .

1.1.3. Проектування Об'єкту – комплекс проектно-вишукувальних робіт, розробка, затвердження та погодження проектної та технічної документації по Проекту.

1.1.4. Будівництво Об'єкту – весь комплекс робіт по Проектуванню та Спорудженню Об'єкту

1.1.5. Будівельний майданчик ­– територія Земельної ділянки, яка належить чином відведена (оформлена) для Спорудження Об'єкту.

1.1.6. Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об'єкту - підтвердження державною технічною комiсiєю готовності Об’єкту до експлуатації, вiдповiднiсть його iнженерно-технiчного оснащення проектній документації, нормативним вимогам, вихідним даним на проектування.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є дiяльнiсть Сторін на засадах часткової участі щодо будівництва Об’єкту на Земельній ділянці з подальшим розподілом приміщень Об'єкту між Сторонами згідно умов Договору.

2.2. Згідно даного Договору Замовник надає (відводить) для Будівництва Об'єкту Земельну ділянку (без зміни землекористувача) та виступає в якості Замовника Будівництва Об'єкту, а Генеральний інвестор  здійснює фінансування Будівництва Об'єкту.

3. Етапи реалізації Договору

3.1. Для повного, своєчасного та структурованого виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному договору, Сторони домовилися здійснити його реалiзацiю у наступні етапи:

3.1.1. І етап – здійснення передпроектних робіт та підготовка Завдання на проектування щодо Об’єкту.

3.1.2. ІІ етап –  оформлення Земельної ділянки з відповідним Цільовим призначенням для будівництва Об'єкту.

3.1.3. III етап ­– розробка Проектної документації, її затвердження та погодження в порядку, що передбачений Законодавством, отримання Дозволу на виконання будівельних робіт та Ордеру на тимчасове порушення благоустрою та проведення земляних робіт.

3.1.4. ІV етап - Спорудження Об’єкту.

3.1.5. V етап –  розподіл Об'єкту  між Сторонами в натурі згідно умов Договору, реєстрація кожною із Сторін свого права власності на відповідну частину  приміщень в Об'єкті.

3.2. Орієнтовний загальний строк реалізації Сторонами етапів, зазначених в п. 3.1. Договору, становить ____________________.

4. Визначення часток Сторін в Об'єкті

4.1. За даним Договором Сторони розподіляють між собою приміщення Об'єкту в наступних частках: Замовник отримує ____%  від корисної площі Об'єкту, а Генеральний інвестор ____%.

4.2. Протягом ________ днів з моменту затвердження Проекту Сторони на підставі Проекту з врахуванням п. 4.1. Договору складають та підписують Акт про розподіл приміщень, згідно якого бронюється (визначається) частка кожної Сторони в Об'єкті.

4.3. До завершення Будівництва Об’єкта ризик випадкового знищення (пошкодження) вище зазначених результатів несе Сторона, у якої ці результати будуть у фактичному володінні на момент такого знищення (пошкодження).

5. Виділення часток Сторін в Об'єкті в натурі.

5.1. Протягом тридцяти календарних днів з моменту закінчення Спорудження об'єкту та введення його в експлуатацію Сторони здійснюють фактичний розподіл приміщень Об'єкту в натурі на підставі Акту розподілу приміщень.

5.2. По результатам фактичного розподілу приміщень Об'єкту з врахуванням даних Акту розподілу приміщень повноважні представники Сторін підписують відповідний протокол, який в подальшому є підставою для оформлення кожною з Сторін права власності на відповідну частку в Об'єкті.

6. Ризик випадкової загибелі Об'єкту

 6.1. Ризик випадкової загибелі Об'єкту несуть Сторони пропорційно частки кожної з них в Об'єкті.

6.2. До моменту виділення часток Сторін в Об’єкті в натурі ризик випадкового знищення (пошкодження) Об’єкту несе Сторона, у фактичному володінні якої знаходитиметься Об’єкт в разі такого знищення (пошкодження).

7. Права та обов’язки Сторін

7.1. Замовник  має право:

7.1.1. Сприяти та знайомитися з процесом підготовки Проектної документації по Будівництву Об’єкту.

7.1.2. Контролювати діяльність Генерального інвестора щодо виконання ним своїх повноважень за цим Договором.

7.1.3. Після завершення Будівництва Об’єкту та прийняття його в експлуатацію отримати в натурі у власність частину площ в Об’єкті згідно умов Договору.

7.2. Генеральний інвестор  має право:

7.2.1. Самостійно визначати технічні характеристики та параметри Об’єкту.

7.2.2. Самостійно укладати із третіми особами угоди про виконання робіт (надання послуг) спрямованих на реалізацію даного Договору.

7.2.3. Вимагати від Замовника документи та відомості, що є необхідними для належного,

7.2.4. Контролювати діяльність Замовника щодо виконання нею своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2.5. Після завершення Будівництва Об’єкту та прийняття його в експлуатацію отримати в натурі у власність  частину площ в Об’єкті згідно умов Договору.

7.2.6. Представляти інтереси Сторін у відносинах із третіми особами щодо реалізації даного Договору.

7.3. Зобов'язання Замовника:

7.3.1. Протягом ______(_________) календарних днів з моменту підписання Сторонами даного Договору надати Генеральному інвестору всі документи, що підтверджують  права Замовника на користування Земельною ділянкою з відповідним Цільовим призначенням та на розміщення на ній Об’єкту, а також на виготовлення Проектної документації.

7.3.2. Згідно Законодавства та Договору виконувати функції Замовника будівництва Об’єкту.

7.3.3. Сприяти Генеральному інвестору в усіх його діях, пов'язаних із будівництвом та інвестуванням Об'єкту інвестування та на його письмовий запит надає необхідні документи, пов'язані із вико­нанням Договору, в 7-денний строк.

7.4.  Зобов'язання Генерального інвестора:

Замовник передає Генеральному інвестору виконання наступних функцій «замовника будівництва», в зв'язку із чим Генеральний інвестор:_______________

7.5. Замовник визначає Генерального інвестора як генерального підрядника Будівництва Об'єкту інвестування. В зв'язку із чим Генеральний інвестор самостійно організує, фінансує та планує хід будівництва Об'єкту інвестування.

7.6. Генеральний інвестор забезпечує будівництво Об'єкту інвесту­вання «під ключ». Для врегулювання питань будівництва Об'єкту Сторони укладають Договір генерального підряду капітального будівництва, який є невід'ємною частиною цього Договору.

7.8. Інвестування будівництва Об'єкту інвестування здійснюють­ся Генеральним інвестором як в грошовій формі, так і в матеріальній, зокрема, матеріалами. Під «матеріалами» Сторони розуміють будівельні матеріали, устат­кування, вироби, конструкції, комплектуючі вироби, інвентар, інструменти, пристрої тощо, які використовуються в процесі будівництва.

8. Відповідальність Сторін

8.1. В разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно Законодавства.

8.2. В разі винного невиконання (неналежного виконання) Стороною своїх обов’язків передбачених даним Договором, винна Сторона відшкодовує протилежній Стороні завдану їй таким порушенням шкоду (фактично понесені збитки, упущену вигоду в розмірі ___________та моральну шкоду в розмірі _____________).

8.3.  В разі невиконання Замовником своїх обов'язків по Договору, що унеможливлюють його подальше виконання, Генеральний інвестор має право в односторонньому порядку розірвати Договір та вимагати відшкодування завданих збитків в тому числі упущену вигоду в розмірі ____________________.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх договірних зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, які виникли після укладання Договору, та які Сторони не могли ані передбачити, ані їм запобігти. До таких обставин відносяться: війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності, що виникли поза волею та контролем Сторін.

9.2. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 7 (семи) календарних днів із дня їх настання/припинення. Несвоєчасне повідомлення про вище зазначені обставини позбавляє Сторону права посилатися на них, як на підстави, що звільняють від відповідальності за невиконання зобов'язань по Договору.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше шести місяців Сторони розглядають можливість продовження договірних відносин.

10. Строк дії Договору.

10.1. Цей договір діє з моменту його підписання до моменту остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору.

10.2. Дострокове припинення дії цього Договору можливе за наявності дії форс-мажорних обставин, що унеможливлюють подальше виконання  Сторонами Договору.

10.3. Одностороннє розірвання Договору не допускається. 

11. Інші умови

11.1. Одностороння зміна умов не допускається. Зміни та доповнення до Договору оформляються у письмовій формі та набирають чинності  за умови їх підписання повноважними представниками Сторін та скріплення мокрими відбитками печаток Сторін.

11.2. Даний Договір поширюється на правонаступників Сторін.

11.3. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. В разі не вирішення спору між Сторонами шляхом переговорів, спір вирішується судом згідно чинного законодавства України.

11.4.  Договір складений  українською мовою в двох оригінальних екземплярах однакової юридичної сили по одному примірнику для кожної із Сторін.

12. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті