Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок трудової (цивільної) угоди

Зразок трудової  (цивільної) угоди

Зразок трудової угоди з позаштатним менеджером

Угода

про надання послуг

м. Київ,           „____” _______________ 2014 р.

__________ , надалі – „Замовник”, в особі Директора, що діє на підставі Статуту, з одної сторони,”,  та

__________________, надалі – „Виконавець”, в особі _________________, який діє на підставі________________ з другої сторони, разом далі – «Сторони», уклали дану угоду, далі – „Угоду”, про нижче наведене:

1. Предмет Угоди

1.1. Згідно даної Угоди Виконавець зобов'язується надавати послуги менеджера з продажу послуг Замовника по культурній програмі (далі – «Послуги»), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити послуги Виконавця згідно умов Договору.

1.2. Дана угода не є трудовим договором, та регулюється положеннями Цивільного кодексу України.

1.3. На час дії даної Угоди Виконавцю забороняється надавати аналогічні послуги третім особам.

1.4. За даною Угодою Виконавець не вважається ні посередником ні виконавцем культурної програми. Безпосередньо участь в культурній програмі забезпечується Замовником та його партнерами.

1.5. Дана Угода не надає Виконавцю права на отримання від потенційних учасників Програми будь-якої винагороди за їх участь в ній.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Здійснювати пошук та підбір потенційних учасників (далі – «Учасник») культурної Програми, ознайомлювати їх із програмою, умовами участі в ній. Програма є невід'ємною частиною даної Угоди. Виконавець зобов'язується поширювати лише достовірну інформацію про Програму та умовам участі в ній у повній  відповідності вказівкам Замовника. В разі невиконання Виконавцем умов даного пункту він несе особисту відповідальність перед Учасником.

2.1.2. Здійснювати тестування Учасників Програми на предмет виявлення наявності необхідного рівня володіння англійською мовою, а в разі задовільного результату тестування здійснювати реєстрацію таких учасників, відбір у них необхідного пакету документів, погоджених із Замовником.

2.1.3. Надавати Замовнику згідно реєстру інформацію про Учасників Програми.

2.1.4. В разі схвалення Замовником кандидатури Учасника надати Замовнику всі необхідні документи (їх копії) Учасника, його координати, контактну інформацію.

2.1.6. Утриматися від надання аналогічних послуг третім особам.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. На отримання від Замовника повної та достовірної інформації про Програму та умови участі в ній.

2.2.2. На отримання від Замовника винагороди за наданні Послуги.

2.3. Замовник зобов'язаний:

2.3.1. Надати Виконавцю повну та достовірну інформацію про Програму, умови участі в ній.

2.3.2.  Оплатити послуги Виконавця згідно умов Угоди.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. На відшкодування Виконавцем збитків, завданих Замовнику не виконання ним своїх обов'язків по Угоді.

2.4.2. Відмовитись від прийняття послуг Виконавця, якщо їх якість не відповідає умовам даної Угоди.

2.4.3. В разі суттєвого порушення Виконавцем умов даної Угоди в   односторонньому порядку розірвати дану Угоду.

3. Якість Послуг та умови їх прийняття.

3.1. Інформація про Учасника Програми, що надаватиметься Виконавцем Замовнику згідно даної Угоди повинна бути достовірною, повною, підтверджуватися відповідними документами та відповідати всім заданим Замовником параметрам. Затвердження Замовником кандидатури Учасника Програми та укладення із ним відповідної угоди вважається, що Послуги Виконавця є належної якості та  прийняті  Замовником.

4. Вартість Послуг та порядок оплати

4.1. Вартість послуг та порядок оплати визначається Сторонами додатковими угодами, що є невід'ємними частинами даної Угоди.

4.2. Виконавець претендує на отримання винагороди від Замовника лише в разі прийняття Замовником Послуги згідно умов даної Угоди.

4.3. Валютою платежу є українська гривня.

4.4. Розрахунки здійснюються в готівковій чи безготівковій формі.

4.5. Замовник в якості податкового агента Виконавця здійснює з винагороди Виконавця відповідні відрахування до державного бюджету та пенсійного фонду згідно чинного законодавства України. Виконавець не вважається штатним працівником Замовника.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Виконавець, в разі не виконання своїх обов’язків/обов’язку передбачених п.  2.1.6. Угоди сплачує Замовникові штраф в розмірі 3000,00 грн. за кожен виявлений випадок такого порушення. Штраф, встановлений в даному пункті Угоди, є заліковою санкцією в рахунок відшкодування мінімального розміру збитків Замовника, яких він може зазнати внаслідок порушення Виконавцем своїх обов'язків.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

6.2.   Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин має бути довідка відповідного державного органу .

6.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, і Сторони не приймуть рішення щодо подальшої можливості виконання Договору, даний Договір вважається таким, що припинив свою дію.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Матеріальним правом, що регулює відносини Виконавця та Замовника по даному Договору є матеріальне право України.

7.2.  В разі виникнення спору між Сторонами, Сторони вирішують спір шляхом переговорів, а у випадку не досягнення згоди по спірних питаннях – спір вирішується  в загальному суді  згідно чинного законодавства України.

7.3.  Цей Договір складений в 2-ох примірниках однакової юридичної сили, українською мовою по одному для кожної із Сторін.

7.4. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом 12 місяців.

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті