Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір конфіденційності з працівником зразок

Договір конфіденційності з працівником зразок

Зразок договору конфіденційності з працівником

Угода про збереження комерційної таємниці

 та  конфіденційної інформації

м. Київ,       „____” _______________ 2014  р.

_______ , надалі – „Замовник”, в особі Директора ., що діє на підставі Статуту, з одної сторони,”,  та

_____________, надалі – „Виконавець”, в особі ____________, який діє на підставі________________ з другої сторони, разом далі – «Сторони», уклали дану угоду, далі – „Угоду”, про нижче наведене:

1. Предмет Угоди

1.1.  Згідно даної Угоди Виконавець при наданні послуг _________посада________ Замовнику зобов’язується не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Замовника, дбати про формування та підтримання позитивного іміджу Замовника, зміцнення та збереження ділової репутації Замовника, популяризації та просування на ринку послуг бренду Замовника.

2. Визначення термінів:

2.1. Конфіденційна інформація –   інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.(ст.505 Цивільного кодексу України).

2.2. Інформація – об’єкт права власності громадян, організацій (юридичних осіб) і держави. Інформація, створена організаціями (юридичними особами) або придбана ними іншим законним способом, є власністю цих організацій (ст. 38 Закону України “Про інформацію”).

2.3. Конфіденційна інформація є комерційною таємницею Замовника, тобто будь-яка інформація, яка може бути використана іншими суб’єктами, що зумовить збитки (фінансові, майнові та ін.), втрату ділової репутації, конкурентних переваг, довіри клієнтів Замовника.

До комерційної таємниці за цією Угодою включається:

  • Інформація, до якої Виконавець отримав доступ під час виконання своїх обов'язків маркетолога перед Виконавцем: інформація про клієнтів та партнерів Замовника, вартість послуг та істотні умови контрактів, бізнес-плани та стратегії розвитку бізнесу Замовника; зміст ділової переписки та переговорів з клієнтами, потенційними клієнтами та партнерами Замовника;
  • інформація, що належить Замовникові на праві інтелектуальної власності - інформація в електронному вигляді, з якої складається веб-сайт; фотографічні зображення працівників, партнерів, офісних приміщень,  графічні зображення,  малюнки, що асоціюються із послугами Замовника, зображення торгових знаків Замовника або зображень, що імітують ці знаки, зокрема. у поєднанні синього, червоного та білого кольорів, та інші; „слогани”, авторські розробки навчальних методик, програм надання послуг Замовником, їх аудіо- відео- елекронні  записи, на паперових носіях тощо.

2.4. Не вважається комерційною таємницю інформація, що не може бути такою відповідно до чинного законодавства України.

Не є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією та, що:

  • є загальновідомою не з вини Сторони;
  • вже відома Стороні на момент підписання даної Угоди;
  • законно отримана Стороною від третіх осіб без порушення умов цієї Угоди або інших угод.

3. ОБОВ’ЯЗКИ

 3.1. Виконавець зобов’язуються:

3.1.1.не використовувати у власних цілях та не  розголошувати ніякої інформації, отриманої в результаті виконання своїх обов'язків маркетолога перед Замовником, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, будь-якій особі, підприємству чи організації;

3.1.2. протягом терміну дії Угоди та по його завершенню не використовувати у власних цілях чи на користь третіх осіб інформації, що належить Замовникові на праві інтелектуальної власності;

3.1.3. поширювати про Замовника виключно позитивну бізнес інформацію, що не комерційною таємницею, з метою популяризації послуг Замовника, формування позитивного враження про бренд Замовника, підвищення та укріплення ділової репутації та ринкової позиції Замовника.

3.2. Виконавцю категорично заборонено:

- надавати третім особам код доступу до веб-сайту Замовника та/або змінювати цей код без відома Замовника;

- у будь-який спосіб розповсюджувати, використовувати у власних цілях, передавати третім особам зображення торгових знаків Замовника або зображень, що імітують ці знаки, зокрема. у поєднанні синього, червоного та білого кольорів, та інші; „слогани”, авторські розробки навчальних методик, програм надання послуг Замовником, їх аудіо- відео- електронні  записи, на паперових носіях тощо;

- розголошувати чи передавати третім особам  інформацію, що становить комерційну таємницю Замовника згідно п.2.3. Угоди.

- під час надання послуг Замовнику та протягом 3-х років з моменту припинення  надання таких послуг поширювати про Замовника, Бренд Замовника або/та співробітників Замовника інформацію негативного змісту, яка  може зашкодити діловій репутації Замовника та спричинити матеріальні збитки, в тому числі упущену вигоду. Під упущеною вигодою розуміються збитки, що визначаються не отриманим Замовником прибутком (розмір винагороди Замовника по контрактам із клієнтами та/або потенційними клієнтами Замовника), який би Замовник отримав в разі не поширення Виконавцем про Замовника інформації негативного змісту.   

3.3. Кожна сторона даної Угоди  зобов’язується не розголошувати факт її існування  без попередньої згоди другої сторони.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Виконавець, в разі не виконання своїх обов’язків/обов’язку передбачених п. 3.1.1-3.1.4. Угоди сплачує Замовникові штраф в розмірі 3000,00 грн. за кожен виявлений випадок такого порушення. 4.2. Виконавець, в разі розголошення комерційної таємниці Замовника відшкодовує Замовнику завдану шкоду, в тому числі моральну шкоду в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів громадян України за кожен випадок такого порушення.

4.2. Замовник, в разі  порушення Виконавцем права інтелектуальної власності Замовника, має право притягнути Виконавця до матеріальної відповідальності згідно Цивільного кодексу України, Закону України „Про авторське право і суміжні права”, Закону України „Про інформацію”, Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності, крім випадку ненадання візи Студенту, й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

5.2.   Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин має бути довідка відповідного державного органу .

5.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, і Сторони не приймуть рішення щодо подальшої можливості виконання Договору, даний Договір вважається таким, що припинив свою дію.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1.  Цей Договір складений в 2-ох примірниках однакової юридичної сили, українською мовою по одному для кожної із Сторін.

6.4. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті