Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір завдатку зразок

Договір завдатку зразок

Зразок договору завдатку (до Попереднього договору купівлі-продажу)

Договір завдатку

             м. Київ, «__»________ 2014 р.

Банк_________, в особі ________________, що діє на підставі _________________, надалі – «Гарант», з однієї сторони та

  _________________, в особі _____________, що діє на підставі _________, надалі – «Покупець», з другої сторони та

 

  _________________, в особі _____________, що діє на підставі _________, надалі – «Продавець», з третьої сторони, разом далі – «Сторони», уклали даний договір, далі – «Договір», про таке:

1. Загальні положення

1.1. Даний Договір є невід'ємною частиною Попереднього договору від «___» _____________ 2013 р., сторонами в якому є Покупець та Продавець.

1.2. Всі терміни в даному Договорі вживаються в значені визначеному Попереднім договором.

1.3. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту виконання Сторонами своїх обов’язків по Договору.

2. Предмет Договору

2.1. Згідно даного Договору Покупець перераховує на розрахунковий рахунок Продавця  суму коштів в якості завдатку  на виконання умов Попереднього договору в рахунок платежів по майбутньому Договору купівлі-продажу.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Покупець зобов’язаний:

3.1.1.  Перерахувати суму завдатку на розрахунковий рахунок Покупця згідно умов Договору.

3.1.2. Виконати свої обов’язки, передбачені п.п.2.1.1-2.1.3. Попереднього договору, спрямовані на підписання Сторонами Договору купівлі-продажу.

3.1.3. В азі не укладення Договору купівлі-продажу протягом строку, указаного в п.1.1. Попереднього договору, з вини Покупця або в разі неможливості виконання Договору купівлі-продажу, повернути Покупцю суму завдатку згідно умов п 5.2.  Договору.

3.2. Продавець зобов'язаний:

3.2.1. Виконати свої обов'язки, передбачені п.п. 2.2.1., 2.2.2. Попереднього договору, спрямованні на підписання Сторонами Договору купівлі-продажу.

3.3. Гарант зобов'язаний:

3.3.1. В разі не виконання Продавцем своїх обов'язків, указаних в п. 3.1.3./ 3.2.2. Договору, перерахувати на розрахунковий рахунок Покупця суму завдатку згідно умов Договору.

3.3. Продавець має право:

3.3.1. Отримати суму завдатку згідно умов Договору.

3.4. Покупець має право:

3.4.1. В разі не укладення Договору купівлі-продажу або неможливості виконання цього договору вимагати від  Продавця повернення суми завдатку згідно умов  п. 5.2. Договору.

3.4.2.  В разі не виконання Продавцем своїх обов'язків, указаних в п. 3.1.3. Договору, вимагати від  Гаранта виплати Покупцю суми завдатку згідно умов  Договору.

4. Розрахунки між Сторонами

4.1. Протягом ____ робочих днів з моменту підписання даного Договору перерахувати на розрахунковий рахунок Продавця суму завдатку  в  розмірі ___ % від ціни Договору купівлі-продажу встановленої в Додатку №2 до Попереднього договору, що становить ____________________ грн.

4.2. Банківські комісії, що виникнуть при розрахунках між Сторонами по даному Договору, сплачує Продавець.

4.3. Валютою платежів є українська гривня.      

5. Відповідальність Сторін.

5.1. В разі не укладання Сторонами Договору купівлі-продажу з вини Покупця сума завдатку залишається у Продавця..

5.2. Протягом 5 робочих днів з моменту не укладення Договору купівлі-продажу протягом строку, указаного в п. 1.1.1. Попереднього договору, з вини Продавця, Продавець зобов’язується повернути Покупцю суму завдатку в подвійному розмірі.

5.3. В разі неможливості виконання Сторонами Договору купівлі-продажу з незалежних від волі Сторін обставин, Продавець зобов’язується повернути суму завдатку в розмірі, указаному в п.4.1. Договору.

5.4. В разі невиконання Продавцем свого обов'язку, передбаченого п. 5.2. Договору, Гарант, протягом п'яти днів з моменту такого невиконання зобов'язується перерахувати на розрахунковий рахунок Покупця  кошти в розмірі суми завдатку, указаної в п.4.1. Договору в подвійному розмірі.

5.5. В разі невиконання Покупцем свого обов’язку, передбаченого п.5.3. Договору,Гарант, протягом п'яти днів з моменту такого невиконання зобов'язується перерахувати на розрахунковий рахунок Покупця кошти в розмірі суми завдатку, указаної в 4.1.  

6. Форс-мажорні обставини.

6.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності, зміни в законодавстві, що суттєво впливають на можливість виконання Сторонами своїх обов'язків по Договору), якщо вони безпосередньо перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором та Додатками до нього, терміни виконання таких зобов'язань відсуваються на час дії форс-мажорних обставин, відповідно до їх тривалості. Настання форс-мажорних обставин підтверджується відповідною довідкою Торгово-промислової Палати України.

6.2. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з додаванням документів, які підтверджують це, протягом 3 (трьох) робочих днів із дня їх настання (або моменту, коли одній із Сторін стало відомо про настання таких форс-мажорних обставин). Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

7. Інші умови.

7.1. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством     України.

7.2. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. Всі спори і розбіжності, не врегульовані шляхом переговорів, підлягають передачі на розгляд та остаточне вирішення до судових інстанцій за підсудністю згідно чинного законодавства України.

7.3. Сторони вважаються такими, що виконали свої взаємні зобов'язання з моменту підписання Акту прийому-передачі частки корпоративних прав по Договору купівлі-продажу.

7.4. Цей Договір складений в 3-ох примірниках однакової юридичної сили по одному для кожної із Сторін.

8. Реквізити та підписи Сторін.

 

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті