Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір купівлі-продажу корпоративних прав

Договір купівлі-продажу корпоративних прав

Зразок договору купівлі-продажу частки корпоративних прав ТОВ

Договір купівлі-продажу № 2

частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «____________________»

місто  Київ, «___»_________ 2014 р.

______________, в особі ____________, що діє на підставі , надалі – «Покупець», з однієї сторони та ____________, в особі ____________, що діє на підставі , надалі – «Продавець», з другої сторони, разом далі – «Сторони», уклали даний Договір (надалі - „Договір”) у відповідності та на виконання умов Попереднього  договору від «____» ______________ 2014 р. (далі – «Попередній договір») про таке:

1. Предмет Договору

1.1. За умовами цього Договору Продавець зобов’язується продати, а Покупець – купити і оплатити 9% корпоративних прав (надалі – «Майно») у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю _________________ (надалі – „Товариство).

1.2. Дані про Товариство:

1.2.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю „_____________”.

1.2.2. Зареєстровано: ______________державною адміністрацією „__” ____________ 200__ р.; код ЄДРПОУ  ___________________.

1.2.3. Розмір статутного капіталу (100%) складає: (_____________ гривень ______ коп.).

1.2.4. Місцезнаходження: Україна, __________________

1.3. Гарантії  Сторін.

1.3.1. Продавець гарантує, що на момент підписання даного Договору  статутний капітал Товариства  сформований повністю за рахунок внесків Продавця як учасника Товариства.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Продавець зобов’язаний:

2.1.1. Протягом 7 робочих днів з моменту підписання даного Договору передати Покупцю  Майно та здійснити всі необхідні заходи по реєстрації змін в Статуті Товариства, пов'язаних із зміною складу учасників Товариства (в зв'язку із придбанням Покупцем Майна), в органах державної реєстрації, статистики та податковій інспекції. Всі витрати, пов'язанні із виконанням Продавцем своїх обов'язків згідно з даним пунктом Договору, несе Продавець.

Факт передачі Майна посвідчується Актом прийому-передачі частки корпоративних прав, що має бути підписаний  Сторонами.

2.1.2. В разі розірвання Покупцем даного Договору згідно умов п. 2.4.1. Договору, повернути Покупцю сплачені ним Продавцю  кошти в рахунок оплати вартості Майна по даному Договору згідно умов даного Договору.

2.1.3. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виконання своїх обов'язків, передбачених п. 2.1.1.  Договору надати Покупцю для підписання Акт прийому-передачі частки корпоративних прав в двох примірниках, підписаних Продавцем.

2.2. Покупець зобов'язаний:

2.2.1. Оплатити  Продавцю у відповідності до умов  Договору вартість Майна.

2.2.2. Сприяти Продавцеві у здійсненні реєстрації змін в Статуті Товариства, пов'язаних із зміною складу учасників Товариства (в зв'язку із придбанням Покупцем Майна), в органах державної реєстрації, статистики та податковій інспекції. Вказане в цьому пункті Договору сприяння полягає у забезпеченню присутності повноважного представника Покупця у нотаріуса при посвідченню підписів учасників Товариства на новій редакції Статуту, де Покупець вказаний в якості учасника Товариства.

2.2.3. Протягом 2 робочих днів з моменту отримання від Продавця примірників Акта прийому-передачі частки корпоративних прав  підписати їх та відіслати один примірник даного Акта Продавцю, або надіслати Продавцю вмотивовану письмову відмову у підписанні Акта прийому-передачі частки корпоративних прав.

2.3. Продавець має право:

2.3.1. На оплату вартості відчужуваного Майна в разі виконання Продавцем умов п.п. 1.3., 2.1.1. Договору.

2.4. Покупець має право:

2.4.1. В разі невиконання Продавцем своїх обов'язків, передбачених п. 2.1.1 Договору та/або хоча б однієї з умов, передбачених п. 1.3. Договору в односторонньому порядку розірвати даний Договір та вимагати від Продавця повернення отриманих від Покупця коштів в рахунок оплати вартості Майна по даному Договору згідно умов даного Договору .

2.4.2. Вільно володіти, користуватися та розпоряджатися Майном з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, де Покупець буде зазначений в якості учасника Товариства, який володіє Майном.

3. Вартість Майна та порядок розрахунків між Сторонами.

3.1. Вартість Майна, яке Продавець продає, а Покупець придбає за даним Договором, складає  ________________ грн. (___ гривень ___ коп.).

3.2. Сторони підтверджують, що ___% від суми вартості Майна, указаної в п. 3.1. Договору,  в розмірі ________________ грн.. (_____гривень _____ коп..) були Покупцем перераховані, а Продавцем отримані в якості завдатку згідно умов Договору завдатку в рахунок оплати вартості Майна по даному Договору.

3.3. Валютою платежу по даному договору є українська гривня.

4. Відповідальність Сторін

4.1.Сторона, що не виконала чи неналежним чином виконала свої зобов’язання за цим Договором,   зобов’язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням збитки.

4.2. В разі прострочення  Продавцем виконання своїх обов'язків, передбачених п.п. 2.1.1. Договору, зобов’язаний сплатити Покупцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Майна за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє Продавця від виконання своїх зобов’язань по Договору.

5. Форс-мажорні обставини

5.1.   У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти,пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності, зміни в законодавстві, що суттєво впливають на можливість виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором та інше), якщо ці обставини безпосередньо перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором та Додатками до нього, терміни виконання таких зобов'язань відсуваються на час дії форс-мажорних обставин, відповідно до їх тривалості. Настання форс-мажорних обставин підтверджується відповідною довідкою Торгово-промислової палати України.

5.2.   Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин із додаванням документів, які підтверджують ці обставини, протягом трьох робочих днів із дня їх настання або припинення (або моменту, коли одній із Сторін стало відомо про настання або припинення таких форс-мажорних обставин). Несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону, щодо якої виникли форс-мажорні обставини, права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором.

5.3.   Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, то Сторони повинні провести переговори й обговорити заходи для подальшого виконання цього Договору.

6. Інші умови

6.1. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

6.2. Даний Договір набирає сили з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту повного виконання  Сторонами своїх зобов'язань по Договору, крім  п.п. 2.1.2, 2.4.1., які діють безстроково незалежно від загального строку дії  Договору.

6.3. Зміни та/або доповнення в даний Договір вносяться шляхом підписання Сторонами угоди про внесення змін та/або доповнень до Договору,  у тій самій формі, в якій укладено Договір

6.4. Даний Договір складено українською мовою у двох примірниках однакової юридичної сили та змісту, по одному для кожної із Сторін.

7. Реквізити і підписи Сторін

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті