Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір про наміри зразок

Договір про наміри зразок

Зразок договору про наміри (купівля корпоративних прав)

Договір про наміри

м. Київ, «__»________2014 р..

____________, в особі _______, що діє на підставі _____ надалі – «Покупець», з однієї сторони та

____________, в особі __________, що діє на підставі _______________, надалі – «Покупець», з другої сторони, разом далі – «Сторони», уклали даний договір, далі – «Договір», про наступне:

1. Предмет Договору.

          1.1. Згідно даного Договору Продавець зобов'язується відчужити  Покупцеві, а Покупець придбати у Продавця протягом _____________ календарних днів з моменту підписання даного Договору 100% корпоративних прав  у статутному капіталі ТОВ «___________», код ЄДРПОУ: ___ _____ (далі – «Товариство»),  згідно умов даного Договору.

          Продавець гарантує, що на момент укладання основного договору купівлі-продажу корпоративних прав Товариства, (далі – Договір купівлі-продажу), Товариство буде власником цільної земельної ділянки, що відповідає усім нижче наведеним характеристикам:

- знаходиться за адресою: ________________ обл., __________________ р_н., с. ____________________ ;

- загальною площею __________________ га;

- з цільовим використанням «землі особистого селянського господарства»;

- яка на даний момент підлягає приватизації фізичними особами. Перелік фізичних осіб та реквізити належних їм сертифікатів на право на земельну частку (пай) зазначається в Додатку №1 до даного Договору, що є невід'ємною його частиною.

2. Права та обов'язки Сторін

         2.1. Продавець зобов'язаний:

          2.1.1. Протягом строку, вказаного у п. 1.1. Договору, на пропозицію Покупця укладе з ним Договір купівлі-продажу.

          2.1.2. На момент підписання Договору купівлі-продажу забезпечити наявність у власності Товариства земельної ділянки, що відповідає всім характеристикам, зазначених у п. 1.2. Договору.

          2.1.3. На вимогу Покупця надати останньому  документи, що посвідчують право власності Товариства на вище зазначену земельну ділянку та відсутність обмежень у Товариства  вільного розпорядження такою земельною ділянкою не пізніше закінчення строку, вказаного у п.1.1. Договору.

2.2. Покупець зобов'язаний:

2.2.1.  В разі виконання Продавцем свого обов’язку, передбаченого п. 2.1.3. Договору, надіслати Продавцю    письмову пропозицію укласти Договір купівлі-продажу та  проект такого Договору, який повинен містити істотні умови, які зазначаються в Додатку № 2 до Договору, що є його невід'ємною частиною.

2.3. Продавець має право:

2.3.1. Відмовитися від підписання Договору купівлі-продажу, якщо він не відповідає істотним умовам, визначеним в Додатку №2 до даного  Договору. Обґрунтована письмова відмова має бути надіслана Покупцеві протягом трьох робочих днів з моменту отримання пропозиції від Покупця  про підписання  Договору купівлі-продажу. В протилежному випадку Продавець буде вважатися таким, що ухиляється від виконання своїх обов'язків по Договору.

2.4. Покупець має право:

2.4.1. Відмовитися від підписання Договору купівлі-продажу, якщо на дату його підписання Товариство не буде власником земельної ділянки, що не відповідає характеристикам, зазначеним у  п. 1.1. Договору.

2.4.2. Вимагати від Продавця пред'явлення правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності Товариства на земельну ділянку згідно умов Договору.

3. Розрахунки між Сторонами.

          3.1. Розрахунки між Сторонами  здійснюються на умовах часткової передплати згідно Договору завдатку, що є невід'ємною частиною даного Договору.

4. Відповідальність Сторін.

4.1. В разі не укладення Договору купівлі-продажу з вини Продавця, Продавець сплачує Покупцеві штраф в розмірі __________________ гривень  та відшкодовує Покупцеві завдану таким не укладенням Договору купівлі-продажу шкоду, в тому числі упущену вигоду.

5. Форс-мажорні обставини.

5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності), якщо вони безпосередньо перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором та Додатками до нього, терміни виконання таких зобов’язань відсуваються на час дії форс-мажорних обставин, відповідно до їх тривалості.

5.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додаванням документів, які підтверджують це, протягом 3 (трьох) робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

5.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, то Сторони повинні провести переговори й обговорити заходи для подальшого виконання даного Договору.

6. Інші умови

6.1. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

6.2.  Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

6.3. Цей Договір складений в 2-ох примірниках однакової юридичної сили, українською мовою.

7. Реквізити та підписи Сторін.

Продавець                                                         Покупець

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті