Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір підряду на виготовлення поліграфічної продукції зразок

Договір підряду на виготовлення поліграфічної продукції зразок

Зразок договору підряду по виготовленню поліграфічної продукціїї (друкування журналу)

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

НА ВИГОТОВЛЕНННЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ № ___

м. Київ,   „_____”____ 2014 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю ______________, надалі – „Виконавець”, в особі директора _________, який діє на підставі Статуту, та

 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями______________, надалі – „Замовник”, в особі директора ____________,  який діє на підставі Статуту, разом в подальшому – „Сторони”, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виготовляти друковану продукцію – журнал «______» (далі - Продукція) та передавати її Замовнику у власність в строки  і на умовах, визначених цим Договором та відповідними Додатками до цього Договору, .

1.2. Виготовлення Продукції, у тому числі її тиражування поліграфічними та іншими технічними засобами, здійснюється лише після затвердження оригінал-макета та кольоропроб посадовою особою Замовника чи його уповноваженим представником.

2. ВАРТІСТЬ ТА ЦІНА, УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

2.1. Вартість та ціна Продукції обумовлюються в Додатках до даного Договору.

2.2. Валютою платежів є національна валюта України – гривня.

2.3. Умови платежів і порядок взаєморозрахунків визначаються відповідними Додатками до даного Договору

2.4. Ціною Договору є загальний обсяг грошових коштів, які Замовник має сплатити Виконавцю протягом строку дії цього Договору.

3. ПЛАТЕЖІ ТА ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

3.1. Умови платежів і порядок взаєморозрахунків визначаються додатковими угодами та рахунками-фактурами.

3.2. Набуття чинності додатковими угодами є підставою для здійснення платежів.

3.3. За згодою сторін Виконавцем можуть додатково виписуватися рахунки на оплату з посиланням на цей Договір та відповідну додаткову угоду.

4. ЯКІСТЬ ТА КІЛЬКІСТЬ, ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Продукція має відповідати ДСТУ і ГОСТам України, а також вимогам Замовника, в тому числі затвердженим Замовником оригінал-макетам та кольоропробам. Усі вимоги, які Замовник висуває до робіт по виготовленню Продукції повинні бути оформлені в письмовому вигляді та передані Виконавцю до початку виконання робіт. Кількість Продукції обумовлюється Сторонами у відповідних Додатках. Одиниця виміру – примірники.

4.2. Передача-приймання Продукції за кількістю здійснюється шляхом оформлення і підписання Сторонами видаткової накладної а за якістю - шляхом  підписання Сторонами Акту прийому-передачі виконаних робіт.

5.   СТРОК ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ

5.1. Строки передачі Замовником оригінал-макетів Виконавцю, виготовлення Продукції і її передачі Замовнику:

 

Номер журналу «_____»

Строки передачі Замовником оригінал-макетів Виконавцю

Строки передачі Виконавцем Продукції Замовнику

№ 7,

До

До

№ 8,

До

До

№ 9,

До

До

№ 10,

До

До

№ 11,

До

До

№ 12,

До

До

5.2. Дострокове виготовлення допускається, за попереднім письмовим погодженням такого виготовлення з Замовником.

5.3. При несвоєчасній подачі Замовником оригінал-макету, Сторонами погоджується новий строк  виготовлення Продукції.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник вправі:

- бути присутнім під час виготовлення  кольоропроби, вносити при цьому корективи;

- за згодою Виконавця, бути присутнім під час виготовлення, у тому числі тиражування Продукції поліграфічними чи будь-якими іншими засобами.

6.2.Замовник зобов’язаний:

- у встановлені строки сплатити вартість виготовлення Продукції та прийняти якісно виготовлену Продукцію;

- перевірити кольоропробу протягом 2-х робочих днів з моменту її надання Виконавцем, та повідомити Виконавця у разі наявності зауважень до неї. Виконавець зобов’язаний усунути недоліки кольоропроби протягом 2 календарних днів з дати отримання зауважень Замовника;

- якщо оригінал-макет чи/та кольоропроба надаються Замовником, то він повинен надати її не пізніше строку, обумовленого відповідним Додатком;

- надати копію свідоцтва про реєстрацію журналу «___».

6.3. Виконавець має право:

- вносити Замовникові пропозиції щодо покращення якості і споживчих особливостей Продукції;

- вимагати від Замовника оформляти свої вказівки у письмовому вигляді.

 6.4. Разом з матеріалами Замовник передає документ, яких засвідчує якість переданих матеріалів.

6.5. Виконавець має право:

- самостійно визначати технологічний процес виготовлення Продукції;

- вносити Замовникові пропозиції щодо покращення якості і споживчих особливостей Продукції;

- вимагати від Замовника оформляти свої вказівки у письмовому вигляді Виконавець зобов’язаний:

- якісно виготовити Продукцію у відповідності з оригінал-макетом, кольоропробою і вимогами до Продукції, визначеними Замовником, в тому числі у Додатках до цього Договору;

- у встановлений відповідним Додатком строк передати Продукцію Замовникові в належній кількості і в упаковці;

- одночасно з передачею Продукції надати Замовнику належним чином оформлені акти прийому-передачі робіт та видаткові накладні.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За порушення термінів виготовлення Продукції Виконавець сплачує Замовнику штраф в розмірі 10% вартості продукції та відшкодовує Замовнику всі збитки, завдані таким порушенням. Сплата штрафу не звільняє Виконавця від обов’язку виконання своїх зобов’язань за цим Договором в натурі.

7.2. При недотриманні Замовником строку передачі оригінал-макету, Виконавець не несе відповідальності за недотримання строку виготовлення Продукції. При несвоєчасній подачі Замовником оригінал-макету, Замовник сплачує Виконавцеві штраф у розмірі 10% від вартості продукції, що має бути виготовлена на підставі цього оригінал-макета.

7.3. У разі виготовлення зі своєї вини неякісної продукції Виконавець зобов’язаний за  свій рахунок, в узгоджений із Замовником термін, усунути виявлені недоліки.

7.4. У випадку порушення Замовником термінів оплати, передбачених у Додатках до Договору, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від розміру простроченої до сплати суми, за кожний день прострочення платежу. За порушення термінів сплати вартості чи  строку прийняття Продукції Замовник сплачує Виконавцеві пеню у розмірі 0,5%  вартості Продукції за кожен день прострочки.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст оригінал-макету (текст, графічне зображення, об’єднання кольорів тощо), що передається йому Замовником.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань щодо Договору, якщо вони виникли внаслідок обставин непереборної сили чи стихійного лиха (форс-мажор).

8.2. Такими обставинами сторони визнають: введення надзвичайного стану, війну і військові дії, прийняття законодавчих чи нормативних актів органів державної та місцевої влади і управління, а також пожежі, паводки, землетруси, інші екстремальні погодні умови, які роблять неможливим виконання (своєчасне виконання) зобов’язань щодо цього Договору.

9. УПАКОВКА

9.1. Упаковка Продукції повинна виключати можливі пошкодження під час нормального процесу її завантаження, перевезення та вивантаження.

9.2. Вид упаковки обумовлюється Додатками.

10. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

10.1. Сторони дійшли згоди, що умови цього Договору (включаючи інформацію про вартість робіт), будь-яка інформація про Сторону, що стала відомій іншій Стороні безпосередньо або опосередковано внаслідок укладення цього Договору, що не є загальновідомою і стосується фактичної або можливої діяльності Сторони, вважається конфіденційною і не може бути розголошена ніяким чином без письмової згоди цієї Сторони. Ця умова є дійсною як протягом строку дії цього Договору, так і після його закінчення.

10.2. Сторони підтверджують розуміння того, що у разі порушення умов конфіденційності за цим Договором вони можуть бути притягнені до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Всі спірні питання і розбіжності усуваються Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - в господарському суді відповідно до чинного законодавства України.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Даний Договір діє з моменту підписання його Сторонами до 31.12.2014 р., але в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору.

12.2. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках однакової юридичної сили по одному для кожної із Сторін.

12.3. Все листування, документи, матеріали, передані за допомогою факсимільного зв’язку є невід’ємною частиною Договору та мають юридичну силу до моменту обміну оригіналами.

12.4. У випадку виникнення протиріч між положеннями Договору та укладених Додаткових угод до нього, застосовуються положення Додаткових угод.

12.5.  У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності), Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом п’яти календарних днів.

                                     13. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті