Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір тестової експлуатації обладнання зразок

Договір тестової експлуатації обладнання зразок

Зразок договору тестової експлуатації обладнання (датчиків контролю палива)

ДОГОВІР

тестового користування обладнанням

  м. Київ                                                                                                  «___» _________ 2014 р.

_______________, далі по тексту – «Замовник»,  з однієї сторони, та_________, далі про тексту – «Виконавець», з другої сторони, разом далі по тексту – «Сторони», уклали цей Договір, далі по тексту – «Договір», про наступне:

 1. Предмет Договору
  1. Відповідно до даного Договору Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає в умовно безоплатне тестове користування  датчик контролю дизельного пального (марка _____________, рік виготовлення, завод виробник), далі – «Датчик», та GPS-треккер (марка _____________, рік виготовлення завод виробник), далі – «Треккер», разом далі – «Обладнання».
  2. Термін тестового користування Обладнанням: _________ календарних днів з моменту виконання Виконавцем робіт  з монтажу Обладнання на транспортний засіб Замовника, що посвідчується підписаним Сторонами Актом установки обладнання .  
   1. Балансова вартість Датчика становить ____________ грн., Треккера - ________ грн. якщо інше не вказано в Акті установки обладнання.
   2. Транспортний засіб Замовника, на який встановлюється Обладнання згідно Договору та дані якого: (держ. №, № шассі, марка, модель, рік випуску), зазначаються Сторонами в Акті установки обладнання, далі – «Транспортний засіб».
   3.  Вартість Оплатного користування Обладнанням становить ____________ грн., з них ПДВ _____ за 1 календарний місяць та сплачується Замовником до 5 числа наступного за поточним місяцем. Якщо термін Оплатного користування  становитиме менше календарного місяця (30 днів) вартість такого користування визначається пропорційно кількості днів фактичного користування.
   4. Гарантійний випадок: факт несправності Обладнання чи/або Неналежного функціонування Обладнання, підтверджений заводом-виробником обладнання згідно Договору, крім випадків передбачених Договором, в результаті якого у Виконавця виникає обов’язок по заміні/гарантійному ремонту Обладнання.
   5. Завод-виробник: ___________________
 2. 2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1.  Встановити на Транспортному засобі Замовника Обладнання належної якості згідно супровідної технічної документації на Обладнання протягом 24 годин з моменту забезпечення Замовником фізичного доступу до Транспортного засобу.

2.1.2.   Протягом 24 годин з моменту отримання від Замовника повідомлення про час та місце (в адміністративних межах м. Києва) проведення Звірки  паливних відомостей/спільного огляду Обладнання в разі виявлення його несправностей, з’явитися за вказаним місцем та в присутності представника Замовника здійснити Звірку паливних відомостей згідно п. 1.1.8. Договору/демонтаж несправного Обладнання згідно п. 2.1.3. Договору.

2.1.3. В разі виявлення Неналежного функціонування Обладнання чи несправності Обладнання демонтувати його протягом 24 годин з моменту підписання Сторонами відповідного Рекламаційного акта згідно Договору.

    2.2.  Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Протягом 3 календарних днів з моменту підписання Сторонами даного Договору повідомити Виконавця про час та місце монтажу Обладнання (не пізніше, ніж за 24 години до запланованої дати монтажу) та забезпечити фізичний доступ Виконавця до Транспортного засобу з метою монтажу Обладнання на території м. Києва.

2.2.2. Прийняти Обладнання по якості під час його монтажу на Транспортний засіб, перевірити Обладнання на наявність/відсутність механічних, хімічних, термічних пошкоджень, цілісності заводських пломб.

2.2.4.  Утримуватися від самовільного монтажу/демонтажу Обладнання, порушення заводських пломб, порушення цілісності Обладнання, внесення змін до Обладнання чи встановленого програмного забезпечення.

2.2.6. Не пізніше 3-х днів по закінченню Терміну тестового користування Обладнання в разі Належного функціонування Обладнання на підставі даного Договору (без необхідності виставлення Виконавцем окремого рахунку) придбати Обладнання у власність, шляхом оплати Балансової вартості Обладнання, указаної в п. 1.1.2,  на банківський рахунок Виконавця вказаний у реквізитах даного Договору, вказавши призначення платежу «Оплата за _________________________________». В протилежному випадку Замовник вважається таким, що здійснює Оплатне користування Обладнанням.

2.2.7. На обґрунтовану вимогу Виконавця, згідно умов Договору, повернути останньому Обладнання (забезпечити доступ до Транспортного засобу з метою демонтажу обладнання) протягом 3-х календарних днів з моменту отримання такого повідомлення, крім випадку придбання Обладнання у власність згідно  п.2.2.6. Договору.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Безоплатно користуватися Обладнанням протягом Терміну тестового користування Обладнання.

2.4.2. Пріоритетного придбання Обладнання протягом Терміну тестового користування Обладнанням.

2.4.3.  Вимагати заміни неякісного Обладнання на якісне/вчинення гарантійного ремонту Обладнання в разі настання Гарантійного випадку.

2.5. Виконавець має право:

2.5.1.  В разі систематичного (два і більше рази) порушення Замовником умов Договору вимагати повернення Обладнання та в односторонньому порядку розірвати Договір.

2.5.2. Вимагати від Замовника сплати Вартості Оплатного користування Обладнанням згідно Договору.

2.5.3. В разі втрати/знищення/пошкодження Обладнання з вини /необережності/недогляду Замовника, його працівників, третіх осіб, в тому числі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю Транспортного засобу, крадіжки Транспортного засобу вимагати відшкодування Замовником завданих збитків в розмірі Балансової вартості Обладнання.

3. Рекламації та гарантії

3.1. Виконавець гарантує справність та Належне функціонування Обладнання протягом необмеженого терміну з моменту його монтажу на Транспортний засіб Замовника.

3.2. В разі виявлення несправностей Обладнання/Неналежного функціонування Обладнання Замовник зобов’язаний негайно, протягом 24 годин з моменту такого виявлення, повідомити про це Виконавця для спільного огляду Обладнання та складання Рекламаційного акта. В протилежному випадку вважається, що Замовник користується Обладнанням належної якості.

3.4.  Гарантійні зобовязання щодо гарантійного ремонту/заміни Обладнання втрачають силу в разі:

3.4.1. Наявності механічних пошкоджень, хімічних чи термічних пошкоджень.

3.4.2. Порушення цілісності заводських, гарантійних/сервісних пломб.

3.4.3.  Монтаж Обладнання персоналом неавторизованим Заводом-виробником.

3.4.4. Наявність пошкоджень Обладнання, порушення цілісності заводських  пломб (оригінальних, номерних, серії), зазначених в Акті установки обладнання.

4. Відповідальність Сторін

4.1. В разі завдання шкоди, знищення, втрати Обладнання внаслідок дій/бездіяльності Замовника, його працівників, третіх осіб, випадку Замовник зобов’язується компенсувати Виконавцю завдану шкоду в розмірі знищеного, втраченого або пошкодженого Обладнання протягом 3-х календарних днів з моменту отримання від Виконавця вмотивованої вимоги.

4.2. В разі настання Гарантійного випадку Виконавець зобов’язується власними силами здійснити Гарантійний ремонт Обладнання або за власний рахунок замінити його на Обладнання належної якості.

4.3. За порушення термінів сплати Вартості оплатного користування Обладнанням Замовник, крім сплати суми боргу з урахуванням індексу інфляції, сплачує Виконавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ та 3 % річних від Вартості оплатного користування за кожен день прострочки.

5. Форс-мажорні обставини

5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, природні катаклізми, бойкоти, страйки), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

5.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

5.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, то Сторони повинні зустрітися й обговорити заходи для подальшого виконання даного Договору.

  6. Інші умови

6.1. Обладнання є новим, не було у використанні, не перебуває у заставі і не є предметом спору третіх осіб, є власністю Виконавця та готове до експлуатації з моменту його монтажу.

6.2. Ризик випадкової загибелі/втрати/пошкодження Обладнання несе Сторона, у володінні якої воно фактично перебуває.

6.4. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

6.5.  Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. У випадку не досягнення домовленості між Сторонами справа буде передана на розгляд до Господарського суду м. Києва.

6.6.  Даний Договір набирає сили з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків по Договору. Припинення Договору не звільняє Сторону від виконання своїх  грошових обов’язків перед іншою Стороною, відшкодування можливої шкоди, сплати пеней, штрафів тощо.

6.7. Всі зміни і доповнення до цього Договору та його додаткових угод приймаються лише за взаємною згодою Сторін і стають дійсними після їх письмового оформлення і підписання Сторонами.

6.8. Даний Договір укладено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

     7.  Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Юридичне онлайн б'юро "Комора договорів"

Інші статті