Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір про надання послуг по вивченню іноземної мови. Шаблон

Договір про надання послуг по вивченню іноземної мови. Шаблон

Зразок договору про надання послуг по вивченню іноземної мови

 ДОГОВІР № __

про надання послуг по вивченню іноземної мови

м. _____                  «___»________ 20_____ р.

СТОРОНИ:

Замовник: _______________________, з однієї сторони, та Виконавець: ФОП__________________, що діє на підставі Виписки з ЄДР від №, платник єдиного податку з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1.      Предмет договору

1.1.  Виконавець надає Замовнику послуги, спрямовані на підвищення його рівня володіння англійською мовою (далі – «Послуги»), а Замовник споживає  зазначені Послуги та своєчасно оплачує їх вартість на умовах цього Договору.

1.2.      Місце надання Послуг: м. Київ, вул.. _____________________.

2.      Характеристика послуг

2.1.  Тривалість надання Послуг:

2.1.1.  Семестр починається ____________ та триває до ________________. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи погодженого сторонами, що є невідємним додатком до Договору (далі – «Розклад», Додаток №1), а закінченням – останнє заняття за Розкладом.

2.1.2.  Заняття проводяться __________ рази на тиждень. Тривалість одного заняття складає  хвилинЗаняття починаються згідно з Розкладом.

2.2.      Додаткові безкоштовні послуги:

2.2.1.  Замовники мають право відвідувати відео класи, що викладаються згідно з затвердженим Розкладом.

2.2.2.  Замовнику видається комплект учбових матеріалів, вартість яких входить до вартості Послуг по Договору.

2.3.      Після закінчення 6-го рівня Замовник може продовжити навчання за спеціальними програмами.

2.4.      Замовники, які продовжують навчання та зареєструвалися на семестр до проходження фінальних тестів, зобов’язуються  скласти тест до початку наступного семестру. У зворотному випадку зарезервоване місце в групі не зберігається.

2.5.       Якість Послуг:

2.5.1.              Послуги надаються Виконавцем відповідно рівню володіння Замовника англійською мовою на основі програми відповідного рівня, викладеної у наданих Виконавцем учбових матеріалах.

2.5.2.              Послуги надаються у визначений час згідно затвердженого Сторонами Розкладу та в обсязі і змісту згідно  учбової програми відповідного рівня.

2.5.3.              Виконавець гарантує кваліфікованість викладачів, залучених до безпосереднього  виконання Послуг, дотримання ними викладацької етики та моралі.

3.   Розмір та порядок оплати

3.1.      Вартість Послуг за умовами даного Договору складає _____________ гривень за один семестр. Вартість Послуг встановлюється в національній валюті України. Всі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України шляхом безготівкових розрахунків.

3.2.      При оплаті послуг застосовується авансова система розрахунків. На момент підписання дійсного Договору Замовник сплачує авансовий платіж за базовий курс у сумі не менше 40% від вартості курсу. Кошти, що залишились до сплати за цим Договором, сплачуються замовником протягом 3(трьох) календарних днів після початку семестру.

3.3.      Оплата послуг здійснюється на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.4.      При неповній сплаті послуг на 4-ий день після початку семестру, Замовник виключається з групи та сплачена ним сума йому не повертається.

4.   Обов’язки та права Виконавця

4.1.      Виконавець зобов’язаний:

   4.1.1.  Провести тестування Замовника перед початком надання Послуг. На підставі проведеного

              тестування повідомити Замовнику його рівень володіння англійською   мовою  та після  підписання 

              договору надати йому відповідні програми, учбові матеріали, розклад навчання, студентський

              квиток та інше, що необхідне для отримання Послуг відповідно до пункту 1.1. Договору.

4.1.2.     Своєчасно, згідно з Розкладом та програмою, проводити заняття з Замовником.

4.1.3.  В разі надання Виконавцем  неякісних Послуг ― за заявою Замовника усунути виявлені недоліки.

4.2.  Виконавець має право:

4.2.1       Розірвати Договір із Замовником  без компенсації:

              ― у разі форс-мажорних обставин; ;

            -у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги;

- у разі появи Замовника на заняття у нетверезому стані, грубої неадекватної поведінки, вживання нецензурної лексики тощо, що засвідчується актом підписаного викладачем, свідками.

Припинити надання Послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання Послуг здійснюється після повного усунення порушень.

4.2.2   У будь-який момент відмовити Замовнику у надані Послуг,  якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачу належно виконувати свої обов’язки, а слухачам ефективно сприймати інформацію. В даному випадку грошові кошти, які були оплачені Замовником за надання Послуг не повертаються.

4.2.3   У разі несплати Замовником за послуги протягом 4 (чотирьох) календарних днів після початку семестру розірвати Договір.

5.      Обов’язки та Права Замовника

5.1.      Замовник зобов’язаний:

5.1.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.

5.1.2.  Не передавати студентський квиток третім особам для користування Послугами Замовника.

5.1.3. Дотримуватися Правил користування послугами Виконавця, які видаються Замовнику на початку кожного семестру, та приймати всі зміни, що будуть внесені до цього документу. Замовник своїм підписом підтверджує, що він ознайомлений зі змістом і умовами, які містяться в правилах, розуміє їх та зобов’язується їх не порушувати.

 5.1.4. Не порушувати правила поведінки у центрі.

5.2 Замовник має право:

  5.2.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення англійської мови відповідно до положень цього Договору.

 5.2.2. До п’яти разів включно ініціювати зміну часу або днів проведення заняття за попереднім письмовим узгодженням з Виконавцем не менше, ніж за 24 години до запланованих змін. Такі зміни можуть бути прийняті у випадку можливості у Виконавця забезпечити надання Послуг з урахуванням таких змін.

5.2.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

5.2.4. В разі неналежного надання  Послуг вимагати від Виконавця безоплатного усунення виявлених недоліків у порядку, визначеному п.4.1.6. Договору.

5.2.5. В разі припинення Договору з ініціативи Виконавця, крім випадків порушення Виконавцем своїх обов’язків по Договору,  вимагати у Замовника грошової компенсацію в розмірі вартості не проведених занять.

6.      Відповідальність Сторін

6.1.  У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.2.  У випадку пропуску Замовником значної кількості (три і більше) занять, що не дозволяє забезпечити Виконавцем належне виконання своїх обов'язків, перенесення занять не відбувається.

6.3.  В разі прострочки Замовника по оплаті Послуг Виконавця Замовник крім суми боргу також сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочки та 12% річних за користування чужими коштами згідно ст.625 Цивільного кодексу України.

6.4.  В разі надання Виконавцем неякісних Послуг Виконавець зобов’язується усунути за власний рахунок виявлені недоліки згідно умов Договору. В разі неможливості усунення Виконавцем виявлених недоліків Послуг Виконавець компенсує Замовнику завдані збитки згідно Договору.

6.5.  Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання Договору, якщо воно сталося з вини Замовника.

6.6.  Замовник має право розірвати Договір та вимагати грошової компенсації (повернення сплачених коштів за не проведенні заняття), якщо Виконавець не приступив до виконання своїх зобовязань по наданню Послуг протягом 21 календарного дня з моменту підписання Договору.

6.7.  В разі грубого порушення Замовником своїх обовязків по оплаті Послуг, дотриманні Правил Виконавець має право розірвати Договір без грошової компенсації згідно Договору.

6.8.  Сторони звільняються від відповідальності за невиконання/неналежне виконання своїх обовязків по Договору в разі настання форс-мажорних обставин.

7.   Форс-мажорні обставини

7.1.      У випадку настання форс-мажорних обставин, безпосередньо перешкоджаючих виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

7.2.       Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання.

7.3.       Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше двох місяців Договір припиняє свою дію, а сторони звільняються від відповідальності за його невиконання якщо Сторони не погодили інше.

8.   Строк дії договору та інші умови

8.1.  Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє протягом одного семестру до «__»__________ 201_ року.

8.2.  Замовник не заперечує у використанні своїх  персональних даних Виконавцем у службових цілях: інформування Замовника про зміни у розкладі, повідомлення про початок семестрів, акції, знижки, а також будь-якої інформації, що стосується навчання.

8.3.  Умови договору можуть бути змінені за взаємною згодою обох сторін шляхом складання письмового документу (додаткової угоди). Одностороння зміна умов Договору не допускається.

8.4.  Виконавець може залучати третіх осіб для виконання своїх прав та обов’язків відповідно до законодавства України.

8.5. Всі суперечності за даним договором вирішуються шляхом переговорів з обовязковим дотриманням претензійного порядку врегулювання спорів. Термін відповіді на претензію – 7 календарних днів. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір вирішується у суді загальної юрисдикції за місцем знаходження Виконавця  відповідно до законодавства України.

9.  Місцезнаходження та реквізити Сторін

Заказать составление индивидуального договора ― 600,00 грн.

Юридичне бюро "Комора договорів"

Інші статті