Корзина
20 отзывов
+380952520033
+380442239033
УкраинаКиев
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зовнішньоекономічний контракт про надання послуг зразок

Зовнішньоекономічний контракт про надання послуг зразок

Контракт №

про надання консультаційних послуг

 м. _________, Федеративна Республіка , _________2016 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «», (Україна), далі по тексту – «Виконавець», в особі Директора, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

_____________________________________, (Федеративна Республіка ), далі по тексту – «Замовник», в особі _________________________, що діє на підставі _____________________, з другої сторони, далі разом по тексту – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», підписали даний Контракт, далі по тексту – «Контракт», про наступне:

1.      ПРЕДМЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.               Згідно даного Контракту Виконавець на підставі оферти Замовника (комерційної пропозиції укласти договір щодо купівлі-продажу товарів, далі – «Оферта»), надає Замовнику консультаційні послуги передбачені Контрактом, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити послуги Виконавця відповідно до умов Контракту.

1.2.                Виконавець зобов’язується надати за Контрактом наступні консультаційні послуги щодо:

-                    аналізу ринку збуту продажу товарів Замовника;

-                    популяризації товарів Замовника;

-                    пошуку та ідентифікації потенційних покупців, далі по тексту – «Послуги».

1.3.               За результатами наданих Послуг Виконавець надає Замовнику рекомендацію потенційного покупця згідно умов Контракту.

2.      ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ СТОРІН

2.1.          Статус Виконавця: Виконавець є приватною юридичною особою зареєстрованою згідно чинного законодавства України, здійснює свою діяльність згідно Статуту  в межах чинного законодавства України, є платником податку на прибуток підприємств в Україні на загальних підставах. Виконавець засвідчує, що підписант з його боку є належним чином уповноваженим на підписання Договору згідно Статуту.

2.2.          Статус Замовника: Замовник є приватною юридичною особою зареєстрованою згідно чинного законодавства Федеративної Республіки Німеччина, здійснює свою діяльність згідно Cтатуту в межах чинного законодавства Федеративної Республіки Німеччина, є платником податку на прибуток підприємств в Федеративної Республіки Німеччина. Замовник засвідчує, що підписант з її боку є належним чином уповноваженим на підписання Договору згідно Статуту.

3.      КОМУНІКАЦІЯ

3.1. Кожна із Сторін призначає повноважного представника, відповідального за комунікацію з протилежною Стороною.

3.1.1.  На момент підписання Договору повноважним представником Виконавця щодо комунікації є: (ПІБ, посада)_________________________. Тел.:___________________, e-mail:______@___________, Skype:_______________________, далі – «Представник  Виконавця».

3.1.2. На момент підписання Договору повноважним представником Замовника щодо комунікації є: (ПІБ, посада)_________________________. Тел.:___________________, e-mail: _______@_________, Skype: ______________, далі – «Представник Замовника».

3.2. В разі зміни свого представника чи контактної інформації Сторона завчасно повідомляє про це протилежну Сторону.

3.3. Надсилання оригіналів документів, офіційних листів здійснюється за допомогою міжнародного поштового сполучення чи служби кур’єрської доставки. Доказом відправки кореспонденції є поштова накладна, квитанція, чек, декларація, повідомлення про вручення тощо.

4.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1.          Замовник зобов’язується:

4.1.1.    Надати Виконавцеві Оферту, інформацію про товари, необхідну для належного виконання Виконавцем своїх обов’язків по Контракту.

4.1.2.    Прийняти належним чином надані Виконавцем Послуги.

4.1.3.    Оплати Послуги Виконавця згідно Контракту.

4.2.          Замовник має право в будь-який момент, у зв’язку із істотною зміною кон’юнктури ринку,  до отримання від Виконавця рекомендації потенційного покупця, відкликати свою Оферту, повідомивши про це Виконавця не менше, ніж за 3 календарні дні.

4.3.          Виконавець зобов’язується:

4.3.1.    Належним чином виконувати передбачені Контрактом Послуги.

4.3.2.    Усувати виявлені недоліки наданих послуг згідно Контракту.

4.3.3.    Виконавець має право:

4.3.4.    Вимагати від Замовника надання належної Оферти, іншої суттєвої інформації про товар, його вартість тощо, необхідної для належного виконання Виконавцем своїх послуг за Контрактом.

4.3.5.    На оплату своїх Послуг.

5.      ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ.

ПРИЙМАННЯ-ЗДАВАННЯ ПОСЛУГ

5.1.                Замовник будь-яким доступним засобом комунікації, визначеним Контрактом, надає Виконавцеві Оферту

5.2.                Виконавець, за результатами надання Послуг будь-яким допустимим способом комунікації передбаченим Контрактом надає Замовнику рекомендацію потенційного покупця, далі – «Рекомендація покупця».

5.3.                Відносини Замовника та потенційного покупця щодо акцептування оферти замовника регулюються угодами між вказаними особами. Виконавець не виступає стороною чи гарантом таких угод.

5.4.           Виконавець, протягом 15-ти календарних днів з вказаного в п.5.2. Контракту з моменту, надсилає Замовнику підписаний зі свого боку Акт приймання-передачі наданих послуг у двох примірниках. Замовник протягом 15 календарних днів з моменту отримання вище зазначеного Акту забезпечує його підписання та відправлення Виконавцеві його примірника або обґрунтовану письмову відмову у його підписанні з переліком недоліків у наданих Послугах та вказанням розумного терміну, способу їх усунення. 

6.      ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ЗАГАЛЬНА ЦІНА ДОГОВОРУ

6.1.               Вартість Послуг Виконавця становить ____________ Євро без ПДВ.

6.2.               Замовник оплачує Послуги Виконавця протягом 3-х банківських днів з моменту отримання відповідного рахунку-фактури (інвойсу) шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця  вказаний в реквізитах до Договору..

6.3.               Валютою платежів по Контракту є Євро.

7.      САНКЦІЇ ТА РЕКЛАМАЦІЇ

7.1.            Сторони зобовязуються виконувати свої обовязки по Контракту належним чином добросовісно дбаючи про інтереси протилежної Сторони, як за свої власні.

7.2.             Сторона, винна в ненаданні/несвоєчасному наданні протилежній Стороні оригіналів первинних бухгалтерських документів, рахунків-фактур, Актів приймання-передачі наданих послуг, додаткових угод в разі їх укладання, додатків до Контракту, що спричинило покладання на протилежну Сторону накладення державними органами (фіскальними, контролюючими, правоохоронними) фінансових стягнень, зобовязується компенсувати постраждалій Стороні завдані збитки в розмірі сплачених штрафів, санкцій, неустойок за наявності підтверджуючих документів.

Винна Сторона зобов’язана компенсувати завданні збитки протягом 7 календарних днів з моменту отримання відповідної обґрунтованої вимоги  протилежної Сторони.

8.      ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1.                Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань щодо Контракту, якщо вони виникли внаслідок обставин непереборної сили чи стихійного лиха (форс-мажор).

8.2.                   Сторона, що підпала під вплив таких обставин, протягом 2-х днів письмово інформує про це іншу Сторону, підтвердивши настання таких обставин довідкою компетентного органу країни, де мали місце події, вказані в п.7.2. Контракту, до компетенції якого входить розслідування, експертиза, фіксація, документування відповідних обставин згідно законодавства країни резидентсва Сторони .

9.      АРБІТРАЖНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

9.1.                Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів. При вирішенні спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.

9.2.                В разі не вирішення спору договірним шляхом спір передається на розгляд до Господарського суду м. Києва.  Мова ведення процесу – українська.

9.3.                Рішення суду буде остаточним і обов’язковим для обох Сторін.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Даний Контракт набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2016 р., а стосовно розрахунків – до повного розрахунку Сторін.

10.2        Цей Контракт укладено українською та англійською мовами, у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

10.3        Всі зміни і доповнення до цього Контракту та його додаткових угод приймаються лише за взаємною згодою Сторін і стають дійсними після їх письмового оформлення і підписання Сторонами.

10.4        У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності, платіжні реквізити, податковий статус), Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону письмово протягом п’ятнадцяти календарних днів з моменту вступу в силу змін. В протилежному випадку виконання Контракту без врахування змін, про які не було належним чином повідомлено протилежну Сторону, вважається належним. 

 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

_______________________________________

Виконавець:

ТОВ «»,

 

тел./ф:

код ЄДРПОУ:

Банк:

Рахунок:

СВІФТ КОД:

Банк кореспондент:

Рахунок: CHIPS

СВІФТ КОД: 

 

Замовити написання контракту

Другие статьи