Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договор подряда с оператором колл центра

Договор подряда с оператором колл центра

Образец договора подряда с оператором колл-цента

 УГОДА  № __

про надання консультаційних послуг

м. Київ, «___» ___________ 2016 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю ___________________», надалі – «Замовник», в особі Директора _________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку та

Гр. України ________________________, надалі – «Виконавець», що діє на підставі цивільної дієздатності, з другого боку, далі разом – «Сторони», підписали дану угоду, далі – «Угода», про наступне:

1.      ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1.            Згідно даної Угоди Замовник замовляє, а Виконавець за плату надає клієнтам Замовника консультаційні послуги (далі – «Послуги») згідно Угоди, Замовник зобов’язується прийняти надані Виконавцем послуги та оплатити їх відповідно до умов Угоди.

1.2.            Місце надання послуг: устаткований телекомунікаційним обладнанням call-центр Замовника, розташований за адресою: м. Кив, вул. _____________________, далі – «Сall-центр».

1.3.            Споживачі послуг: фізичні особи, що звернулися до  Сall-центру за допомогою телефонного або електронного зв'язку.

1.4.            Дана Угода є договором підряду та не створює між Сторонами трудових відносин.

2.      ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1.             Виконавець надає Послуги згідно умов даної Угоди, корпоративних правил, рекомендацій Замовника щодо змісту та якості надання Послуг (далі – «Корпоративні правила»). Виконання Корпоративних правил Замовника  є обовязковими до виконання.

2.2.            Замовник має право перевіряти хід надання Виконавцем Послуг. В разі порушення Виконавцем порядку надання Послуг  встановленого даною Угодою Замовник має право заборонити Виконавцеві доступ до  Системи Сall-центру .

2.3.            Під час надання Послуг Виконавець зобовязується виконувати доручення та рекомендації Замовника з метою належного надання Послуг в межах даної Угоди.

2.4.            При наданні Послуг Виконавець зобов’язується дотримуватись наступних правил, далі – «Правила»:

2.4.1.      Ведення бесіди в умовах максимальної доброзичливості та комфортної атмосфери для Клієнта.

2.4.2.      Забезпечення Клієнту максимальної можливості висловитися.

2.4.3.      Надання Клієнту своєчасної, професійної, доречної відповіді в змісті бесіди з Клієнтом.

2.4.4.       Формування у Клієнта позитивного іміджу Замовника.

2.4.5.      Забороняється:

-         спілкування з Клієнтом в грубій, зверхній формі, осуджувати поведінку чи особу Клієнта;

-         розголошувати конфіденційну інформацію Замовника про роботу Сall-центру.

2.5.            Замовник має право в односторонньому порядку змінювати, доповнювати Правила.

3.      ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА НАДАНИХ ПОСЛУГ

3.1.             Фактичний об’єм наданих послуг та їх вартість за відповідний звітний місяць фіксується в Акті приймання-передачі наданих послуг, що підписується Сторонами у двох ідентичних примірниках однакової юридичної сили по одному для кожної із Сторін.

3.2.            Замовник має право не підписувати Акт приймання-передачі наданих послуг та відмовитися в прийняті наданих Послуг в разі виявлення неналежної якості наданих Виконавцем Послуг.

4.      ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.            Вартість Послуг Виконавця становить _____ % від Фактичного обєму наданих Послуг, засвідченого підписаним Сторонами Актом-приймання передачі наданих послуг.

4.2.             Замовник зобовязується оплатити вартість наданих Виконавцем Послуг протягом 3-х банківських днів з моменту підписання Акту приймання-передачі наданих послуг до ___ числа місяця наступного за звітним.

4.3.            Замовник оплачує Послуги Виконавця шляхом перерахування грошових коштів в безготівковій формі на банківський рахунок Виконавця.

4.4.            Валютою платежу є українська гривня.

5.      КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1.            Розголошення конфіденційної інформації в будь-якій формі заборонено, крім випадку, визначеного даною угодою та чинним законодавством на закону вимогу правоохоронних органів.

5.2.            Виконавець зобов’язаний утримуватися від розголошення комерційної інформації Замовника, змісту даної Угоди протягом терміну дії даної Угоди.

5.3.            В разі розголошення Виконавцем конфіденційної інформації Замовник має право, за умови пред’явлення Виконавцеві обґрунтованої претензії, стягнути  з Виконавця штраф в розмірі _________ грн.

6.      САНКЦІЇ

6.1.            В разі невиконання/неналежного виконання Сторонами своїх обов'язків за Угодою, Сторони несуть відповідальність виключно згідно умов Угоди.

6.2.            В разі прострочки Замовника по виконанню своїх грошових зобов'язань перед Виконавцем, Замовник сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі подвійної  облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочки.

7.      ТЕРМІН ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ УГОДИ

7.1.             Дана Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та діє протягом 3 календарних місяців (90 календарних днів).

7.2.            Якщо по закінченню терміну дії Угоди Сторони своїми діями підтверджують її дійсність дана Угода пролонговується на такий самий період на тих же умовах і так далі.

8.      ФОРС-МАЖОР

8.1.            У випадку настання форс-мажору – обставин непереборної сили, що безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

8.2.            Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше трьох місяців Угода припиняє свою дію, Сторони звільняються від відповідальності за її невиконання/неналежне виконання якщо не погодили інше.

9.      ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.            Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів.

9.2.             В разі не вирішення спору між Сторонами шляхом переговорів, спір вирішується судом згідно чинного законодавства України.

9.3.            Одностороння зміна умов Угоди, крім випадків, передбачених Угодою, не допускається. Зміни до Угоди набувають чинності в момент їх підписання Сторонами в формі окремого додатку до Угоди.

9.4.            Дана Угода складена українською мовою у 2-ох ідентичних примірниках однакової юридичної сили по одному для кожної із Сторін.

10.  РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:

Виконавець:

 Замовити складання договору підряду з оператором

Інші статті