Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договор о передаче ноу-хау

Договор о передаче ноу-хау

Договор о передаче ноу-хау образец.

Договір

про передачу секрету виробництва

 м. Київ, «__» травня 2016 р.

Володілець: Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________»,  в особі директора __________________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

 Користувач: Товариство з обмеженою відповідальністю _________________________________в особі директора __________________________________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали даний Договір про передачу секрету виробництва від «___» вересня 2015 р.,  далі – «Договір» про наступне:

1.      Терміни та визначення

1.1.            Ноу-хау (анг. know how — «знати як») – конфіденційна інформація (секрет виробництва), що перебуває у розпорядженні Володільця, щодо ___________.

1.2.            Продукт Ноу-хау – ________________

1.3.            Право користування Ноу-хау невиключне право Користувача використовувати Ноу-хау без обмеження по території та термінах наступними способами: _________

2.      Предмет Договору

2.1.            Згідно даного Договору  Володілець Ноу-хау за замовленням Користувача зобов’язується за плату передати Користувачеві Ноу-хау та сприяти його впровадженні на виробництві Користувача в об’ємах та способом, визначених Технічним завданням до Договору (додаток №1, що є невід’ємною частиною Договору), а Користувач зобов’язується прийняти Ноу-хау та оплатити його вартість згідно Договору.

2.2.            Впровадження Ноу-хау на виробництві Користувача здійснюється за рахунок та з матеріалів Користувача.

3.      Передача-приймання Ноу-хау

3.1.            Впровадження Ноу-хау на виробництві Користувача здійснюється поетапно в порядку, об’ємах, способом та в терміни, передбачені Технічним завданням.

3.2.            На виконання Договору Володілець надає Користувачу обов’язкові для виконання доручення (щодо облаштування виробничого приміщення, навчання персоналу, робочого процесу, придбання витратних матеріалів, інвентарю тощо) згідно Технічного завдання шляхом: ____________

3.2.1.      Після завершення кожного етапу впровадження Ноу-хау Володілець надає представнику Користувача під підпис звіт (або за допомогою поштового зв’язку) у двох примірниках про обсяги виконання Технічного завдання (далі – «Звіт»). Представник Користувача зобовязаний прийняти наданий Володільцем звіт та повернути Володільцеві підписаний зі свого боку примірник Звіту протягом двох календарних днів з моменту його отримання.

3.3.            Кожного першого робочого дня місяця наступного за звітним Володілець надає Користувачу Акт приймання-передачі Ноу-хау у двох примірниках. Користувач протягом двох робочих днів з моменту отримання даного Акту підписує його та повертає один  примірник Володільцю або вмотивовану письмову відмову у його підписанні.

4.      Вартість Ноу-хау та порядок розрахунків

4.1.            Загальна вартість Ноу-хау становить  ________ грн. (_____________________ грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20% в розмірі  ________ грн. (_____________________ грн. 00 коп.).

4.2.            Користувач оплачує 50% вартості Ноу-хау вказаного в п.4.1. Договору в розмірі ________ грн. (_____________________ грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20% в розмірі  ________ грн. (_____________________ грн. 00 коп.) протягом трьох банківських днів з моменту підписання Сторонами даного Договору.

4.3.            Решту 50% від вартості Ноу-хау в розмірі ________ грн. (_____________________ грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20% в розмірі  ________ грн. (_____________________ грн. 00 коп.) Користувач оплачує протягом трьох банківських днів з моменту отримання від Володільця Звіту про виконання ІІ-го етапу впровадження Ноу-хау згідно Технічного завдання.

5.      Права та обовязки Сторін:

5.1.Володілець зобовязаний:

5.1.1.      належним чином виконувати свої обовязки по Договору;

5.1.2.      передати Користувачеві Ноу-хау та сприяти його впровадженню на виробництві Користувача згідно Договору та Технічного завдання;

5.2.Користувач зобовязаний:

5.2.1.      оплатити вартість Ноу-хау згідно Договору;

5.2.2.      прийняти Ноу-хау та всіма засобами сприяти його впровадженню у виробництво;

5.2.3.      приймати Звіти Володільця згідно Договору.

5.3.Володілець має право:

5.3.1.      вимагати оплати Користувачем вартості Ноу-хау згідно Договору;

5.3.2.      відмовитися від Договору в разі неможливості його належного виконання з вини Користувача.

5.4.Користувач має право:

5.4.1.      користуватися Ноу-хау згідно п. 1.4. Договору. 

5.4.2.      вимагати належного виконання Володільцем своїх обовязків по Договору, усунення виявлених недоліків в розумні терміни.

6.      Відповідальність Сторін

6.1.            В разі прострочки платежів Користувач крім суми боргу також сплачує на користь Володільця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочки та відповідно до ст. 625 ЦК України 24% річних від суми боргу за користування грошовими коштами.

6.2.            В разі неналежного виконання Стороною своїх обовязків по Договору вина Сторона компенсує протилежній Стороні завдані прямі фактичні збитки згідно чинного законодавства України.

6.3.            Сторони звільняються від відповідальності за невиконання/неналежне виконання своїх обовязків по Договору, що сталося внаслідок дії форс-мажору.

7.      Форс-мажор (обставини непереборної сили)

7.1.            У випадку настання форс-мажору – обставин непереборної сили – (війна, революції, терористичні акти, збройні сутички, воєнні дії, пожежі, аномальні природні явища, природні катаклізми, бойкоти, страйки, громадські заворушення, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

8.      Заключні положення

8.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до  моменту повного виконання Сторонами своїх зобовязань.

8.2.            В разі зміни реквізитів, адреси, податкового статусу, повноважного підписанта, заміни Сторони договору,  Сторона, що зазнала змін вчасно повідомляє про це протилежну Сторону. В разі неналежного повідомлення/неповідомлення про вказані зміни Сторона має право виконання зобовязань за даними, вказаними в Договорі. В такому випадку відповідальність за наслідки такого виконання  покладається на Сторону, що не виконала зобов’язання з належного повідомлення про вище зазначені зміни.

8.3.             Цей Договір складений українською мовою у 2-ох ідентичних примірниках однакової юридичної сили по одному для кожної із Сторін.

9. Реквізити Сторін

Володілець

Користувач

Замовити складання договору про передачу ноу-хау. 

Юридичне бюро "Комора договорів"

Інші статті