Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Форвардний биржевой контракт

Форвардний биржевой контракт

Образец трехстороннего форвардного биржевого контракта на укр. языке. для сельхоз продукции.

ФОРВАРДНИЙ БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ № _______

м._________, «___» _____________ 2016 р.

БІРЖА: Товарна біржа «», в особі __________, що діє на підставі Статуту, з одної сторони та ПРОДАВЕЦЬ___________, в особі __________, що діє на підставі ______, з другої сторони та ПОКУПЕЦЬ: ___________, в особі __________, що діє на підставі______, з третьої сторони, разом далі – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,  уклали даний Форвардний біржовий контракт, далі «Контракт», про наступне:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

1.1.          Згідно даного Контракту Продавець зобов’язується поставити та передати Покупцеві у власність, а Покупець оплатити та прийняти у власність наступний базисний актив, далі – «Базис», згідно специфікації (далі – «Специфікація», що є додатком № 1до Контракту), на умовах, визначених даним Контрактом:

1.2.    Асортимент, кількість, вартість за одиницю Базису визначається  погодженою Сторонами Специфікацією, що є невід’ємною частиною Контракту.

1.3.          Даний Контракт є похідним фінансовим інструментом.

1.4.          Термін дії Контракту: до  «___» ____________2016 р.

2. ВАРТІСТЬ КОНТРАКТУ ТА ЦІНА БАЗИСУ

2.1.          Ціна Базису: ______ грн. (__________ гривень __ коп.) в т.ч. ПДВ 20% - ________ грн. (________ гривень ____ коп.)  за 1 (одну) тону Базису.

 2.2.          Вартість Контракту: ______ грн. (_______ гривень __ коп.) в т.ч. ПДВ 20% - ______ грн. (_________ гривень ____ коп.)  за всю партію Базису.

3. РОЗРАХУНКИ

3.1.          Термін сплати Покупцем авансу: ____ (_____________) днів з моменту укладання даного Контракту.

3.2.          Розмір авансу: __% від вартості Контракту, вказаної в п. 2.3. Контракту, в розмірі   ______ грн. (_________ гривень ____ коп.) в т.ч. ПДВ 20% - ______ грн. (_________ гривень ________коп.).

3.3.          Остаточний розрахунок: ____ (днів) з моменту поставки Базису. Покупець оплачує решту __ % від вартості в розмірі   ______ грн. (___________________ гривень ____ коп.) в т.ч. ПДВ 20% - ______ грн. (_____ __________ гривень ________коп.).

4. БІРЖОВИЙ ЗБІР

4.1.          Розмір біржового збору: ___% від вартості Контракту вказаної в п. 2.3. Контракту.

4.2.          Термін сплати біржового збору: ____ (днів) з моменту підписання Контракту Сторонами. Біржовий збір сплачується: Покупцем, Продавцем.

5. УМОВИ ПОСТАВКИ

5.1.          Термін поставки: ___ днів з моменту перерахування Покупцем на користь Продавця авансового платежу згідно п. п. 3.1, 3.2 Контракту.

5.2.          Базис поставки:  Склад

5.3.          Приймання Базису по асортименту та кількості здійснюється при передачі Базису Покупцю. Поставка вважається здійсненою в момент підписання акта приймання-передачі товару/товарної накладної на Базисі поставки відповідно до умов п.5.2. цього Контракту.

6. ЯКІСТЬ БАЗИСУ

6.1.          Вимоги до якості Базису:

Риба повинна бути вказаного в Специфікації асортименту, вгодованою, з чистою поверхнею, без змін природного забарвлення луски, бадьорою, із зябровими кришками, що рівномірно підіймаються, і рухомими плавниками, без бруду, мула, пошкоджень і ознак захворювань.

6.2.          До моменту поставки Покупець має право ініціювати проведення експертизи якості Базису. Відбір зразків Базису відбувається у присутності представників Продавця, Покупця, експертної установи. В разі незадовільного висновку експертизи щодо якості Базису Покупець має право відмовитися від Контракту за умови обґрунтованого письмового повідомлення Продавця.

6.3.          Покупець не має права посилатися на неналежність якості Базису в разі недотримання технологічного, температурного режиму транспортування та складування Базису.

7.      ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

7.1.            Продавець зобовязується:

7.1.1.      Передати Покупцю Базис належної якості та в належній упаковці (тарі) в указаний в п. 5.1 Контракту  термін згідно Базису поставки.

7.1.2.      Одночасно з Базисом передати Покупцю наступні товаросупроводжуючі документи: товарну накладну чи або Акт приймання-передачі, товаротранспортну накладну (в разі необхідності), сертифікат якості.

7.1.3.       Сплати біржовий збір згідно положень розділу 4. Даного Контракту.

7.2.            Покупець зобовязується:

7.2.1.      Оплатити Базис в порядку та на умовах визначених даним Контрактом.

7.2.2.      Прийняти Базис по кількості та асортименту згідно умов Контракту.

7.2.3.      Сплати біржовий збір згідно положень розділу 4. Даного Контракту.

7.3.            Продавець має право:

7.3.1.      Вимагати оплати Покупцем  Базису згідно умов Контракту.

7.3.2.      Вимагати прийняття Покупцем Базису згідно умов Контракту.

7.4.Покупець має право:

7.4.1.      Вимагати поставки Продавцем Базису належної якості в терміни, передбачені Контрактом.

8.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1.У разі невиконання (неналежного виконання) або затримки виконання будь-якої з вимог Контракту Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

8.2. За невиконання Продавцем умов Контракту щодо обсягів та/або якості поставки ним сплачується штраф у розмірі ___ відсотків вартості недопоставленого/неякісного Базису.

8.3. У разі порушення Покупцем строків оплати, установлених пунктами 3.1 та 3.3 цього Контракту, Покупець крім суми боргу  сплачує також пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період несвоєчасної оплати від вартості простроченого платежу.

8.5. В разі несплати Покупцем або Продавцем біржового збору, передбаченого п. 4.1. Контракту винна Сторона сплачує на користь Біржі крім суми боргу також пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період несвоєчасної оплати від вартості простроченого платежу.

9.      ФОРС-МАЖОР

9.1.  Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, неналежне виконання Контракту, якщо таке невиконання сталося в наслідок дії форс-мажорних обставин.

9.2. Такими обставинами Сторони визнають: введення надзвичайного стану, війну і військові дії,  масові заворушення, збройні сутички, прийняття законодавчих чи нормативних актів органів державної та місцевої влади і управління, дії, ембарго, бездіяльність органів державної влади, посадових осіб державних органів, які роблять неможливим виконання (своєчасне виконання) зобов’язань по Контракту.

9.3. Сторона, що підпала під вплив таких обставин, протягом 2-х днів письмово інформує про це іншу Сторону, підтвердивши настання таких обставин довідкою компетентного державного органу, до компетенції якого входить розслідування, експертиза, фіксація, документування відповідних обставин згідно законодавства України.

9.4. Не підлягають документальному підтвердженню форс-мажорні обставини, виникнення яких є загальновідомими  фактами, опублікованими в ЗМІ.

9.5. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 3-х календарних місяців Сторона має право ініціювати припинення Контракту .

10.  АРБІТРАЖНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1.        Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів.

10.2.        В разі не вирішення спору договірним шляхом спір передається на розгляд до Господарського суду м. Києва.  Мова ведення процесу – українська.

11.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1.    Даний Контракт діє з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і діє протягом вказаного в п. 1.4. Контракту  терміну., а стосовно розрахунків – до повного розрахунку Сторін. 

11.2.    Цей Контракт укладено українською мовою, у трьох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

11.3.    Всі зміни і доповнення до цього Контракту та його додаткових угод приймаються лише за взаємною згодою Сторін і стають дійсними після їх письмового оформлення і підписання Сторонами.

11.7.    У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності), Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом п’яти календарних днів.

11.9.  Сторони надають згоду на обробку особистих персональних даних, наведені в реквізитах даної Угоди договору, в базах персональних даних з метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

 

 

Юридичне бюро "Комора договорів"

Інші статті