Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Контракт вэд на оказание услуг по продвижению в соцсетях

Контракт вэд на оказание услуг по продвижению в соцсетях

Образец внешнеэкономического контракта на оказание IT-услуг по продвижению (рекламе) сайта клиента в социальных сетях

Контракт №_

про надання IT-послуг

 м. Київ

___.___.2016 р.

ПРЕАМБУЛА

Компанія ______________, далі по тексту – «Виконавець», (Франція) в особі Директора _________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю _______________" (Україна), далі по тексту – «Замовник», в особі Директора_______, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, далі разом по тексту – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», підписали даний контракт, далі по тексту – «Контракт», про наступне:

1.      ПРЕДМЕДМЕТ КОНТРАКТУ

1.1.               Згідно даного Контракту Виконавець надає Замовнику інформаційні послуги щодо обробки даних та розміщення на веб-вузлах соціальних мереж Google+, FacebookLinkedln, шляхом створення корпоративного аканту/групи Бенефіціара, ведення (текстове та графічне наповлення) блогу/сторінки Бенефіціара,  далі по тексту – «Послуги», згідно брифу, погодженого Сторонами, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити послуги Виконавця відповідно до умов Контракту.

1.2.               Бенефіціар – клієнт Замовника, безпосередній отримувач вигоди, в інтересах якого Замовник замовляє послуги у Виконавця згідно Контракту.

1.3.                WEB-сайт – сукупність веб-сторінок доступних у мережі Інтернет, які об'єднані за змістом та навігаційно й належить Бенефіціару.

1.4.                Інтернет-кампанія – комплекс дій та інформаційних рішень щодо популяризації  WEB- сайту Бенефіціара, його товарів та послуг в мережі Інтернет.

1.5.                Термін Інтернет-кампанії становить 60 днів з моменту перерахування Замовником на користь Виконавця суми авансу згідно Контракту.

-                    Виконавець зобов’язується надати за Контрактом

1.6.                Місцем постачання Послуг за даним Контрактом є країна резидентства Замовника (Україна).

1.7.                Бриф узгоджується Сторонами, та є обов’язковим до виконання Виконавцем.

2.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.               Замовник зобов’язується:

2.1.1.     Надати Виконавцеві належним чином оформлений бриф.

2.1.2.     За письмовим запитом надавати Виконавцеві необхідну інформацію для здійснення робіт по виконанню замовлених Послуг по факсу або по електронній пошті.

2.1.3.     Прийняти належним чином надані Виконавцем Послуги.

2.1.4.     Підписувати Акти наданих Послуг, які надаються Виконавцем, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх надходження на адресу Замовника.

2.1.5.     Не пізніше 2-х робочих днів з моменту підписання Контракту передати  Виконавцю базові дані, необхідні для виконання Послуг, далі – «Базові дані».

2.1.6.     Оплати Послуги Виконавця згідно Контракту.

2.2.Замовник має право:

2.2.1.      У будь-який час перевіряти хід і якість робіт, виконуваних Виконавцем, виключно в частині що є предметом Контракту.

2.2.2.       Вносити пропозиції по підвищенню ефективності робіт Виконавця, пов’язаних з виконанням умов Контракту.

2.2.3.      Вимагати від Виконавця усунення ним за власний рахунок виявлених недоліків Послуг, в тому числі в разі не відповідності Послуг узгодженому Сторонами брифу.

2.3.          Виконавець зобов’язується:

2.3.1.      Виконувати Послуги відповідно до погодженого брифу та умов Контракту;.

2.3.2.      Надавати Послуги  на високому рівні, сумлінно, професійно, своєчасно усувати виявлені недоліки.

2.4.          Виконавець має право:

2.4.1.      На оплату своїх Послуг.

2.4.2.       Самостійно обирати законні засоби та методи, за допомогою яких здійснювати роботи по наданню Послуг.

2.4.3.      Відмовитись надавати Послуги в разі невиконання/неналежного виконання Замовником своїх фінансових зобов’язань по Контракту чи/та не надання Виконавцеві належним чином оформленого брифу – до моменту належного виконання Замовником своїх зобов’язань.

3.      ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ.

ПРИЙМАННЯ-ЗДАВАННЯ ПОСЛУГ

3.1.           За результатами наданих Послуг Виконавець надсилає Замовнику підписаний зі свого боку Акт приймання-передачі наданих послуг у двох примірниках.

3.2.           Замовник протягом 15 календарних днів з моменту отримання вище зазначеного Акту забезпечує його підписання та відправлення Виконавцеві його примірника.

4.      ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ЗАГАЛЬНА ЦІНА КОНТРАКТУ

4.1.           Вартість Послуг Виконавця становить _________ Євро без ПДВ.

4.2.           Замовник оплачує Послуги Виконавця на умовах 100% передплати  протягом 3-х банківських днів з моменту підписання Сторонами даного Контракту та отримання Замовником  відповідного рахунку-фактури (інвойсу) шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця  вказаний в реквізитах до Контракту.

4.3.           Валютою платежів по Контракту є Євро.  

5.      САНКЦІЇ ТА РЕКЛАМАЦІЇ

5.1.            Сторони зобовязуються виконувати свої обовязки по Контракту належним чином добросовісно дбаючи про інтереси протилежної Сторони, як за свої власні.

5.2.             В разі прострочки оплати/неоплати вартості Послуг Виконавця, Замовник крім суми боргу сплачує неустойку в розмірі 0,001% від суми боргу за кожен день прострочення, але не більше 5% від суми боргу.

5.3.           Винна Сторона зобов’язана компенсувати завданні збитки протягом 7 календарних днів з моменту отримання відповідної обґрунтованої вимоги  протилежної Сторони.

6.      ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1.                Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань щодо Контракту, якщо вони виникли внаслідок обставин непереборної сили чи стихійного лиха (форс-мажор).

6.2.                 Такими обставинами сторони визнають: введення надзвичайного стану, війну і військові дії, терористичні акти, проведення антитерористичних актів, масові заворушення, збройні сутички, прийняття законодавчих чи нормативних актів органів державної та місцевої влади і управління, дії, ембарго, бездіяльність органів державної влади, посадових осіб державних органів, які роблять неможливим виконання (своєчасне виконання) зобов’язань щодо цього Контракту.

7.      ІНШІ УМОВИ

7.1.                Даний Контракт набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до по повного виконання Сторонами своїх обов’язків по Контракту.

7.2.                Цей Контракт укладено українською мовою, у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

7.3.                Всі зміни і доповнення до цього Контракту та його додаткових угод приймаються лише за взаємною згодою Сторін і стають дійсними після їх письмового оформлення і підписання Сторонами.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТЕ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Юридическое бюро "Комора договоров"

Інші статті