Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок договору субпідряду

Зразок договору субпідряду

Договір субпідряду на виконання ремонтних робіт приміщення для ФОПа

ДОГОВІР СУБПІДРЯДУ

м. Київ                                                                                                         ____.____._______ р.

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ, надалі – «Генеральний підрядник»,  з однієї сторони, та

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ, надалі – «Субпідрядник», з другої сторони, далі разом – «Сторони», відповідно уклали цей Договір субпідряду, далі – «Договір»,  про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов’язується за завданням Генерального підрядника виконати Роботи  по ремонту нежитлового приміщення (цокольний поверх) площею м. кв., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул., надалі за текстом – «Об’єкт»,  згідно кошторису, далі по тексту – «Кошторис», що є невід‘ємною частиною Договору (Додаток №1 до Договору), а Генеральний підрядник зобов’язується належним чином прийняти виконані Роботи  згідно умов Договору.

1.2 В Кошторисі вказується перелік ремонтних Робіт, далі – по тексту – Роботи , необхідних матеріалів (асортимент, якість тощо) та їх вартість. Не допускається одностороння зміна Кошторису. Генеральний підрядник не зобов’язаний оплачувати Субпідряднику понесені ним додаткові витрати на Роботи, які не зазначені в Кошторисі та не узгоджені із Генеральним підрядником.

1.3. Обсяг, графік виконання та види Робіт визначаються Додатком №1 до даного Договору в межах Кошторису.

1.4. Підрядник виконує Роботи  власними засобами та з власних матеріалів.

1.5. Підрядник має право за власний рахунок залучати субпідрядників. В даному разі Субпідрядник несе відповідальність за їх дії як за свої власні.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Генеральний підрядник зобов’язаний:                                                          

2.1.1. Забезпечити працівникам Субпідрядника безперешкодний доступ до Об’єкту  з метою виконання Робіт згідно умов Договору.

2.1.2. Передати Субпідряднику затверджений Кошторис протягом 3 днів з моменту отримання проекту Кошторису або надати обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо зміни Кошторису

2.1.3. Прийняти у встановленому Договором порядку виконанні Робіт та протягом 3-х днів підписати акт передачі-приймання виконаних Робіт або надати Підрядникові обґрунтовану відмову в його підписанні з виявленням недоліків в Роботах.

2.1.4. Оплатити Роботи  Субпідрядника згідно умов Договору.

2.1.5. Виконувати свої зобов’язання за цим Договором належно, у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених цим Договором, сприяючи іншій Стороні у виконанні її обов’язків.

2.1.6. Оглянути прийняті Роботи, виконану Субпідрядником та в разі виявлення  недоліків або відступів від умов Договору негайно заявити про це Субпідрядникові.

2.2. Генеральний підрядник має право:

2.2.1. Здійснювати у будь-який час контроль за ходом виконання Робіт.

2.2.2. Розірвати Договір, попередньо повідомивши Субпідрядника за 10 робочих днів, або відмовитись від прийняття Робіт та вимагати відшкодування збитків, якщо:

- днів матимуть місце порушення, внаслідок яких можна дійти висновку, що Роботи  які виконуються, не будуть виконані належним чином, а результати Роботи  не зможуть використовуватися відповідно до вимог Договору та мети, яку при укладенні Договору ставив Генеральний підрядник;

- будуть виявленні недоліки у виконаних Роботах та використанні неналежні матеріали;

 - Підрядник не виконає вказівок Генерального підрядника по усуненню виявлених недоліків Роботах в погоджені терміни;

- не приступить до виконання Робіт в строк більше, ніж 14 календарних днів;

- не дасть Генеральному підряднику на узгодження проект Кошторису в погоджені п. 2.3.1. Договору терміни;

2.2.3. Розірвати Договір у будь-який час, виплативши Субпідряднику плату за ту частину, яка була ним виконана та відшкодувати збитки які можуть буди завдані, внаслідок розірвання Договору.

2.3. Підрядник зобов’язаний:

2.3.1. Протягом 5 днів з моменту підписання Договору надати Генеральному субпідряднику на узгодження проект Кошторису.

2.3.2. Виконати ремонтні Роботи згідно Кошторису належним чином та  у встановлені Договором строки.

2.3.3. При виконанні Робіт використовувати якісні матеріали вказаного в Кошторисі асортименту, (надалі «належні матеріали»). Вразі використання при виконанні Робіт матеріалів неналежної якості та/або таких, що не відповідають асортименту, вказаному у Кошторисі (надалі – «неналежні матеріали»), замінити їх на належні матеріали за власний рахунок протягом 7 днів з моменту виявлення неналежності матеріалів.

2.3.4. Не перешкоджати Генеральному підряднику здійснювати контроль за виконанням Робіт.

2.3.5. Своєчасно усувати недоліки, допущені з його вини. Якщо під час виконання Робіт матиме місце факт що робота не буде виконана належним чином, Підрядник зобов’язаний протягом 7 днів, з моменту виявлення таких недоліків, усунути ці недоліки за власний кошт або у разі неможливості усунути існуючи недоліки відшкодувати збитки Генеральному підряднику, відповідно до фактичної вартості виконаних Робіт згідно підтверджуючих документів.

2.3.6. Протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення виконання Робіт звільнити Об’єкт від будь-яких тимчасових споруд, залишків будівельних матеріалів, обладнання, відходів тощо. Вразі невиконання цієї вимоги, Генеральний підрядник має право звільнити будівельний майданчик самостійно із відшкодуванням цих витрат за рахунок Субпідрядника.

2.3.7. По закінченню виконання Робіт надати Генеральному підряднику на підписання Акт приймання-передачі виконаних робіт у двох примірниках згідно Договору.

2.4. Підрядник має право:

2.4.1.  На винагороду.

2.4.3. Залучати до виконання Робіт третіх осіб (субпідрядників) та здійснювати оплату виконаних ними робіт за рахунок власних коштів.

                                                                             3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА РОЗРАХУНКИ   

3.1. Вартість робіт по Договору згідно Кошторису становить грн. (),  без ПДВ.

3.2. Генеральний підрядник не зобов’язаний оплачувати Субпідряднику понесені ним не узгоджені із Генеральним підрядником додаткові витрати на Роботи , що перевищують Кошторис.

3.3.  Розрахунки здійснюються в готівковій або безготівковій формі за взаємною згодою Сторін.

4. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1.  Термін виконання Робіт становить 45 календарних днів з моменту узгодження  Сторонами Кошторису.

4.2. Підрядник має право за погодженням із Генеральним підрядником виконати Роботи, що передбачені даним Договором, достроково, а Генеральний підрядник зобов’язується їх прийняти.

4.3. Підрядник вважається таким, що виконав свої зобовязання по Договору в момент підписання Сторонами Акта приймання-передачі виконаних Робіт згідно умов Договору.

5. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Підрядник зобов’язаний виконати Роботи вчасно,  належним чином та з якісних матеріалів відповідно до умов Договору та Кошторису.

5.2. Протягом 3-х днів з моменту фактичного виконання Робіт Сторони підписують Акт передачі-приймання виконаних робіт. Генеральний підрядник має право відмовити в прийнятті виконаних Робіт в разі виявлення суттєвих недоліків щодо якості та обсягу виконаних Субпідрядником Робіт. В даному випадку Сторони складають дефектний акт із зауваженнями щодо якості та строками усунення недоліків.

5.3. Підрядник зобов’язується в погоджені розумні терміни за власний рахунок усунути виявленні недоліки. Після усунення всіх недоліків Сторони підписують Акт передачі-приймання виконаних робіт.  

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. За порушення своїх обовязків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

6.2. За прострочення  термінів виконання своїх обов’язків згідно умов Договору Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Генерального Субпідрядника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми вартості послуг Субпідрядника, вказаної в Кошторисі, за кожен день прострочення.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх договірних зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), які виникли після укладення даного Договору, та які Сторони не могли а ні передбачити, а ні їм запобігти. До таких обставин відносяться: повені, пожежі, землетруси та інші стихійні лиха, понаднормові екстремальні погодні умови, а також війна, воєнні дії, збройні сутички, терористичні акти, епідемії,  акти та дії органів влади, введення надзвичайного чи військового стану, інші будь-які обставини, що виникли поза волею та контролем Сторін, що безпосередньо та невідворотно перешкоджають виконанню Сторонами своїх обов’язків по Договору

7.2. У випадку виникнення обставин, що передбачені в п. 7.1. цього Договору, потерпіла від них Сторона зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити про це іншу Сторону. Повідомлення повинно містити інформацію про природу обставин форс-мажорного характеру та оцінку їх впливу на можливість Сторони виконувати свої зобов’язання за даним Договором і на терміни виконання зобов’язань, коли це можливо.

7.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини та наслідки форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилання на них.

8.       АРБІТРАЖ

8.1.             Всі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання цього Договору, або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Під «переговорами» Сторони мають на увазі обов’язковість досудового врегулювання спорів. Дотримання претензійного порядку є обов’язковим. Термін відповіді на претензію – 3 календарні дні.

8.2.                   У  випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів кожна зі Сторін вправі передати такий спір на розгляд до Господарського суду м. Києва відповідно до положень чинного законодавства України

9. ІНШІ УМОВИ

9.1.  Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, в тому числі гарантійних зобов’язань Субпідрядника згідно Договору.

9.2. Одностороння зміна чи припинення Договору не допускається. Крім випадків, передбачених Законом.

9.3. Після підписання цього Договору усі попередні переговори між Сторонами, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.4. Сторони зобов’язані своєчасно повідомляти (письмово, факсимільним зв’язком, електронною поштою) одна одну про зміни юридичної адреси, фактичного місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів, підстав сплати податку на прибуток та про всі інші зміни, які можуть вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань по ньому.

9.5. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться у письмовій формі і набирають сили за умови їх підписання обома Сторонами. Всі додатки та додаткові угоди до цього Договору, що належним чином оформлені і підписані, є його невід’ємною частиною.

9.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається включно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

9.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

9.8. Даний Договір укладено українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9.9. Страхування Субпідрядником ризиків знищення або пошкодження Об’єкта та/або результатів Робіт умовами Договору не передбачається.

9.10. Додатки до даного Договору, що становлять його невід’ємну частину:

9.10.1. Додаток № 1 – Кошторис.

 

Генеральний підрядник:

Підрядник: 

 

 

Юридичне бюро "Комора договорів"

Інші статті