Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договор дропшиппинга образец

Договор дропшиппинга образец

Образец договора дропшиппинга с Интернет-магазином

Договір дропшипінгу

з Інтернет-магазином

м. Київ, 2017 р. ___.___.

 Фізична особа підприємець _______________, далі – «Продавець», що діє на підставі державної реєстрації ФОП, з одного боку та 

Фізична особа підприємець _____________________________, далі – «Дилер», що діє на підставі державної реєстрації ФОП, з другого боку, разом далі – «Сторони», підписали даний договір, далі – «Договір дропшипінгу», про наступне:

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно даного Договору дропшипінгу Дилер за дорученням Продавця надає останньому послуги з дистриб’юції непродовольчих товарів Продавця, далі – «Послуги», на базі Інтернет-магазину Дилера, що знаходиться в мережі Інтернет за постійною адресою: https://______________ , далі – «Веб-сайт», а Продавець зобов’язується прийняти надані Дилером Послуги та виплатити Дилеру комісійну винагороду згідно умов Договору дропшипінгу.

1.2.  Асортимент, опис та ціна товару, інформація про виробника, інші суттєві характеристики непродовольчих товарів Продавця, далі – «Товар», визначається на основі прайсів Продавця, що є невід’ємною частиною Договору дропшипінгу, далі – «Прайс».

2.      УМОВИ ДИСТРИБ’ЮЦІЇ

2.1.        За цим Договором дропшипінгу Продавець за допомогою електронного поштового сервісу надсилає Дилеру на його e-mail актуальний Прайс на Товари, іншу суттєву інформацію про Товар, далі – «Інформаційні матеріали».

2.2.    У відповідності з отриманими Інформаційними матеріалами Дилер розміщує на Веб-сайті у відповідному каталозі інформацію про Товар, його вартість, умови оплати та доставки згідно умов Договору дропшипінгу.

2.3.      З  метою виконання Договору Продавець, в разі необхідності, надає право Дилеру розміщувати на Веб-сайті логотип, бренд Продавця, фотографії Товарів, інформацію про Товари, отриману від Продавця.

2.4.    В разі прийняття Дилером від потенційного покупця заявки на придбання Товару, Дилер зобов’язується за допомогою уніфікованих засобів комунікації, визначених Договором дропшипінгу, в найближчий розумний термін узгодити наявність Товару на складі Продавця, ціну Товару, можливість та термін його доставки.          

2.5.      В разі схвалення Продавцем заявки на придбання Товару,  Дилер зобов’язується  остаточно узгодити заявку із потенційним покупцем Товару та сформувати замовлення на придбання Товару,  далі – «Замовлення».

2.6.   В разі відправки Товару Продавцем, Дилер переадресовує Замовлення на e-mail Продавця протягом  дня прийняття Замовлення з моменту його узгодження з потенційним покупцем.

2.7.     Покупець виконує узгоджене Замовлення шляхом відправки Товару покупцеві та прийняттям оплати за Товар. Продавець залишає за собою право відхилити Замовлення в разі відсутності Товару на складі, не можливості його доставки за умови належного повідомлення Дилера про дану обставину.

3.      ГАРАНТІЇ

3.1.     Продавець несе перед покупцем Товару відповідальність за якість проданого Товару згідно Закону України «Про захист прав споживачів».

3.2.     В разі необхідності, Продавець протягом 14 днів з моменту фактичної передачі Товару   здійснює заміну Товару за умови, що він не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, крім випадків передбачених законом.

3.3.   Дилер несе персональну відповідальність за неналежне повідомлення покупців про умови та порядок пред’явлення претензій щодо якості Товару, його заміни  у відповідності до положень розділу 3 «Гарантії» даного Договору дропшипінгу.

4.      ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ.РОЗРАХУНКИ

4.1.      Вартість Послуг Дилера складає комісійна винагорода від продажу Продавцем відповідної одиниці Товару на підставі виконаного Замовлення.

4.2.      Комісійна винагорода становить різницю між вартістю Товару, заявленою Продавцем в Прайсі та фактичною вартістю продажу Товару згідно Замовлення на підставі ціни Товару, заявленої на Веб-сайті.

4.3.    Продавець сплачує Дилеру комісійну винагороду виходячи із фактичної кількості виконаних Продавцем Замовлень, переадресованих йому Дилером згідно Договору дропшипінгу.

або

Продавець виплачує Дилеру комісійну винагороду за проданий згідно Замовлення Товар протягом 5-ти банківських днів з моменту продажу Товару. 

4.4. Розрахунки між Сторонами здійснюються в готівковій чи безготівковій формі. 

4.5. Валютою платежу є гривня.

5.      КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Текст даного Договору дропшипінгу, фінансова інформація щодо розміру винагороди Дилера, об’ємів продажів Продавця, змісту та обсягів Замовлень, Персональні дані продавців, дані Актів приймання-передачі наданих послуг є конфіденційною інформацією та не підлягає розголошенню без дозволу протилежної Сторони, крім випадків прямо передбачених законом.

5.2.      Сторона, вина в розголошенні конфіденційної інформації несе відповідальність згідно Договору дропшипінгу.

6.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. За невиконання/неналежне виконання своїх зобовязань по Договору дропшипінгу Сторони несуть відповідальність згідно чинного Законодавства  України

6.2.  Дилери несуть повну відповідальність за достовірність та повноту свої платіжних реквізитів наданих Продавцеві та зобов’язуються завчасно повідомляти Продавця про їх зміни.

7.      ФОРС-МАЖОР

7.1.        У випадку настання форс-мажору – обставин непереборної сили – (війна, революції, терористичні акти, збройні сутички, воєнні дії, пожежі, аномальні природні явища, природні катаклізми, бойкоти, страйки, громадські заворушення, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

7.2.         Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше трьох місяців Договір дропшипінгу припиняє свою дію, Сторони звільняються від відповідальності за його невиконання/неналежне виконання якщо не погодили інше.

8.     ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.     Цей Договір дропшипінгу набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до  моменту повного виконання Сторонами своїх зобовязань.

8.2.   Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором дропшипінгу, регламентуються чинним законодавством України.

8.3.      Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів.

8.4.      В разі не вирішення спору між Сторонами шляхом переговорів, спір вирішується Господарським судом м. Києва згідно чинного законодавства України.

8.5.     Одностороння зміна умов Договору не допускається. Зміни до Договору дропшипінгу набувають чинності в момент їх підписання Сторонами в формі окремого додатку до Договору дропшипінгу. Всі додатки до Договору дропшипінгу, рахунки-фактури, акти, поштові квитанції, що засвідчують переписку по Договору дропшипінгу є невід’ємною частиною Договору дропшипінгу.

8.6.   Цей Договір дропшипінгу складений українською мовою у 2-ох ідентичних примірниках однакової юридичної сили по одному для кожної із Сторін.

9.      РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

ПРОДАВЕЦЬ:

                

 

 

ДИЛЕР:

                            

                            

ЮБ "Комора договоров"

Інші статті