Кошик
19 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок угоди про наміри

Зразок угоди про наміри

Зразок угоди про наміри із захистом комерційної таємниці (укладається перед початком ведення переговорів по основному предмету відносин)

УГОДА ПРО НАМІРИ

м. Київ, «___» липня 2017 р.

Громадянин України ____________________________________(далі іменований – «Замовник»), що діє на підставі цивільної дієздатності, з одного боку та

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________» (далі іменований – "Виконавець"), в особі директора __________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, відповідно до частини 4 статті 635 Цивільного кодексу України уклали дану Угоду про наміри (далі іменована – «Угода»), що не має сили попереднього договору, про наступне:

1.      ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1.                        Згідно даної Угоди Замовник засвідчує свій намір замовити у Виконавця, а  Виконавець засвідчує намір за плату надати Замовнику  інформаційно-технічні послуги по створенню (написанню)  веб-сайту (далі – «Веб-сайт») згідно заявленої Замовником концепції (далі разом – «Послуги»).

1.2.                        Дана Угода не створює обов'язку Сторін укласти вказаний в п.1.1. Угоди договір про надання Послуг та обов’язку його виконання, якщо інше письмово не погоджено Сторонами.

2.      УМОВИ СПІВПРАЦІ

2.1.                         На виконання  Угоди Замовник ознайомлює Виконавця (його представників) із концепцією Веб-сайту шляхом усного викладення Концепції  на переговорах за участі представників Сторін, за допомогою телефонного зв’язку/ за допомогою електронних засобів уніфікованої комунікації.

2.2.                       Виконавець протягом 3-х робочих днів з моменту отримання від Замовника концепції Веб-сайту надає Замовнику комерційну пропозицію (без статусу обов’язкової оферти) по наданню Послуг та відповідний проект договору.

2.3.                       В разі прийняття Замовником комерційної пропозиції Виконавця, Сторони за взаємною згодою узгоджують істотні умови договору про надання Послуг.

2.4.                       Листування, переписка між Сторонами в межах Угоди із використанням електронних адрес/засобів уніфікованої комунікації мають силу офіційної переписки. Електронні сканкопії документів надісланих повноважними представниками Сторін мають силу оригіналу до моменту їх заміни на оригінал та є додатками до Угоди.

3.      КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

3.1.                     Концепція Веб-сайту є комерційною інформацією Замовника (далі – «Комерційна таємниця») та не підлягає розголошенню третім особам, публікації без прямої згоди Замовника.

3.2.                        Сторони погоджуються, що Концепція становить комерційний інтерес Замовника та потребує дотримання режиму суворої конфіденційності з метою збереження за Замовником ефекту новизни та актуальності на момент реалізації (впровадження) Концепції шляхом її публікації на Веб-сайті Замовника.

3.3.   Виконавець зобов'язується використовувати отриману від Замовника Комерційну таємницю виключно з метою виконання даної Угоди без права її розголошення третім особам.

3.4.  Виконавець зобов’язується приймати розумні запобіжні заходи задля запобігання несанкціонованому використанню, розкриттю, передачі (усно чи/або письмово, в т.ч. за допомогою електронного зв’язку) публікації.

3.5.  Не вважається несанкціонованим розголошенням Комерційної таємниці Замовника, якщо таке розголошення сталося на правомірну письмову та обґрунтовану вимогу правоохоронних, судових органів. В разі такого розголошення Виконавець зобов’язується протягом 24 наступних годин письмово повідомити про факт розголошення Комерційної таємниці.

4.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1.                       В разі встановлення факту несанкціонованого розголошення Комерційної інформації, передбаченого п. 4.6  Угоди, Виконавець зобов’язується компенсувати Замовнику завдані збитки.  

4.2.                        Уповноважені представники Виконавця несуть персональну субсидіарну відповідальність за несанкціоноване розголошення Комерційної таємниці Замовника.

4.3.                        Виконавець звільняється від відповідальності за розголошення Комерційної таємниці Замовника, якщо таке розголошення сталося внаслідок прямої дії форс-мажорних обставин: введення надзвичайного стану, війну і військові дії, збройні сутички, прийняття обмежуючих законодавчих чи нормативних актів органів державної влади, які роблять неможливим дотримання режиму конфіденційності Комерційної інформації.

4.4.                       Сторона, що підпала під вплив таких обставин, протягом 2-х днів письмово інформує про це іншу Сторону, підтвердивши настання таких обставин довідкою компетентного органу.

5.      ПРИКІНЦЕВІ УМОВИ

5.1.                       Дана Угода набирає чинності в момент її підписання Сторонами та діє до моменту її виконання Сторонами. Угода вважається виконаною в момент надання Виконавцем Замовнику комерційної пропозиції згідно умов Угоди.

5.2.                       Всі зміни і доповнення до Угоди приймаються лише за взаємною згодою Сторін і стають дійсними після їх письмового оформлення і підписання Сторонами. Одностороння зміна умов Угоди не допускається.

5.3.                       Угода викладена українською мовою у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Виконавець

 

Замовник

 

Юридичне бюро "Комора договорів"

Інші статті