Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір з керівником it-проекту

Договір з керівником it-проекту

Зразок договору підряду (фріланс) з керівником IT-проекту ук. мовою по керуванню роботою по створенню Інтернет-сайту

ДОГОВІР

з керівником проекту по створенню веб-сайту

м. _____, «__» ________ 2017 р.

Гр. України ___________, та гр. _________ далі – «Інвестори», с однієї сторони та

Гр.  ________________, далі – «Проджект-менеджер», з другої сторони, далі разом – «Сторони», уклали даний Договір співпраці, далі – «Договір», про наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

«Проект» - комерційний проект по створенню та забезпеченню функціонування  веб-сайту згідно концепції Інвесторів.

«Концепція Веб-сайту» - інформаційно-технічне та організаційне рішення Інвесторів по створенню та функціонуванню Веб-сайту, втілення/відображення Проекту в опублікованому Веб-сайті в мережі Інтернет.

Концепція є інтелектуальною власністю Інвесторів становить комерційну таємницю Інвесторів та не підлягає розголошенню без дозволу Інвесторів.

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.   Предметом даного Договору є співпраця Сторін по створенню та реалізації Проекту, в рамках якого Проджект-менеджер за замовленням Інвесторів здійснює планування та поточне керування Проектом, а Інвестори забезпечують матеріальне забезпечення, фінансування Проекту згідно узгодженого кошторису та оплату послуг Проджект-менеджера.

1.2.  Проджект-менеджер є відповідальним за раціональне планування Проекту та його ефективну втілення з використанням наявних ресурсів в узгоджені Сторонами терміни.

Головними функціями Проджект-менеджера, далі – «Послуги», по даному Договору є:

- планування Проекту в цілому та деталізація/постановка задач по реалізації Проекту;

- контроль за виконанням задач та координація робіт по Проекту;

- забезпечення координованої комунікації по Проекту;

- проектування інформаційно-технічного забезпечення Проекту, вибір необхідних технологій, рішень;

- оперативне усунення збоїв, недоліків у роботах по Проекту.

1.3.  На виконання  Договору Інвестори  ознайомлюють Проджект-менеджера  із Концепцією Веб-сайту. Сторони погодили, що під час реалізації Проекту Концепція може змінюватися, доповнюватися.

1.4.  Даний Договір не створює трудових відносин між Сторонами.

1.5.  Всі результати робіт, розробки, програми, веб-сайт, літературні та графічні матеріали є власністю Інвесторів.

2.                  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.            Обовязки Інвесторів:

2.1.1.      Фінансування Проекту.

2.1.2.      Приймання та оплата Послуг Проджект-менеджера згідно Договору.

2.2.            Обовязки Проджект-менеджера:

2.2.1.      Надавати Послуги належним чином, з використанням і застосуванням всіх навичок та досвіду, професійного досвіду та кваліфікації. З метою забезпечення безперебійної роботи по створенню, підтримці та розвитку Проекту Проджект-менеджер в разі неукомплектації робочої групи чи/або тимчасової відсутності відповідального учасника робочої групи по Проекту зобов’язується власними силами забезпечувати   виконання/ведення відповідного блоку робіт по Проекту  відповідно до своїх професійних навичок та кваліфікації.

2.2.2.      Розробка та оперативне редагування проектної документації, планів по Проекту.

2.2.3.      Підбір кандидатур учасників робочої групи по Проекту, узгодження складу робочої групи із Інвесторами,  координація їх роботи.

2.2.4.      Презентація Інвесторам наявних напрацювань, демо-версій, готових рішень, прототипів.

2.2.5.      Якісне інформаційно-технічне виконання та реалізація Проекту в узгоджені терміни в рамках узгодженого Інвесторами кошторису.

2.3.            Інвестори мають право:

2.3.1.      Контролювати хід виконання робіт по Проекту.

2.3.2.      Приймати або відхиляти кандидатури учасників робочої групи.

2.3.3.      Ініціювати та затверджувати зміни по проектної документації, кошторису, термінів реалізації Проекту.

2.3.4.      Вимагати надання Проджект-менеджером звітів по роботі над Проектом, презентації результатів таких робіт.

2.3.5.      Давати Проджект-менеджеру обов’язкові для виконання вказівки в рамках Проекту по усуненню виявлених недоліків, раціональній організації роботи по Проекту тощо.

2.3.6.      Розірвати даний Договір в передбачених Договором випадках.

2.4.  Проджект-менеджер має право:

2.4.1.      Запитувати та отримувати від Інвесторів та учасників робочої групи необхідну для реалізації Проекту інформацію.

2.4.2.      Ініціювати та брати участь в робочих нарадах по реалізації Проекту.

2.4.3.      Вимагати від Інвесторів належного матеріально-технічного забезпечення та сприяння у виконанні Проджект-менеджером своїх обов’язків по Договору.

3.      ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Проджект-менеджера становить _________ грн. (__________________ гривень 00 коп.)  без ПДВ в місяць.

3.2. Інвестори зобов’язуються оплачувати Послуги Проджект-менеджера протягом 3 днів з моменту прийняття (затвердження) Інвесторами звітів/результатів Послуг Проджект-менеджера за відповідний етап надання Послуг   без зауважень по якості Послуг.

3.3. Інвестори мають право затримати оплату Послуг Проджект-менеджера в разі невиконання Проджект-менеджером узгодженого об'єму Послуг згідно Робочого плану, маркетингового плану, до моменту усунення Проджект-менеджером виявлених недоліків (в разі їх наявності).

3.4. Розрахунки здійснюються в готівковій або безготівковій формі за згодою Сторін.

3.5. Кожна із Сторін самостійно несе свої податкові зобов’язання згідно закону за отримані прибутки, винагороди згідно даного Договору.

4.      КОМУНІКАЦІЯ

4.1.   Комунікація між Сторонами здійснюється  за допомогою узгоджених в окремому додатку до Договору  засобів уніфікованої комунікації.

4.2.   В разі зміни свого представника чи контактної інформації Сторона завчасно повідомляє про це протилежну Сторону.

4.3.   Листування, переписка між Сторонами в межах Договору із використанням вище зазначених електронних адрес/засобів уніфікованої комунікації мають силу офіційної переписки та є конфіденційною інформацією. Електронні сканкопії документів надісланих повноважними представниками Сторін мають силу оригіналу до моменту їх заміни на оригінал та є додатками до Договору.

5.      КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1.    Комерційна таємниця не підлягає розголошенню третім особам, публікації без прямої згоди Інвесторів. Комерційною таємницею також вважається: вся (крім публічної) інформація, документи, графічні та текстові матеріали, ескізи, вказівки технічні завдання на надання Послуг (письмові та усні) по Проекту, отримані Проджект-менеджером від Інвесторів в межах даного Договору,  робочі плани, проекти (їх зміст повністю або частково), зміст переписки між Сторонами, учасниками робочої групи по Проекту.

5.2.   Проджект-менеджер зобов'язується використовувати отриману від Інвесторів Комерційну таємницю виключно з метою виконання даного Договору без права її розголошення третім особам.

5.3.   Проджект-менеджер зобов’язується приймати розумні запобіжні заходи задля запобігання несанкціонованому використанню, розкриттю, передачі (усно чи/або письмово, в т.ч. за допомогою електронного зв’язку) публікації (тому числі в соціальних мережах, чатах, форумах, будь-яких Інтернет-ресурсах) або поширенню Комерційної таємниці, в т.ч. учасниками робочої групи.

5.4.  Не вважається несанкціонованим розголошенням Комерційної таємниці Інвесторів, якщо таке розголошення сталося на правомірну письмову та обґрунтовану вимогу правоохоронних, судових органів.

6.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.  В разі встановлення факту несанкціонованого розголошення Комерційної інформації Проджект-менеджер зобов’язується відшкодувати Інвесторам завдані збитки.

6.2.   В разі неналежного надання Проджект-менеджером Послуг Інвестори мають право на власний вибір застосувати до Проджект-менеджера:

-     Затримати оплату Послуг Проджект-менеджеру до моменту усунення Проджект-менеджером виявлених недоліків;

-     Достроково розірвати Договір шляхом письмового повідомлення про це Проджект-менеджера за 3 дні до дати розірвання Договору із обґрунтуванням причин.

6.3.     Проджект-менеджер звільняється від відповідальності за неналежне виконання/невиконання обов’язків по Договору, розголошення Комерційної таємниці Інвесторів, якщо таке розголошення сталося внаслідок прямої дії форс-мажорних обставин.

7.      ПРИКІНЦЕВІ УМОВИ

7.1.    Даний Договір набирає чинності в момент його підписання Сторонами та діє до 31.12.2018 р. а в частині розрахунків – до повного розрахунку між Сторонами. Продовження терміну дії Договору можливе за умови підписання відповідної угоди між Сторонами.

7.2.     Кожна із Сторін має право розірвати Договір, письмово попередивши про це протилежну Сторону не менше, ніж за 14 календарних днів до дати припинення Договору.

7.3.     В разі припинення Договору фактично виконаний Проджект-менеджером об’єм послуг підлягає обов’язковій оплаті згідно Договору.

7.4.     Положення розділу 5 Договору «Конфіденційність» та розділу 6 Договору «Відповідальність» діють протягом 3-х років, незалежно від терміну дії даного Договору.

7.5.      Всі зміни і доповнення до Договору приймаються лише за взаємною згодою Сторін і стають дійсними після їх письмового оформлення і підписання Сторонами. Одностороння зміна умов Договору не допускається.

7.6.       Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.

Реквізити та підписи Сторін:

 

Юридическое бюро "Комора договоров"

Інші статті