Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок договору купівлі-продажу обладнання

Зразок договору купівлі-продажу обладнання

Зразок договору купівлі-продажу бу обладнання між ФОП

ДОГОВІР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ОБЛАДНАННЯ

м. Київ , «____» _______ 2017 р.

Фізична особа-підприємець _____________, далі – «Продавець», що діє на підставі державної реєстрації ФОП  з однієї сторони та

Фізична особа-підприємець ________далі – «Покупець», що діє на підставі державної реєстрації ФОП, з другої сторони, підписали даний Договір купівлі-продажу обладнання, далі – «Договір», про наступне:

1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.   Згідно даного Договору Продавець продає, а Покупець приймає у власність та оплачує __________ далі – «Обладнання», визначені  специфікацією згідно Договору.

1.2.   Найменування, номенклатура, марка, модель, кількість та вартість Обладнання вказується у специфікації, що є навід’ємною частиною Договору (додаток № 1, далі – «Специфікація») .

2.       ЯКІСТЬ ТА КІЛЬКІСТЬ

2.1.   За цим Договором Продавець передає Покупцю обладнання, що було у використані.

2.2.   Обладнання повинно бути укомплектоване, без суттєвих зовнішніх пошкоджень (розломів корпусу, вм’ятин, відламаних деталей, пошкодження з’єднувальних кабелів тощо), в робочому стані, придатному до експлуатації згідно цільового призначення.

2.3.    Найменування, номенклатура, марка, модель Обладнання повинні відповідати Специфікації.

2.4.   Покупець в момент передачі-приймання Обладнання на складі Продавця зобов’язується оглянути Обладнання на предмет відсутності зовнішніх пошкоджень, перевірити комплектність Обладнання та його  роботоздатність згідно цільового призначення.

2.5.   В разі невідповідності Обладнання по якості, номенклатурі Продавець зобов’язується замінити його на Обладнання належної якості згідно Специфікації.

2.6.   В разі невідповідності Обладнання по кількості, Продавець зобов’язується допоставити відсутню одиницю Обладнання згідно Специфікації.

3.       ГАРАНТІЯ

3.1.   Продавець дає гарантію на Обладнання – __ календарних днів з моменту фактичної передачі Обладнання Покупцю. Протягом вказаного терміну Продавець зобов’язується за власний рахунок здійснювати гарантійний ремонт.

3.2.   Гарантія не діє в разі неналежної експлуатації Обладнання, дії атмосферних опадів, високих температур, пожежі, ударів, побиття, різких перепадів напруги в електромережі, навмисних чи необережних дій персоналу Покупця, третіх осіб.

4.       ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ОБЛАДНАННЯ

4.1.   Продавець зобов’язується протягом 14-х робочих днів з моменту підписання Сторонами даного Договору передати Покупцю Обладнання по кількості, якості та номенклатурі відповідно до Договору.

4.2.   Приймання-передача Обладнання відбувається на складі Продавця. Транспортні витрати по вивезенню Обладнання Покупець несе самостійно.

4.3.   Факт приймання-передачі Обладнання засвідчується підписаною Сторонами товарною накладною чи/або Актом передачі-приймання обладнання.

5.       ВАРТІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1.   Вартість Обладнання вказується у Специфікації, узгодженій Сторонами. Загальна вартість Обладнання  становить ціну Договору в розмірі __________грн. (______________)без ПДВ.

5.2.   50% від загальної вартості Обладнання, вказаної в п.5.1. Договору Покупець сплачує Продавцю авансом в момент підписання Сторонами даного Договору.

5.3.   Решту 50% від  загальної вартості Обладнання, вказаної в п.5.1. Договору Покупець сплачує в момент фактичного приймання-передачі Обладнання та підписання товарної накладної чи/або Акта приймання-передачі обладнання згідно Договору.

5.4.   Розрахунки між Сторонами здійснюються в готівковій або безготівковій формі.

5.5.   Валютою платежу є українська гривня.

6.       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.   В разі невиконання Продавцем свого обов’язку по передачі Обладнання більш, ніж на 21 календарний день, Продавець зобов'язується повернути на вимогу Покупця всю суму отриманого авансу протягом 2-х днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги Покупця. В даному випадку Договір вважається розірваним в зв'язку із втратою інтересу Покупця.

6.2.   В разі прострочки Продавця по передачі Обладнання у власність Покупця, Продавець сплачує на користь Покупця штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості непоставленого Обладнання за кожен день просрочки.

6.3.   В разі просрочки Покупця по оплаті Продавцеві  вартості Обладнання, Покупець  крім суми боргу зобов’язується також сплатити на користь Продавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу.

6.4.   Сторони звільняються від відповідальності, якщо невиконання Договору сталося в наслідок дії обставин непереборної сили (військових дій, ембарго, соціальних заворушень, страйків, стихійних лих, надзвичайних ситуацій, актів органів влади), що безпосередньо унеможливлюють виконання Сторонами своїх обов’язків по Договору.

7.       ПРИКІНЦЕВІ УМОВИ

7.1.   Даний договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до виконання Сторонами своїх обов’язків по Договору.

7.2.   Одностороння зміна умов Договору, відмова від виконання Договору не допускається.

7.3.   Всі зміни та доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх підписання Сторонами.

7.4.   Можливі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. В разі не досягнення згоди між Сторонами спір передається на вирішення до суду згідно чинного законодавства України.

7.5.   Договір укладений у 2-х ідентичних примірниках однакової юридичної сили по одному для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Юридическое бюро "Комора договоров"

Інші статті