Кошик
19 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договор аренды обрудования

Договор аренды обрудования

Зразок договору довгострокової оренди обладнання між ФОП та ТОВ

                                                                           ДОГОВІР

оренди спецобладнання

м. Київ, «___» ______________ 2017 р.

Фізична особа-підприємець_________, далі – «Орендодавець», що діє на підставі державної реєстрації ФОП, з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «________», далі – «Орендар», в особі Директора ______________що діє на підставі Статуту, з другої сторони, далі разом – «Сторони», уклали даний Договір оренди, далі – «Договір», про наступне:

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.            Згідно даного Договору Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове оплатне  користування обладнання спеціального призначення, вказане в п.1.2. Договору (далі – «Об’єкт оренди»), та зобов’язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату згідно Договору.

1.2.            Об’єктом оренди є наступне рухоме майно:_____________________

1.2.1.      Об’єкт оренди належить Орендодавцю на праві власності.

1.2.2.      Цільове призначення Об’єкта оренди – згідно з нормами і технічними умовами експлуатації, що наведені в технічному паспорті Об’єкта оренди.

1.3.            Орендодавець гарантує, що на момент укладання даного Договору Об’єкт оренди не проданий, не подарований, не зданий в оренду, в податковій заставі не перебуває, як внесок до статутного капіталу (фонду) юридичних осіб не переданий, судового спору щодо нього немає.

2.      МЕТА І УМОВИ ОРЕНДИ

2.1.            Об’єкт оренди передається в оренду з метою експлуатації за цільовим призначенням в господарській діяльності Орендаря.

2.2.            Об’єкт оренди передається  на баланс Орендаря в тимчасове користування протягом 3-х днів з моменту підписання даного Договору за Актом приймання-передачі. Обов'язок   щодо  складання  акта  приймання-передачі покладається на Орендодавця.

2.3.            Об’єкт оренди передається Орендарю з правом передачі в суборенду.

2.4.            Поточний, профілактичний  ремонт Об’єкту оренди здійснюється за рахунок Орендаря.

2.5.            Ризик випадкової загибелі, втрати чи пошкодження Об’єкту оренди несе фактичний володілець.

3.      СТРОК ОРЕНДИ

3.1.            Термін оренди складає 36 місяців з моменту фактичної передачі Об’єкту оренди в користування Орендарю згідно п.2.2. Договору. Якщо жодна зі Сторін в термін 30 діб до завершення цього Договору письмово не підтвердить про свій намір його розірвати, цей Договір автоматично продовжується на строк 12 календарних місяців тих самих умовах і так далі.

3.2.             Строк оренди може бути зменшений виключно за взаємною згодою Сторін.

4.      ОРЕНДНА ПЛАТА

4.1.                   Орендна плата за користування Об’єктом оренди за базовий місяць становить _____ грн. без ПДВ за кожну одиницю Об’єкта оренди, вказаного в п. 1.2. Договору. Загальний розмір орендної плати за базовий місяць становить _______ грн. без ПДВ.

4.2.                   На суму Орендної плати за цим Договором ПДВ не нараховується.

4.3.                    У   разі   користування   Об’єктом оренди   протягом    неповного календарного  місяця (першого  та/або  останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні  користування  визначається  на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

4.4.                   Орендар сплачує на користь Орендодавця Орендну плату до 10 числа поточного місяця в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Орендодавця..

4.5.                   У разі припинення Договору Орендар сплачує Орендну плату до дня повернення Об’єкта оренди Орендодавцю за Актом передачі-приймання включно. Закінчення  строку  дії  Договору не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за  Орендною  платою,  якщо  така  виникла, у повному обсязі.

5.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.            Орендар зобов'язується: 

5.1.1.      Прийняти Об’єкт оренди на свій баланс за Актом приймання-передачі.

5.1.2.       Використовувати  Об’єкт оренди відповідно  до  його цільового призначення та умов цього Договору.

5.1.3.       Своєчасно  і  у повному обсязі сплачувати Орендодавцю Орендну плату згідно умов Договору

5.1.4.      У разі припинення  або  розірвання  Договору  повернути Орендодавцеві Об’єкт оренди в належному стані,  не  гіршому,  ніж  на  момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення  стану  або втрати (повної або часткової) Об’єкту оренди з вини Орендаря.

5.1.5.      Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням Об’єкту оренди. 

5.2.            Орендар має право: 

5.2.1.      Використовувати Об’єкт оренди  відповідно  до  його цільового призначення та умов цього Договору.

5.2.2.      Проводити заміну,  реконструкцію, технічне удосконалення Об’єкту оренди, що зумовлює підвищення його вартості. 

5.3.            Орендодавець зобов’язується: 

5.3.1.      Передати Орендарю в користування Об’єкт оренди згідно з цим  Договором за Актом приймання-передачі,  який підписується одночасно з цим Договором.

5.3.2.      Не    вчиняти   дій,   які   б   перешкоджали   Орендар користуватися Об’єктом оренди на умовах цього Договору. 

5.3.3.      У випадку реорганізації Орендаря до припинення  чинності цього  Договору  переукласти  цей  Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

5.3.4.      У  разі  здійснення  Орендарем   невід'ємних   поліпшень Об’єкту оренди Орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень та на вимогу Орендаря відшкодувати їх вартість, в т.ч. шляхом взаєморозрахунків по орендним платежам за цим Договором. 

5.4.                Орендодавець має право:

5.4.1.             На отримання орендної плати згідно Договору

5.4.2.             Виступати  з  ініціативою  щодо  внесення  змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану  Об’єкту оренди внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

5.4.3.             Вимагати повергнення Об’єкту оренди в разі припинення Договору чи/або відшкодування завданих збитків в разі його втрати/пошкодження.

6.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.                    За невиконання або неналежне  виконання  зобов'язань  за цим  Договором  Сторони  несуть  відповідальність  згідно з чинним законодавством України.

6.2.                    Орендодавець не відповідає за  зобов'язаннями  Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця,  якщо інше не передбачено  цим   Договором.   Орендар   відповідає   за   своїми зобов'язаннями    і    за   зобов'язаннями,   за   якими   він   є правонаступником,  виключно  власним  майном.  Стягнення  за  цими зобов'язаннями не може бути звернене на Об’єкт оренди.

6.3.                   В разі прострочки по сплаті Орендної плати Орендар зобов’язується сплатити на користь Орендодавця штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ.

6.4.                   Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх обов’язків по Договору, якщо таке невиконання сталося в наслідок дії форс-мажору.

7.      ФОРС-МАЖОР

7.1.            Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань щодо договору, якщо вони виникли внаслідок обставин непереборної сили чи стихійного лиха (форс-мажор).

7.2.             Такими обставинами сторони визнають: введення надзвичайного стану, війну і військові дії, збройні сутички, терористичні акти, оголошення  військової мобілізації, соціальні заворушення, масові безпорядки, блокування транспортного сполучення, прийняття законодавчих чи нормативних актів органів державної та місцевої влади і управління, а також пожежі, паводки, землетруси, інші екстремальні погодні умови, які роблять неможливим виконання (своєчасне виконання) зобов’язань щодо цього Договору.

7.3.            Сторона, що підпала під вплив таких обставин, протягом 2-х днів письмово інформує про це іншу сторону, підтвердивши настання таких обставин документально (Акт торгово-промислової палати чи компетентного державного органу).

7.4.            Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 3-х місяців сторони звільняються від обов’язку виконання даного Договору без застосування штрафних санкцій.

8.      ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1.Всі спірні питання і розбіжності усуваються Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - в господарському суді м. Києва відповідно до чинного законодавства України.

8.2.Дотримання претензійного порядку є обов’язковим. Термін відповіді на претензію – 5 календарних днів.

9.      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.Даний Договір діє з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і протягом строку оренди, вказаного в п. 3.1. Договору.

9.2.Цей Договір укладено українською мовою, у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожного із Сторін.

9.3.Всі зміни і доповнення до цього Договору та його додаткових угод приймаються лише за взаємною згодою Сторін і стають дійсними після їх письмового оформлення і підписання Сторонами.

9.4.З моменту підписання Сторонами цього Договору усі попередні угоди, листування, домовленості втрачають силу.

9.5.У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності), Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом п’яти календарних днів.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Юридическое бюро "Комора договоров"

Інші статті