Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір ресторанного консалтингу

Договір ресторанного консалтингу

Зразок договору про надання послуг з ресторанного консалтингу, пріоритет інтересів Виконавця.

ДОГОВІР

РЕСТОРАННОГО КОНСАЛТИНГУ

м. __________, «___» грудня 2017 р.

ЗАМОВНИК: гр. України __________________________________________, що діє на підставі цивільної дієздатності, з одної сторони та

ВИКОНАВЕЦЬ: гр. України _______________________________________, що діє на підставі цивільної дієздатності, з другої сторони, далі разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали даний Договір ресторанного консалтингу, далі – «Договір», про наступне:

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.             Згідно даного Договору Замовник замовляє, а Виконавець зобов'язується за плату надати Замовнику послуги з ресторанного консалтингу, далі – «Послуги», а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги згідно умов Договору.

1.2.            Об'єкт Послуг – належний Замовнику заклад громадського харчування, розміщений за адресою: м. _____________________________, загальна площа _____ м. кВ., далі – «Заклад».

1.3.            Мета послуг – досягнення виручки від роботи Закладу не менше __ грн/місяць.

1.4.            Термін досягнення мети Послуг –__ днів.

2.      ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець протягом ____ днів з моменту отримання авансу від Замовника згідно Договору розробляє концепцію Закладу, далі – «Концепція Закладу», що містить: _________

2.2.Замовник протягом ____ днів, з моменту отримання від Виконавця Концепції Закладу погоджує її або надає зауваження, пропозиції щодо доопрацювання Виконавцем Концепції Закладу.

2.3. Протягом ____ днів після узгодження Сторонами Концепції Закладу Виконавець зобов’язується розробити проектно-кошторисну документацію, далі – «Кошторис», відповідно до Концепції Закладу та подати Кошторис на затвердження Замовнику.

2.4. В кошторисі вказується: ____________________.

2.5. Допускається відхилення від суми кошторису в сторону збільшення на ____ %.

2.6. На основі затвердженого Сторонами  Кошторису Виконавець протягом_________ днів здійснює пошук виконавців робіт, послуг,  постачальників матеріалів та обладнання та в межах Кошторису надає Замовнику на оплату рахунки.

2.7. Виконавець виконує кадрову роботу: розробляє штатний розпис Закладу, здійснює пошук, підбір персоналу, розробляє правилу внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників, правила обслуговування клієнтів; організовує навчання персоналу, впроваджує систему обліку та контролю персоналу.

2.8. Виконавець розробляє меню та технологічні карти страв. Меню узгоджується Замовником за результатами презентації страв. В разі виявлення недоліків меню, помилок технологічних карт, Виконавець усуває виявлені недоліки. Угоджене меню, технологічні карти засвідчуються підписами Сторін, що є додатком до Договору.

2.9. Замовник зобов’язаний фінасувати витрати в межах погодженого Кошторису.

2.10. Після узгодження Сторонами рекламного б’юджету, витрат на веб-дизайнерські послуги, Виконавець розробляє та запускає маркетингову систему просування "Full Access", що включає:

А) Розробку нового веб-сайту візитки («лендінгу»)Закладу. Термін розробки веб-сайту - ______ днів, з моменту  оплати Замовником послуг субпідрядника по наданню послуг веб-дизайну.

Готовий веб-сайт презентується Замовнику, в разі виявлення невідповідностей результату робіт Технічному завданню, Виконавець (Субпідрядник) за власний рахунок усуває виявлені недоліки в найкоротші терміни.

Після затвердження Замовником веб-сайту – Виконавець забезпечує за рахунок Замовника розміщення веб-сайту Закладу на хостингу та його публікацію.

Б) Аналіз ринку з надання послуг громадського харчування, конкурентів в регіоні в межах ______ км. від місця розташування Закладу, побудова та узгодження із Замовником маркетингової стратегії.

В) Налаштування та запуск реклами в Гугл, соціальних мережах.

2.11. Замовник зобов’язується оплачувати узгоджені послуги Субпідрядників, фінансувати рекламний б’юджет згідно Кошторису. В протилежному випадку, Виконавець не несе відповідальності за недосягнення мети Послуг, вказаної в п. 1.3. Договору, у встановлений термін.

3.      ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА РОЗРАХУНКИ

3.1.            Загальна вартість Послуг Виконавця за цим Договором становить ___ грн. (____) без ПДВ.

3.2.            50% від загальної вартості Послуг в розмірі _______ грн. (_____________________) без ПДВ Замовник оплачує Виконавцеві протягом 2-х днів з моменту підписання даного Договору.

3.3.            Решту 50% від загальної вартості Послуг в розмірі _______ грн. (_____________________) без ПДВ Замовник оплачує Виконавцеві протягом ____ днів з моменту досягнення Мети послуг, вказаної в п.1.3. Договору.

3.4.            Розрахунки здійснюються в готівковій ч безготівковій формі в українській гривні.

3.5.            До вартості Послуг Виконавця не входить вартість придбаних в межі Кошторису матеріалів, обладнання, оплата вартості робіт, послуг Субпідрядників, рекламний бюджет.

3.6.            За результатами наданих Послуг Сторони підписують Акт приймання-передачі наданих послуг у 2-х примірниках по 1-му для кожної із Сторін.

4.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1.            За недосягнення з вини Виконавця Мети послуг у вказаний в п.1.4. Договору термін, Виконавець зобов’язується повернути Замовнику отримані в рахунок оплати вартості Послуг кошти.

4.2.            Виконавець звільняється від відповідальності за недосягнення Мети послуг у погоджений термін, якщо це сталося в наслідок дій/бездіяльності Замовника.

4.3.            В разі прострочки Замовника по оплаті Послуг Виконавця, Замовник крім суми боргу зобов’язується також сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день просрочки.

4.4.            Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань щодо договору, якщо вони виникли внаслідок обставин непереборної сили чи стихійного лиха (форс-мажор).

5.      ПРИКІНЦЕВІ УМОВИ

5.1.            Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору.

5.2.            Одностороння зміна умов Договору не допускається. Зміни, доповнення до Договору  викладаються у письмовій формі та підписуються Сторонами.

5.3.            Всі додатки до Договору є його невід’ємними частинами.

5.4.            Договір складений у 2-х оригінальних примірниках по 1-му для кожної із Сторін.

5.5.            Сторони надають згоду на обробку персональних даних, вказаних у Договорі виключно з метою виконання Договору без права передачі їх третім особам.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Інші статті