Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок договору доручення на придбання працівником матеріальних цінностей

Зразок договору доручення на придбання працівником матеріальних цінностей

Договір доручення з позаштатнаим працівником (працює за цивільним договором підряду) на використання коштів під авансовий звіт на закупівлю матеріальних цінностей.

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ № _____

   м. Київ                                                                                       «___» ___________ 2017 р.

ДОВІРИТЕЛЬ:, в особі, який діє на підставі , з однієї сторони, та

ПОВІРЕНИЙ: _________________,  ________ р. н., паспорт   ___________, виданий _______РУ ГУ МВС України в м. Києві ________ р., що проживає  за адресою:____________________  ІПН ______________, з іншої сторони, уклали цей Договір доручення, далі – «Договір», що є додатком до укладеного Сторонами Договору №__про надання послуг від «___» __________ 2017 р., далі - «Договір про надання послуг», про таке:

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.            Згідно даного Договору  Довіритель доручає, а Повірений зобов̓язується вчинити за рахунок та від імені Довірителя придбання підручних засобів та знаряддя, далі – «Доручення», необхідного для виконання Повіреним своїх обов̓язків по Договору про надання послуг.

1.2.            Повірений зобов̓язується виконати Доручення за цим Договором та надати відповідний звіт протягом 3-х робочих днів з моменту отримання від Довірителя фінансування на виконання Доручення.

1.3.            Плата за виконання Доручення Повіреними за цим Договором не встановлюється.

1.4.            Повірений діє на підстав цього Договору, окрема довіреність не потребується.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ  СТОРІН

2.1. Повірений зобов’язаний:  

- узгодити зміст та об̓єми Доручення, орієнтовний розмір витрат на виконання Доручення;

- виконати Доручення особисто згідно Договору;

- використати отримані від Довірителя кошти за цим Договором виключно з метою виконання Доручення;

-  надати Довірителю, звіт про виконання Доручення та використанні кошти з додатком підтверджуючих первинних бухгалтерських документів (чеків, накладних, квитанцій, актів тощо);

- при виконанні Доручення забезпечувати цілісність та збереження придбаних матеріальних цінностей;

- в разі не виконання Доручення, повернути Довірителю отримані від нього в межах цього Договору кошти.

 2.2. Повірений має право:

- на відшкодування витрат, понесених із виконанням Доручення в межах Договору.

2.3. Довіритель зобов’язаний:

- компенсувати витрати Повіреного, пов̓язані із виконанням Повіреним Доручення згідно Договору;

- прийняти звіт Довірителя, вказаний в п.2.1. Договору.

2.4. Довіритель має право:

- відмовитись від прийняття звіту Довірителя, якщо Повірений відійшов від виконання Доручення та/або використав отримані від Довірителя грошові кошти не за цільовим призначенням згідно Договору;

- вимагати повернення Повіреним отриманих від Довірителя коштів в разі не виконання Доручення Довірителя, в т.ч. не надання підтверджуючих документів.

3. ФІНАНСУВАННЯ ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

3.1. Для забезпечення виконання Доручення Повіреним Довіритель перераховує на користь Повіреного __________________________ грн. без ПДВ на картковий рахунок Повіреного.

3.2. Цільове використання коштів Повіреним  – виконання Доручення за цим Договором.

3.3. В разі перевищення фактичних витрат Повіреного суму отриманого від Довірителя фінансування Доручення, вказану в п.3.1., Довіритель компенсує Повіреному фактичну різницю протягом 3-х банківських днів з моменту прийняття від Повіреного звіту про виконання Доручення згідно Договору.

3.4. Не узгоджені із Довірителем витрати Повіреного компенсації не підлягають.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.Повірений несе відповідальність за невиконання або неякісне виконання  взятих на себе зобов’язань згідно Договору. 

4.2. В разі невиконання або неякісного виконання  Договору Повіреним, не цільового використання отриманих коштів,  Довіритель має право розірвати його в односторонньому порядку та вимагати від Повіреного відшкодування завданих збитків.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів між Сторонами, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1.Цей  Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання  та діє до його повного виконання.

6.2.  Договір може бути розірваний  за погодженням сторін.

7.ІНШІ УМОВИ

7.1. Усі суперечки з приводу цього договору вирішуються  у порядку, передбаченому  чинним законодавством.

7.2. Договір укладено українською мовою в двох примірниках на 2 аркушах по 1 екземпляру по одному для кожної із Сторін кожна з яких має рівну юридичну силу.

7.3. Повірений обізнаний та погоджується, що даний договір є договором цивільно-правового характеру, норми трудового законодавства не поширюють дії на ці правовідносини.

6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

                      Довіритель:

                   

                         Повірений:

Інші статті