Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Агентський договір зразок

Агентський договір зразок

Зразок агентського договору між ТОВ та фіз.особою на посередництво з продажу товарів ТОВ

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР № ___

 

  м. Київ                                                                                                      «___» ___________2018 р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_______», далі про тексту – "Торговий дім", в особі директора _________________, який діє на підставі Статуту з одної сторони та

Гр. України _______________________, далі - "Агент", що діє на підставі вільного волевиявлення та цивільної дієздатності, з другої сторони, разом далі по тексту – "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", підписали даний Агентський договір, далі - "Договір", про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Згідно даного Договору Агент зобов'язується надавати Торговому дому посередницькі послуги зі сприяння  в укладанні Торговим домом з потенційними покупцями угод купівлі-продажу пристроїв "______", далі – "Товар".

1.2.  Даний Договір поширюється на територію: __________________.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПОСЛУГ

2.1. За цим Договором Агент діє в інтересах, під контролем і за рахунок Торгового дому.

2.2. Агент не має права самостійно укладати із потенційними покупцями від імені Торгового договору угод купівлі-продажу Товару без письмового схвалення таких угод Торговим домом.

2.3. Істотною умовою надання Агентом посередницьких послуг за цим Договором є презентація оферти Торгового дому щодо істотних умов угоди купівлі-продажу Товару з  потенційними покупцями відповідно до затвердженої Торговим договором комерційної пропозиції, що є додатком №1 до даного Договору (далі - "Оферта").

2.3.1. В Оферті вказується: ___________________________.

2.3.2. Торговий дім має право змінювати умови Оферти на власний розсуд.

2.4. Торговий дім забезпечує Агента необхідними маркетинговими,  рекламними матеріалами, актуальними прайсами на Товар, брошурами, презентаціями тощо.

2.5. Торговий дім не зв'язаний зобов'язанням укладати угоду купівлі-продажу Товару з потенційними покупцями, інформацію про яких буде отримано від Агента за цим Договором та діє на власний розсуд.

2.8. Агент вважається таким, що виконав посередницькі послуги за цим Договором в момент оплати Товару покупцем.

3. АГЕНТСЬКА ВИНАГОРОДА

3.1. Агентська винагорода становить ___% від вартості Товару, придбаного покупцем на підставі угоди купівлі-продажу Товару , укладеного за посередництва Агента згідно Договору.

3.2. Торговий дім зобов'язується сплатити Агенту агентську винагороду протягом _______________.

3.3. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі в українській гривні шляхом перерахування Торговим домом грошових  коштів на рахунок Агента, вказаний в реквізитах.

3.4.  Торговий дім виступає податковим агентом Агента по сплаті до б’юджету  податків та зборів з належної Агенту агентської винагороди згідно чинного законодавства України.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ АГЕНТА

4.1. Агент зобов'язаний:

4.1.1. Діяти  виключно в межах цього Договору.

4.1.2. Дотримувати порядку виконання послуг, передбаченого розділом 2 Договору.

4.1.3.  Звітувати Торговому дому про хід виконання посередницьких послуг за цим Договором.

4.1.4. На вимогу Торгового дому припинити вчиняти дії, що, на думку останнього, можуть завдати шкоди інтересам Торгового дому чи дискредитувати його.

4.2. Агент має право:

4.2.1. Діяти від імені та в інтересах Торгового дому безпосередньо  на підставі даного Договору без оформлення окремої довіреності.

4.2.2. Презентувати потенційним покупцям Товару Оферту Торгового дому.

4.2.3. На отримання агентської винагороди.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ТОРГОВОГО ДОМУ

5.1. Торговий дім зобов'язаний:

5.1.1. Забезпечити Агента необхідними маркетинговими,  рекламними матеріалами, актуальними прайсами на Товар, брошурами, презентаціями, зразками Товару тощо.

5.1.2. Завчасно повідомляти Агента про зміну умов Оферти купівлі-продажу Товару.

5.1.3. Виплачувати Агенту агентську винагороду згідно Договору.

5.2. Торговий дім має право:

5.2.1. Самостійно приймати рішення про схвалення угоди купівлі-продажу Товару або відмову в укладанні з потенційним клієнтом такої угоди.

5.2.2. Вимагати в Агента звіт про хід виконання посередницьких послуг за цим Договором.

5.2.3. На відшкодування збитків, завданих Агентом.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1.  Комерційна таємниця Торгового дому є конфіденційною інформацію з обмеженим доступом, яка не підлягає розголошенню без згоди Торгового дому.

6.2. Агент несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації Торгового дому.

7. ВІДПОВІДАЛЬНСТЬ

7.1. Агент несе відповідальність у повному обсязі за шкоду, заподіяну Торговому дому, внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків за цим Договором.

7.2. В разі прострочки Торгового дому виплати Агенту агентської винагороди Торговий дім сплачує агенту штраф в розмірі облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочки.

7.3. Сторони звільняються від відповідальності, якщо порушення зобов'язання виникло в наслідок дії форс-мажору.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, природні катаклізми, бойкоти, страйки), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

8.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, то Сторони повинні зустрітися й обговорити заходи для подальшого виконання даного Договору.

 

  9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до "31" грудня 2018 року, а стосовно розрахунків між Сторонами - до повного розрахунку.

9.2. У разі відкликання повноважень Агента Торговий дім повинен сповістити його про припинення Договору не менш як за один місяць.

9.4. Даний Договір укладено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ТОРГОВИЙ ДІМ:                                                  АГЕНТ:

Інші статті