Кошик
19 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір франчайзингу зразок

Договір франчайзингу зразок

Зразок договору комерційної концесії (франчайзингу)

ДОГОВІР № _______

комерційної концесії (франчайзингу)

м. Київ                                                                                     «____» _______________ 2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________», надалі - «Франчайзер», в особі директора _________, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________», надалі «Франчайзі»,  в особі _______________________, що діє на підставі ________________________, з іншої сторони, уклали цей Договір № ___ комерційної концесії (франчайзингу), надалі - "Договір", про наступне.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Франчайзинг - відносини, в силу яких одна особа (Франчайзер) надає іншій особі (Франчайзі) право здійснювати підприємницьку діяльність під брендом Франчайзера відповідно до сформованої ним системи ведення бізнесу.

Бренд - торгова марка «____________» з пріоритетом для товарів класів _________ відповідно до міжнародної класифікації товарів і послуг, яка належить Франчайзеру на праві__________________.

Франчайзингова мережа «____________» - мережа ____________, які надають визначені Франчайзером послуги та використовують однаковий Бренд , а також Систему ведення бізнесу Франчайзера.

Франчайзинговий пакет - спеціально розроблений Франчайзером звід документів , який включає в себе:

Локація Франчайзі - ____________.

Франшиза - це право Франчайзі здійснювати бізнес під Брендом Франчайзера.

Роялті - щомісячна плата, яку сплачує Франчайзі Франчайзеру за користування франшизою.

2. ЦІЛІ СПІВПРАЦІ

2.1. Даний Договір укладається з метою успішного ведення бізнесу з надання послуг ____________ у Франчайзинговій мережі «____________» при використанні ділової репутації і досвіду ведення бізнесу Франчайзера з метою досягнення і дотримання належного рівня обслуговування клієнтів, а також здійснення співробітництва Сторін для досягнення найкращих економічних результатів від партнерської господарської діяльності та отримання прибутку.

3. УМОВИ СПІВПРАЦІ

3.1 Для досягнення спільних цілей, зазначених у розділі 2 даного Договору, Сторони домовилися про наступне:

3.1.1. Їх ділові відносини за Договором засновані на взаємній співпраці та наданні допомоги в поточній діяльності.

3.1.2.Франчайзер надає консультації з організаційної підтримки, навчання стилю ведення бізнесу, а також застосовує інші заходи, спрямовані на підготовку Франчайзі до ведення бізнесу за стандартами, встановленими Франчайзером.

3.1.3. З метою технічного оснащення Локації Франчайзі, Сторони укладають договір поставки необхідного електротехнічного обладнання (далі - "Обладнання"), що є невід'ємним додатком до даного Договору, далі - "Договір поставки".

3.1.4.  Місце розташування Локації Франчайзі узгоджується Сторонами.

3.1.5. Франчайзі зобов'язаний пройти навчання щодо умов сведення бізнесу, що організовується силами Франчайзер.

3.1.6. Франчайзі своїми силами та за власний рахунок забезпечує виконання підготовчих робіт для установки Локації Франчайзі під брендом Франчайзера, монтаж та введення в експлуатацію Обладнання, що засвідчується відповідним актом, підписаним Сторонами.

3.2. Тарифи на послуги Локації Франчайзі визначаються Франчайзером та є єдиними в Франчайзинговій мережі «____________» для всіх локацій.

3.3. Сторони Договору докладають спільних зусиль з тим, щоб у сфері планування господарської діяльності була прийнята єдина методологія системи ведення бізнесу і забезпечена відповідна координація розвитку.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Згідно даного Договору Франчайзер за плату передає, а Франчайзі приймає у користування Франшизу Франчайзера, а Франчайзі зобов'язується виплачувати Франчайзеру передбачену Договором  винагороду та вести свою діяльність згідно встановленої Франчайзером системи ведення бізнесу.

4.2. Місце здійснення діяльності Франчайзі  - Україна, ____________.

5. ПЛАТЕЖІ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Франшизи за цим Договором становить ________________ грн.  без ПДВ.

5.2.Франчайзі зобов'язаний  протягом ____ календарних днів з моменту підписання Даного Договору сплатити Франчайзеру роялті в розмірі вартості Франшизи.

5.3. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі.

6. ТЕРМІН ДІЇ ФРАНШИЗИ

6.1.Франчайзі має право користуватися Франшизою протягом терміну дії даного Договору.

6.2. Цей Договір набуває чинності з моменту  його підписання Сторонами та діє до «____» ____________ 202___ року.

6.3.  Цей Договір може бути змінений або розірваний за взаємною згодою Сторін в будь-який час.

6.4. Франчайзер має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір шляхом направлення Франчайзі відповідного письмового повідомлення у разі суттєвого порушення Франчайзі умов даного Договору.

6.5. Франчайзі має право розірвати даний Договір в разі неналежного виконання Франчайзером своїх обов'язків по Договору, зокрема:

- не виконання зобов'язань по поставці Обладнання згідно Договору поставки;

7. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Права Франчайзі:

7.1.1.Вільно здійснювати підприємницьку діяльність при дотриманні правил ведення бізнесу, встановлених Франчайзером.

7.1.2. Отримувати право надання послуг під Брендом Франчайзера.

7.1.3.  Брати участь у корпоративних заходах Франчайзера, семінарах, конкурсах, навчальних програмах.

7.2. Обов'язки Франчайзі:

7.2.1. Протягом дії цього Договору, Франчайзі зобов’язаний виконувати умови цього Договору, дотримуватися всіх вимог Франчайзера, визначених системою ведення бізнесу, корпоративним стандартом, вказівок і рекомендацій Франчайзера для ведення бізнесу в рамках Франчайзингової мережі «____________», оформлених у вигляді інструкцій, пам'яток, рекомендацій, інших вимог, обов'язкових до виконання чи рекомендацій.

7.2.2. Зобов’язання щодо ведення бізнесу:

- виконувати всі вимоги чинного законодавства України, які стосуються ведення бізнесу і сплати необхідних податків та зборів до б'юджету, розрахунків з контрагентами.

- Франчайзі зобов'язується здійснювати діяльність на Локації Франчайзі виключно під Брендом Франчайзера з використанням системи ведення бізнесу Франчайзера;

7.2.3.  Загальні обов'язки Франчайзі:

- своєчасно і відповідно до умов цього Договору виплачувати Франчайзеру  роялті та всі належні йому платежі;

- брати участь в рекламних компаніях та інших акціях, що проводяться у всій Франчайзинговій мережі;

- брати участь у всіх навчальних семінарах, конференціях або в інших заходах, що організовуються за рахунок Франчайзера.

- керуватися і дотримуватися вказівок Франчайзера, щодо Франчайзингового пакету та інших питань, що стосуються відносин Сторін в рамках цього Договору.

7.3. Права Франчайзера

7.3.1. Франчайзер має право вимагати від Франчайзі неухильного дотримання системи ведення бізнесу, вимог усіх корпоративних стандартів по використанню Бренду «____________» відповідно до умов цього Договору.

7.3.2. Отримувати встановлену винагороду за цим Договором.

7.4. Обов'язки Франчайзера

7.4.1.Надавати Франчайзі постійну консультаційну підтримку, яка стосується всіх аспектів успішного ведення бізнесу. Франчайзер забезпечує постійну підтримку кожному Франчайзі, включаючи підвищення кваліфікації, підтримку в управлінні й оперативні послуги, за погодженням Сторін.

7.4.2.  Проводити навчання та стажування, навчальні семінари на умовах, визначених у цьому Договорі.

7.4.4. Повідомляти Франчайзі про всі рекламні компанії, семінари та інші заходи, які проводяться Франчайзером з метою підвищення кваліфікації співробітників, покращення знань працівників, підвищення рівня і якості ведення бізнесу.

8.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі неправомірного використання Франчайзі торгових знаків Франчайзера для реалізації або інших дій з аналогічними товарами та послугами інших суб'єктів діяльності Франчайзер в односторонньому порядку розриває Договір.

8.2.  За несвоєчасну оплату щомісячних платежі (Роялті) за даним Договором Франчайзі сплачує Франчайзеру пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожен день прострочення платежу. Сплата пені не звільняє Франчайзі від сплати основної суми заборгованості.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1 Сторона звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання своїх зобов'язань у певних випадках, які настали незалежно від волі сторін за Договором. Підставою для звільнення від відповідальності визнаються обставини, викликані подіями, які не залежать від волі сторін, яких не могла б уникнути та чи інша сторона, якщо ці обставини настали після укладення Договору та заважають його повному або частковому виконанню (форс-мажор).

10.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

10.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору та його додаткових угод приймаються лише за взаємною згодою Сторін і стають дійсними після їх письмового оформлення і підписання Сторонами.

 ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФРАНЧАЙЗЕР:                                                      ФРАНЧАЙЗІ:

Інші статті