Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Ліцензійний договір (купівлі-продажу ПО)

Ліцензійний договір (купівлі-продажу ПО)

Зразок ліцензійного договору для купівлі-продажу програмного забезпечення

Ліцензійний ДОГОВІР

м. ___________,   «___» ____________2018 року

Фізична особа підприємець, надалі – «Ліцензіар», який діє на підставі державної реєстрації ФОП (запис в ЄДР №), з одної сторони та

 ______________________________________________, надалі – «Ліцензіат», який діє на підставі цивільної дієздатності,  з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Ліцензійний договір, надалі - «Договір», про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до умов, визначених цим Договором, Ліцензіар надає Ліцензіату невиключну ліцензію (право) на використання, надалі – «Ліцензія», програмного забезпечення «____________», надалі ― «Програмне забезпечення».

1.2. Вид ліцензії, що надається за цим Договором Ліцензіату - не виключна. Ліцензіар має право надавати аналогічну ліцензію на користування Програмним забезпеченням.

1.3. Дія Ліцензії за цим Договором обмежується територією України.

1.4. Ліцензія надається  безстроково.

1.5. Ліцензіат не отримує права власності або авторського права на Програмне забезпечення. Програмне забезпечення залишається власністю Ліцензіара.

1.6. Ліцензіар гарантує, що він є єдиним власником авторських та/або суміжних прав щодо Програмного забезпечення та факт передачі права користування Програмним забезпеченням Ліцензіату за даним Договором не може завдати будь-якої шкоди будь-яким третім особам.

2. Вартість Ліцензії та розрахунки

2.1. Вартість Ліцензії на користування Програмним забезпеченням за цим Договором становить _______________ грн. без ПДВ.

2.2. Ліцензіат разово сплачує Ліцензіару вартість ліцензії (паушальний платіж) у вказаному в п.2.1. Договору розмірі. Додаткові послуги Ліцензіара підлягають окремій оплаті за згодою Сторін.

2.3.Розрахунки між Сторонами здійснюються в готівковій чи безготівковій формі.

2.4. Валютою розрахунків є гривня.

3. Ліцензійні умови використання Програмного забезпечення

3.1.  Ліцензіар передає, а Ліцензіат приймає у користування Програмне забезпечення записане на цифровий диск, що засвідчується актом приймання-передачі, підписаного Сторонами протягом одного дня з моменту плати Ліцензіатом Ліцензіару паушального платежу згідно п. 2.2. Договору.

3.2. Ліцензіар має право користуватися Програмним забезпеченням згідно його Функціонального призначення згідно Договору.

Ліцензіату забороняється:

3.2.1. вдаватися до зворотного конструювання, декомпіляції або деасемблювання Програмного забезпечення, або іншим чином досліджувати програмний код та/або модифікувати його або передавати з такою метою третім особам;

3.2.2. надавати Програмне забезпечення в прокат або в тимчасове користування, опубліковувати або розповсюджувати примірники Програмного забезпечення шляхом їх продажу, відчуження іншим способом або шляхом іншої передачі третім особам;

3.2.3.  укладати субліцензійні договори з третіми особами та передавати Програмне забезпечення третім особам;

3.3. У разі здійснення Ліцензіатом будь-якої дії, вказаної у підпунктах п. 3.2. цього Договору, Ліцензіар має право відкликати Ліцензію та вимагати від Ліцензіата сплати неустойки. В такому випадку  Ліцензіат повинен негайно припинити використання Програмного забезпечення та на вимогу Ліцензіата сплатити Ліцензіару передбачену Договором неустойку.

4. Гарантійне обслуговування

4.1. В разі виявлення помилок в роботі Програмного забезпечення, що виявлятиметься в некоректній його роботі або не виконанні Функціонального призначення взагалі – Ліцензіар в розумні терміни за власний рахунок зобов’язується  усунути виявлені недоліки, крім випадку якщо неналежна робота Програмного забезпечення сталася внаслідок дій Ліцензіата або його представників.

Термін гарантійного обслуговування Програмного забезпечення становить _____.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Ліцензіар має право:

а) на отримання винагороди за цим Договором;

б) забороняти використання Програмного забезпечення у недозволений Договором спосіб;

в) відкликати Ліцензію в разі порушення умов даного Договору.

5.2. Ліцензіар зобов'язаний у порядку та у строки, передбачені даним Договором:

а) передати Ліцензіату один еталонний примірник робочої версії Програмного забезпечення;

б) усувати недоліки Програмного забезпечення протягом терміну гарантійного обслуговування, встановленого Договором.

5.3. Ліцензіат має право:

а) використовувати Програмне забезпечення згідно цього Договору.

б) на гарантійне обслуговування Програмного забезпечення згідно Договору.

5.4. Ліцензіат зобов'язаний:

а) використовувати Програмне забезпечення тільки в межах Договору;

б) сплатити Ліцензіару плату за Ліцензію на використання Програмного забезпечення згідно Договору;

в) утриматися від дій, прямо заборонених Договором.

6. Відповідальність

6.1. У випадку порушення зобов'язань, що виникає з цього Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

6.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Дотримання претензійного порядку є обов’язковим, термін відповіді на ліцензію становить 5 днів.

7.2. У випадку неможливості врегулювання суперечки шляхом переговорів між Сторонами, ці суперечки підлягають вирішенню шляхом звернення до суду.

8. Строк дії Договору

8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання і є чинним протягом необмеженого строку.

8.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін або на вимогу Ліцензіара у випадках, передбачених цим Договором.

8.3. Цей Договір може бути змінений або доповнений лише за письмовою угодою, належним чином підписаною кожною Стороною.

9. Інші умови

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані належним чином уповноваженими особами Сторін. Одностороння зміна чи відмова від Договору не допускається.

9.4. Цей Договір укладено українською мовою в 2-х оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін .

10. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін

ЛІЦЕНЗІАР:

ЛІЦЕНЗІАТ:

 

Інші статті