Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Зразок договору комісії на поставку товару

Зразок договору комісії на поставку товару

Договір комісії про поставку товару на користь клієнта комітента.

ДОГОВІР КОМІСІЇ

м. Київ, ____._____.2018 р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________», далі «Комітент», в особі Директора ______________, що діє на підставі Статуту з одного боку та

Товариство з обмеженою діяльністю «», далі «Комісіонер», в особі Директора, що діє на підставі Статуту, з другого боку, далі «Сторони», а кожен окремо «Сторона», на виконання Партнерської угоди від ___.____.2018 р., далі – «Партнерська угода», підписали даний Договір комісії, далі - «Договір», про наступне:

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.                       За Цим Договором Комітент доручає, а комісіонер зобов'язується здійснити від свого імені, але за рахунок Комітента поставку обладнання, далі – «Обладнання» визначеного специфікацією у власність Фізичної особи підприємця (ЄДР № ___________), далі – «Покупець».

1.2.                       Асортимент, номенклатура, кількість та вартість Обладнання, місце поставки, базис поставки визначається специфікацією, далі – «Специфікація», що є невід’ємним додатком до даного Договору.

1.3.                        Сторони мають право укладати аналогічні угоди з третіми особами без обмежень.

1.4.                        Комісіонер має виконати доручення Комітента за цим Договором особисто.

1.5.                       Термін виконання доручення: протягом 15 днів з моменту оплати Покупцем вартості Обладнання згідно договору поставки

2.      УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

2.1.                        З метою виконання доручення за цим Договором Комісіонер за дорученням та за сприяння Комітента укладає з Покупцем договір поставки згідно затвердженого Комітентом та Покупцем зразку, що є додатком до Партнерської угоди.

2.2.                        Комісіонер не має права відступати від затвердженого зразку договору поставки та викладених в ньому істотних умов.

2.3.                       Комісіонер має право відступити від вказівок Комітента, якщо цього вимагають інтереси Комітента і Комісіонер не міг попередньо запитати Комітента або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі Комісіонер повинен повідомити Комітента про допущені відступи від його вказівок як тільки це стане можливим.

3.    ЗВІТ КОМІСІОНЕРА

3.1.  Після вчинення правочину за дорученням Комітента Комісіонер повинен надати Комітентові звіт.

3.2.  Комісіонер вважається таким, що належним чином виконав доручення за цим Договором в момент поставки Обладнання Покупцеві та підписання відповідної накладної.

3.3.  Комітент, який має заперечення щодо звіту Комісіонера, повинен повідомити його про це протягом тридцяти днів від дня отримання звіту. Якщо такі заперечення не надійдуть, звіт вважається прийнятим.

4.      КОМІСІЙНА ВИНАГОРОДА

4.1.                       Отримані від Покупця кошти в рахунок оплати вартості Обладнання за договором поставки вважаються комісійною винагородою Комісіонера та належать Комісіонеру.

     5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. В разі невиконання доручення Комітента за цим Договором Комісіонер сплачує Комітенту штраф в розмірі 10% від вартості не поставленого покупцеві Обладнання.

5.2. В разі порушення умов поставки Комісіонер несе відповідальність перед Покупцем згідно договору поставки.

5.3. Комісіонер звільняється від відповідальності за невиконання цього Договору, якщо таке невиконання сталося внаслідок дій/бездіяльності Комітента та/або Покупця стосовно укладення договору поставки та/або його виконання.

     6.ФОРС-МАЖОР

6.1.  Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

      Такими обставинами сторони визнають: введення надзвичайного стану, війну і військові дії, збройні сутички, терористичні акти, оголошення  військової мобілізації, масові безпорядки, а також пожежі, паводки, землетруси, інші екстремальні погодні умови, які безпосередньо та прямо перешкоджають/роблять неможливим виконання (своєчасне виконання) зобов’язань за цим Договором.

     6.2. Сторона, що підпала під вплив таких обставин, протягом 5 днів письмово інформує про це іншу сторону, з подальшим підтвердженням настання таких обставин документально (сертифікат Торгово-промислової палати України чи уповноваженої нею регіональної торгово-промислової палати).

     6.3. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше одного місяця, сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання цього Договору.

     6.4. Неплатоспроможність обслуговуючого банку, введення тимчасової адміністрації тощо не є форс-мажором.

                       7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спірні питання і розбіжності усуваються Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – в суді відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Сторони домовились про дотримання попереднього претензійного порядку вирішення спору. Термін відповіді на претензію – 5 робочих  днів з моменту отримання.

     8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

     8.1. Даний Договір діє з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін (самою Стороною) і до виконання Сторонами своїх зобов’язань.

     8.2. Цей Договір укладено українською мовою, у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

     8.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору, Специфікації та його додаткових угод приймаються лише за взаємною згодою Сторін і стають дійсними після їх письмового оформлення і підписання Сторонами.

     8.4. У випадку зміни реквізитів, в т.ч., але не виключно: місцезнаходження, банківські реквізити, статус платника податку, найменування, форма власності, організаційно-правова форма господарювання тощо), Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону письмово протягом п’яти календарних днів.

     8.5. Текст та зміст даного Договору, умови договору поставки, вся в цілому і будь-яка часткова інформація, надана однією Стороною іншій є конфіденційною та не підлягає розголошенню Сторонами, крім випадків, передбачених чинним законодавством України або за наявності згоди іншої Сторони.

     8.6. З питань, не врегульованих положеннями даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.7. Назва окремого розділу даного Договору не обмежує змісту підпунктів цього розділу Договору і не може використовуватись для трактування їх змісту.

8.8. Даний договір підписаний у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємним додатком Партнерської угоди.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Інші статті