Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Публічний договір про надання медичних послуг. Зразок

Публічний договір про надання медичних послуг. Зразок

Зразок договору-оферти про надання медичних послуг.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання медичних послуг

                                                                                                               "____" червня 2018 року

1. УМОВИ АКЦЕПТУ ДОГОВОРУ

1.1. Фізична особа-підприємець, далі - "Виконавець", який діє на підставі Ліцензії МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ________згідно  реєстраційного досьє від _______№ (запис в ЄДРПОУ № від р., реєстраційний номер облікової картки платника податків:,  місце проживання ФОП:, адреса місця провадження діяльності: м. Київ, вул.) згідно статті 633 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) пропонує невизначеному колу фізичних осіб приєдналися до даного Публічного договору про надання медичних послуг від "___" червня 2018 р. (далі - "Договір") з метою отримання необхідних медичних послуг .

1.2. Приєднання до Договору відбувається шляхом підписання договору приєднання до Договору згідно форми №1 (далі - "Формуляр"), що є невід'ємним додатком до даного Договору. З моменту підписання Формуляру вказана в ньому фізична особа набуває статусу пацієнта, далі - "Пацієнт".

1.3. Договір може укладатися в інтересах Пацієнта його уповноваженим представником, далі - "Представник".

1.4.Особа, яка підписала Формуляр є замовником послуг за цим Договором, далі - "Замовник".

1.5. У Формулярі зазначаються наступні відомості:  _______________

1.6. Місцем укладання Договору є адреса місця провадження діяльності Виконавця, вказана в п.1.1. Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно даного Договору  Замовник замовляє, а Виконавець зобов'язується  надавати Пацієнту вторинну спеціалізовану медичну допомогу ______________(далі - "Послуги"), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. РОЗРАХУНКИ

3.1. Вартість Послуг Виконавця визначається у відповідному прайсі, що є невід'ємним додатком до даного Договору (далі - "Прайс"). Прайс може також бути опублікований на Веб-сайті Виконавця. В прайсі зазначається найменування та вартість відповідної Послуги на дату її надання, акційні пропозиції, дисконти тощо. Вартість лікарських засобів входить до вартості Послуг.

3.2. Розрахунки здійснюються в гривнях. В будь-якому випадку, надана Виконавцем Послуга має бути оплачена Замовником не пізніше, ніж протягом 1-го календарних днів з моменту її надання. При безготівковому розрахунку банківська комісія сплачується за рахунок Замовника.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 4.1. Послуги надаються медичними працівниками Виконавця, що мають відповідну спеціальну освіту та кваліфікацію в якості згідно вимог чинного законодавства України.

4.2. Перед початком надання Послуги мед-працівник Виконавця повідомляє перелік, склад та вартість Послуг, Замовник підписує Формуляр.

4.3. Після надання Послуги Замовник зобов'язується підписати Акт приймання-передачі наданих послуг згідно бланку, зазначеного у Формулярі.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник/Пацієнт має право:

5.1.1. Отримати медичні послуги належної якості.

5.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про Послугу, лікарські засоби, що застосовуються.

5.1.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про вартість Послуг.

5.2. Замовник/Пацієнт зобов'язується:

5.2.1. Повідомити достовірну інформацію щодо себе, пред'явити документ, що встановлює особу.

5.2.2. Ознайомитися із цим Договором та додатками до нього, спори щодо змісту Договору не допускаються.

5.2.3. Оплачувати Послуги Виконавця.

5.2.4. По факту надання Послуг підписати Акт приймання-передачі наданих послуг або надати письмову обґрунтовану відмову у його підписанні.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Відмовитись від надання послуг за цим Договором у випадках, передбачених Договором.

5.3.2. На оплату Послуг згідно Договору.

5.4. Виконавець зобов'язується:

5.4.1. Надавати Замовнику/Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.4.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.

5.4.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

5.4.4. Не розголошувати відомості про Пацієнта, що становлять лікарську таємницю.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.В разі прострочки Замовника по оплаті вартості наданих Послуг, Замовник крім суми боргу зобов'язується також сплатити Виконавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочки та 12% річних за користування коштами згідно ста 625 ЦК України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта в результаті невиконання Пацієнтом призначень лікаря.

6.3. Замовник звільняється від відповідальності за Договором, якщо невиконання Договору сталося внаслідок дії форс-мажору.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. У випадку настання форс-мажору – обставин непереборної сили – (війна, революції, терористичні акти, збройні сутички, воєнні дії, пожежі, аномальні природні явища, природні катаклізми, бойкоти, страйки, громадські заворушення, удари блискавки), що безпосередньо перешкоджають виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань Сторонами відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

7.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання.

7.3. Не вважається форс-мажором відсутність коштів чи товарів, понесення Стороною відповідальності за порушення податкового законодавства, ліквідація обслуговуючого банку Сторони.

7.4. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше трьох місяців Договір припиняє свою дію, Сторони звільняються від відповідальності за його невиконання/неналежне виконання якщо не погодили інше.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. Дотримання претензійного порядку вирішення спорів є обов’язковим. Термін відповіді на претензію – 7 календарних днів.

8.2. В разі недосягнення згоди спір передається до суду згідно чинного законодавства України.

8.3.Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір є публічною офертою,  складений та опублікований Виконавцем "__" червня 2018 р. і діє безстроково.

9.2. Замовник не має права змінювати чи вимагати змін цього Договору. Умови Договору приймаються повністю та безумовно, "як є".

9.3.  Умови Договору є однаковими для всіх Замовників/Пацієнтів.

9.4. Договір може бути розірвано згідно чинного законодавства України.

 

Фізична особа підприємець  ______________________ 

Інші статті