Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір оренди контейнера зразок

Договір оренди контейнера зразок

Зразок договору оренди складського боксу

ДОГОВІР №_____

оренди (найму) індивідуального контейнера (боксу)

    

________ 2018 року

_______________, далі – «Орендодавець», в особі _______, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Гр.  ______________, далі – «Орендар», який діє на підставі цивільної дієздатності, з іншої сторони, при спільному згадуванні іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір (далі за текстом – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно даного Договору Орендар передає у строкове платне користування індивідуальний контейнер (далі – «Бокс»), а Орендар приймає на умовах цього Договору в строкове платне користування Бокс та зобов'язується сплачувати Орендодавцю за користування таким Боксом плату, на умовах та у строки встановлені Договором.

1.2. Під Боксом розуміється окрема індивідуальна частина №____ загальної металевої конструкції, площею __ м. кв. (+0,5 м.кв), що знаходиться за адресою:_____________.

1.3. Користування Боксом здійснюється лише за місцем його розташування, вказаним в п. 1.2. цього Договору.

1.4. Цільове призначення Боксу – для тимчасового розміщення (складування) речей.

2. ПЕРЕДАЧА, ПОВЕРНЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ БОКСУ

2.1. Передача Боксу Орендодавцем, прийняття його Орендарем і повернення Боксу після закінчення строку оренди або у випадку дострокового розірвання (припинення) дії Договору чи у випадках, передбачених Договором, оформлюються Актами приймання-передачі. В Актах приймання-передачі вказуються характеристики Боксу, його площа, стан, інші необхідні відомості.

2.2. Без письмової згоди Орендодавця забороняється вносити будь-які зміни щодо Боксу, робити будь-які отвори, встановлювати в приміщення Боксу будь-яке обладнання, прикріпляти до Боксу будь-яке обладнання, кронштейни, полиці тощо та будь-яким іншим чином переробляти Бокс.

2.3. У день закінчення строку дії Договору чи у день дострокового розірвання (припинення) Договору, Орендар зобов’язаний за Актом приймання-передачі Боксу повернути Орендодавцю Бокс у такому ж стані, який був до укладання даного Договору, без пошкоджень, з урахуванням природного фізичного зносу при користуванні.

2.4. Під час повернення Боксу Орендодавцю, Орендар зобов’язаний звільнити Бокс від своїх речей та залишити відкритим доступом до приміщення Боксу.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Орендна плата становить ___________ гривень на місяць. Орендар зобов’язаний сплачувати орендну плату щомісяця у строк до п’ятого числа включно відповідного поточного місяця оренди. Якщо строк оренди починається не з першого числа відповідного місяця, сума орендної плати за поточний місяць становить суму, пропорційну кількості днів оренди до закінчення відповідного місяця.

3.2. Протягом ______ банківських (робочих) днів з моменту підписання Сторонами даного Договору Орендодавець зобов’язаний сплатити орендну плату за перший місяць та за останній місяць оренди авансовим платежем, який складає _________ гривень. У разі якщо Орендар протягом ____ банківських (робочих) днів з моменту підписання цього Договору не вносить авансовий платіж за перший місяць та за останній місяць оренди, Договір вважається не укладеним.

3.3. Усі розрахунки за Договором здійснюється у безготівковому вигляді на поточний банківський рахунок Орендодавця, вказаний в Договорі або додатково письмово повідомлений Орендодавцем Орендарю, в національній валюті України – гривні, якщо інший порядок оплати не буде окремо узгоджено письмово між Сторонами.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права і обов’язки Орендаря

4.1.1. Орендар зобов’язаний прийняти у користування Бокс на умовах, визначених цим Договором.

4.1.2. Орендар зобов’язаний використовувати Бокс у відповідності до умов Договору.

4.1.3. Орендар зобов’язаний під час користування Боксом дотримуватись правил пожежної безпеки, санітарних норм та інших норм і правил безпечного використання Боксу.

4.1.4. Орендар зобов’язаний дбайливо ставитись до орендованого Боксу та не допускати погіршення його стану.

4.1.5. Орендар зобов’язаний своєчасно і в повному розмірі сплачувати платежі, передбачені даним Договором.

4.1.6. Орендар зобов’язаний допускати представників Орендодавця до приміщення Боксу для перевірки відповідності умов цього Договору у робочі дні та робочі години і в присутності представників Орендаря.

4.2. Права і обов’язки Орендодавця

4.2.1. Орендодавець зобов’язаний на умовах Договору передати Орендарю у користування Бокс належної якості за Актом приймання-передачі протягом ____ днів, з моменту виконання Орендарем умов, передбачених п. 3.4. Договору.

4.2.2. Орендодавець зобов’язаний протягом строку дії Договору надати Орендарю та його працівникам можливість безперешкодного доступу до Боксу для користування ним на умовах Договору.

4.2.3. Орендодавець має право достроково розірвати цей Договір і вимагати повернення Боксу у випадках і на умовах передбачених цим Договором.

4.2.4. Орендодавець має право перевіряти, у присутності представників Орендаря у робочі години та робочі дні, стан Боксу, а також відповідність використання умовам Договору.

5. СТРОК ОРЕНДИ, ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Строк оренди складає 30 календарних днів.

5.2. Строк оренди може буди продовжений на підставі додаткової угоди до Договору.

5.3. Даний Договір є укладеним та набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до закінчення стоку оренди, в казаного в п. 5.1. Договору або до моменту припинення дії Договору (розірвання Договору).

5.4. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

5.5. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, зміни у Договорі можуть бути внесенні тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється письмовою додатковою угодою до Договору.

5.6.  Договір може бути достроково розірваним з ініціативи та на вимогу Орендодавця у випадках, якщо: Орендар користується річчю всупереч Договору або використовує Бокс не за цільовим призначенням.

5.7. Договір може бути достроково розірваним на вимогу Орендаря у випадках, якщо: Орендодавець прострочив передання Боксу Орендарю більше ніж на 15 календарних днів, якщо використання Боксу не можливе за його цільовим призначенням.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання своїх зобов’язань по Договору Сторони несуть виключну відповідальність, передбачену цим Договором.

6.2. У випадку порушення Орендодавцем строку передання Боксу Орендарю в оренду, Орендодавець зобов’язаний сплатити Орендарю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період прострочення від розміру орендної плати за місяць.

6.3. У випадку порушення Орендарем строку сплати орендної плати, Орендодавець зобов’язаний сплатити Орендодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період прострочення від розміру орендної плати за місяць.

6.4. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути з Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У випадку, якщо Сторони із наявних спорів і розбіжностей не досягнуть домовленості шляхом переговорів, то такі спори й розбіжності будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6.5. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання було спричинене обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), що виникли поза контролем та волею відповідної Сторони і, які виникли після підписання цього Договору та не могли бути відвернені розумними діями Сторін. Форс-мажорні обставини означають надзвичайні обставини, яких не можна запобігти за існуючих умов. До таких надзвичайних обставин можуть відноситися страйк, повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна, воєнна діяльність, дії українських та іноземних урядових органів тощо.

8. Інші положення

8.1. Договір складено у двох однакових примірниках з рівною юридичною силою. Один примірник Договору Орендаря інший Орендодавця.

8.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно (протягом десяти днів з моменту зміни реквізитів) у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих (негативних) наслідків.

8.3. Усі належним чином оформлені додаткові угоди, будь-які акти, додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору, якщо вони підписані обома Сторонами.

8.4. Укладаючи даний Договір, Сторони підтверджують, що кожна із Сторін діє в межах своїх повноважень і на підставі законодавства України. Уповноважені особи Сторін для підписання даного Договору та всіх інших документів за ним, легітимні, діють в межах своїх повноважень і не є відстороненими від виконання своїх обов’язків.

8.5. У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», особи, які підписали Договір надають одна одній беззастережне право на використання персональних даних, зазначених в цьому Договорі, з метою забезпечення реалізації будь-яких правовідносин за Договором.

8.6. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Недійсність окремих положень даного Договору не тягне за собою недійсність інших положень даного Договору, як і Договору в цілому.

8.7. Сторона не вправі передати цілком чи частково свої права та/чи обов'язки за даним Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

8.8. Підписані копії Договору, будь-яких актів, додатків, додаткових угод до Договору, всіх інших документів за Договором (у тому числі копії одних із їх примірників), які передані факсимільним зв’язком або електронною поштою чи будь-яким іншим способом мають юридичну силу до отримання оригіналів цих документів.

8.9. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов Договору.

8.10. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

Інші статті