Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір про курси манікюрної майстерності шаблон

Договір про курси манікюрної майстерності шаблон

Зразок договору про навчання на курсах манікюрної майстерності.

ДОГОВІР

про надання послуг навчальних курсів

 манікюрної майстерності

м. Київ, ___.___.2019 р.

Виконавець: ФОП_________________, що діє на підставі державної реєстрації (запис в ЄДР № _________________________), з одної сторони та

Замовник:______________________________, що діє на підставі цивільної дієздатності, з другої сторони, підписали даний Договір про надання послуг навчальних курсів манікюрної майстерності, далі – «Договір», про наступне:

 

1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно даного Договору Виконавець за замовленням Замовника надає послуги навчальних курсів манікюрної майстерності, далі – «Послуги», згідно узгодженої сторонами навчальної програми, що є додатком до даного Договору, далі – «Програма», а Замовник зобов’язується оплатити та прийняти надані Виконавцем Послуги згідно Договору.

1.2.                 За результатами надання Послуг в повному об’ємі, належному освоєнні Замовником практичних навичок манікюрної майстерності, Виконавець видає Замовнику підтверджуючий сертифікат від імені навчального центру Виконавця. Даний сертифікат не є документом про освіту чи кваліфікаційним свідоцтвом.

2.     ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1.  Змовник зобов’язується прибути до визначеного в п.1.3. Договору Місця надання Послуг за 10 хв. до початку заняття згідно узгодженого Сторонами Графіку.

2.2. Виконавець зобов’язується надавати Послуги якісно, в повному обсязі згідно узгодженої Сторонами Програми та Графіку.

2.3. Замовнику в межах Договору забороняється:  відвідувати заняття у нетверезому стані, стані наркотичного сп’яніння, поводитися агресивно, грубо, вчиняти хуліганські дії, нищити чи шкодити майно Виконавця, розголошувати конфіденційну інформацію Виконавця, що стала доступна Замовнику під час відвідування занять та перебування у навчальному центрі Виконавця.

2.4. В разі грубого порушення Замовником умов даного Договору, що мало наслідком не проведення відповідного заняття згідно Графіку, таке заняття вважається проведеним згідно Графіку, а Замовник втрачає право пред’являти з цього приводу будь-які претензії.

3.     ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1.   Вартість Послуг Виконавця за цим Договором становить _______ грн. з розрахунку _______ грн. за одне заняття згідно Програми.

3.2.   Замовник оплачує Послуги Виконавця на умовах 100% передплати в готівковій чи безготівковій формі за згодою Сторін в момент підписання даного Договору або перед початком першого заняття згідно Договору.

4.     ПЕРЕДАЧА-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

4.1.    Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в момент їх фактичного надання Виконавцем під час заняття згідно Графіку.

4.2.   На вимогу Замовника Виконавець, не пізніше 3-х календарних днів з моменту закінчення курсу згідно Графіку, видає акт приймання-передачі наданих послуг, що скріплюється підписами Сторін по одному примірнику для кожної із Сторін.

5.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

5.2.  В разі несплати Замовником вартості Послуг згідно Договору, Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати Договорі в зв’язку із втратою комерційного інтересу.

5.3. В разі заподіяння збитків, винна Сторона компенсує постраждалій Стороні їх в повному обсязі.

6.     ФОРС-МАЖОР

6.1.   У випадку настання форс-мажору – обставин непереборної сили – (війна, революції, терористичні акти, збройні сутички, воєнні дії, пожежі, аномальні природні явища, природні катаклізми, бойкоти, страйки, громадські заворушення, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

6.2.   Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин має бути довідка відповідного компетентного державного органу та/або  зафіксоване повідомлення в ЗМІ, на телебаченні, мережі Інтернет про загальновідомий факт. 

6.3.   Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше трьох місяців Угода припиняє свою дію, Сторони звільняються від відповідальності за її невиконання.

7.     ДІЯ ДОГОВОРУ.

7.1.   Даний договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання зобов’язань його Сторонами.

7.2.   Одностороння зміна, розірвання, відмова від Договору не допускається, крім випадків, передбачених Договором.

8.     ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

8.2.  Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. Дотримання претензійного порядку вирішення спорів є обов’язковим. Термін відповіді на претензію – 5 календарних днів.

8.3.  В разі не вирішення спору між Сторонами шляхом переговорів, спір вирішується судом згідно чинного законодавства України.

8.4.  Сторони надають згоду на обробку особистих персональних даних, наведені в реквізитах даного договору виключно з метою його виконання без права передачі третім особам на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9.     РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Піб_______________________________

Іден. №.___________________________

Адреса ____________________________

Тел.: ______________________________

 

___________________________

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

Піб_______________________________

Іден. №.___________________________

Адреса ____________________________

Тел.: ______________________________

 

___________________________

 

 

Інші статті