Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір з художником.Зразок

Договір з художником.Зразок

Зразок угоди з художником/автором на створення твору на замовлення. Не трудові відносини

              ДОГОВІР

ПРО СТВОРЕННЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ І

ВИКОРИСТАННЯ  ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

м. Київ                                                                          "03" травня 2019 року

ТОВ «», далі - Замовник, в особі Директора, яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та

, (далі – Автор), що діє на підставі цивільної дієздатності,  з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір  (далі – Договір) про таке.

1.      ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

              Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:

                  Замовник – особа, на вимогу якої автор зобов’язаний створювати твори образотворчого мистецтва на умовах згідно Договору;

                  Автор – фізична особа,  яка  своєю  творчою  працею  має створювати твори образотворчого мистецтва протягом терміну дії Договору;

Твір – твір образотворчого мистецтва, створений Автором на замовлення Замовника, у вигляді ілюстрацій, малюнків, ескізів до навчального посібника.

Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно  з нормами чинного законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

              2.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Автор зобов’язується протягом терміну дії Договору створювати Твори відповідно до вимог Замовника та передати (відчужити) виключні майнові права на Твір Замовнику, а саме:

              право на використання Твору;

виключне право дозволяти використання Твору;

право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання;

право на публічну демонстрацію і публічний показ;

право переробки, адаптації та інші подібні зміни Творів;

право включення Творів як складових частин до літературних творів;

право розповсюдження Творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом;

право подання Творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.

              2.2. Особисті немайнові права на Твір, створений за замовленням, належать Автору. Замовник зобов’язується дотримуватися особистих немайнових прав Автора.

2.3. Автор надає згоду на зазначення та публікацію його імені при використанні, публікації Творів, посібників, частиною яких є Твори.

 Автор має право публікувати фотозображення Твору (зробленого під кутом не менше 30 градусів) в якості зразка своєї роботи без можливості повноформатного відтворення.

Автор має право в маркетингових цілях повідомляти про наявність даного Договору та роботу по створенню Творів.

 Автор надає згоду Замовнику на публікацію його фотозображення в маркетингових цілях.

Автор не має права передавати майнові права на використання Твору третім особам без письмового дозволу Замовника.

2.4. Вимоги до Твору, терміни виконання замовлення, вартість  послуг по виконанню замовлення узгоджуються Сторонами згідно п. 9.4. Договору.

Даний договір не створює трудових відносин між Сторонами.

2.5. Автор особисто виконує завдання Замовника згідно Договору із використанням власних матеріалів на своїй території.

3. ВИМОГИ ДО ТВОРУ

   3.1. Завдання на створення Твору, вимоги до формату, тематики Твору, кольорової гамми тощо Замовник надсилає Автору на e-mail:    або  за допомогою месенджера Viber по тел. номер.

 3.2. Автор надсилає ескізи, узгодження по завданню на створення Твору Замовнику на е-mail: або  за допомогою месенджера Viber по тел. номером

3.3. Твір має відповідати узгодженим із Замовником характеристикам. Автор зобов’язується усувати недоліки Твору за свій рахунок та приводити його у відповідність до угоджених Сторонами характеристик Твору.

4. ПЕРЕДАЧА ТВОРУ

4.1. Автор надсилає електрону копію створеного Твору на вказаний в п. 3.2 Договору e-mail у форматі PDF/JPEG з наступною передачею оригіналу Товару на матеріальному носії, що засвідчується актом приймання-передачі.

4.2. Виконання Автором п. 4.1 Договору свідчить про передачу Замовнику виключний майнових прав на використання Твору згідно Договору.

5. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ

              5.1. Замовник зобов’язується виплатити Авторові винагороду за створення Твору та передання (відчуження) майнових прав на Твір у сумі, погодженій Сторонами за допомогою засобів комунікації, вказаних в п.п. 3.1., 3.2 Договору.   

              5.2. Винагорода виплачується Авторові Замовником протягом 24 годин з моменту, вказаного в п. 4.1. Договору. 

5.3. Виплата винагороди Автору є фактом прийняття Замовником наданих Автором послуг згідно даного Договору. Підписання акту не вимагається.

5.4. Оплата послуг Автора згідно Договору здійснюється в безготівковій формі. Замовник є податковим агентом Автора.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

6.1. У випадку порушення зобов’язання (далі - порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену чинним в законодавством та цим Договором.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених у цьому  Договорі.

6.3. У випадку порушення строку виплати винагороди, вказаного в пунктах 6.1, 6.2 цього Договору, Замовник виплачує Автору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

              7.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в досудовому порядку.

7.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

8.2.           По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.

8.3.           Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

 9. ІНШІ УМОВИ

 9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2019 року.

 9.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору. В частині використання майнових прав Договір діє безстроково.

9.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

              9.4. Офіційна комунікація між Сторонами здійснюється за допомогою вказаних в п.п. 3.1., 3.2. Договору контактної інформації.

              9.5. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

              9.6. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Інші статті