Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договор подряда на изготовление декоративного объекта

Договор подряда на изготовление декоративного объекта

Зразок договору підряду на виготовлення та монтаж декоративного інтер'єрного елементу

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

м. Київ, ___.____.2019 р.

Замовник: ______________________, , з одного боку та

Підрядник: Фізична особа-підприємець з другого боку, далі разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали даний Договір підряду, далі – «Договір», про наступне:

1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.          За даним Договором Підрядник зобов’язується на свій ризик за замовленням Замовника виготовити та здійснити монтаж  декоративного інтер’єрного виробу, далі – «Роботи», а Замовник зобов’язується оплатити та прийняти виконані підрядником Роботи.

1.2.          Замовлення на Роботи, далі – «Замовлення», узгоджується Сторонами та є невід’ємним додатком до Договору. В  Замовленні зазначається: найменування декоративного інтер’єрного виробу, далі – «Виріб», його параметри, матеріали виготовлення, колір, оснащення, в разі необхідності - схематично-графічне зображення/ескіз  Виробу/графічний макет Виробу/фотозображення зразка Виробу, далі – «Макет», ПІБ уповноваженого представника Замовника, відповідального за прийняття Робіт, вартість Робіт, місце виконання Робіт («Об’єкт»), термін виконання Робіт, обсяг та вартість додаткових робіт та послуг, та інша суттєва інформація.

1.3.          Роботи виконуються з матеріалів та за допомогою інструментів Підрядника.

2.     ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1.          Загальна вартість Робіт визначається Сторонами у Замовленні.

2.2.          Замовник зобов’язується авансом оплатити Підряднику 70% від загальної вартості Робіт протягом 2-х днів з моменту узгодження Сторонами Завдання, якщо інше не узгоджено Сторонами.

2.3.          Решту 30% Замовник сплачує в момент фактичного виконання Підрядником Робіт, якщо інше не узгоджено Сторонами.

2.4.          Розрахунки здійснюються в гривні в готівковій чи безготівковій формі.

3.     ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1.          Підрядник зобов’язується виконати Роботи належним чином згідно умов Договору.

3.2.          Термін виконання Робіт встановлюється Завданням. Якщо Підрядник не приступає до виконання Робіт більше, ніж потягом 30 календарних днів з моменту сплати Замовником авансового платежу, Замовник має право ініціювати розірвання даного Договору в зв’язку із втратою комерційного інтересу та вимагати від Підрядника повернення авансу. Термін виконання Робіт по виготовленню Виробу (його деталей) може продовжуватись на розумний термін, необхідний для доставки/виготовлення технологічно складних деталей та/або терміни, необхідні для здійснення змін у Виробі за заявкою Замовника, про що Підрядник має завчасно повідомити Замовника.

3.3.          Якість Робіт визначається Завданням та існуючою практикою виготовлення аналогічних виробів в Україні. При виготовленні Виробу використовуються якісні та безпечні матеріали.

3.4.          Підрядник самостійно організовує процес виконання Робіт, має право залучати третіх осіб на субпідряд для виконання Заявки, відповідаючи при цьому перед Замовником за результат їх роботи як за свої власні.

3.5.          Підрядник зобов’язується виконати Роботи у точній відповідності до Завдання в узгоджені Сторонами терміни.

3.6.          Замовник має право контролювати хід виконання Робіт, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, давати Підряднику зауваження щодо усунення недоліків в рамках узгодженого Завдання.

3.7.          Замовник зобов’язується прийняти Роботи по якості в присутності Підрядника в момент завершення виконання Робіт (монтажу Виробу на Об’єкті  та перевірки функціональності згідно Завдання) та підписати наданий Підрядником Акт передачі-приймання виконаних Робіт, або обґрунтовано відмовити у його підписанні.

3.8.          Підрядник зобов’язується за власний рахунок усунути виявленні недоліки в Роботах в розумний термін. Претензії щодо виявлених прихованих недоліків у Роботах приймаються протягом 14 днів з моменту монтажу Виробу та оформляються дефектним актом представниками обох Сторін. Ініціатором складання якого має виступити Замовник, враховуючи розумний час, необхідний для прибуття Підрядника на Об’єкт.

3.9.          Якщо Підрядник ухиляється від усунення виявлених недоліків в Роботах, Замовник має право, за умови письмового попередження Підрядника не менш, ніж за 3 календарні дні, усунути недоліки Виробу самостійно та вимагати у Підрядника компенсації збитків за середньо ринковими цінами на аналогічні роботи.

3.10.       Якщо Замовник протягом 30 календарних днів не сплатить вартість виконаних Робіт, Підрядник, має право відчужити Виріб з метою компенсації завданої Підряднику моральної та матеріальної шкоди. Решта коштів, що залишались після компенсації збитків підлягає перерахуванню на користь Замовника.

 

4.     ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ

4.1.          Гарантія на Виріб становить 6 місяців з моменту його монтажу Підрядником.

4.2.          Підрядник зобов’язуєються здійснювати гарантійний ремонт, що виник внаслідок прихованих недоліків Виробу з вини Підрядника.

4.3.          Гарантія на Виріб не діє в разі фізичних, хімічних пошкоджень Виробу, не правильної експлуатації Виробу Замовником, самовільним переплануванням, зміною Виробу, порушенням сервісних пломб, внаслідок перепадів напруги в електромережі, відсутності електроживлення, водопостачання, недбалих чи зловмисних дій, недогляду третіх осіб, дій форс-мажорних обставин.

5.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1.          За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. У випадку порушення термінів оплати Замовник сплачує Підряднику пеню виходячи із розрахунку 0,1 % від суми Договору за кожен день прострочки, але в будь якому разі не більше 10% від загальної суми.

5.3. У випадку порушення термінів виконання Робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню виходячи із розрахунку 0,1 % від суми Договору за кожен день прострочки, але в будь якому разі не більше 10% від загальної суми.

5.2.          Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань щодо Договору, якщо вони виникли внаслідок обставин непереборної сили чи стихійного лиха (форс-мажор).

6.     ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1.          Всі спірні питання і розбіжності усуваються Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6.2.          Дотримання претензійного порядку є обов’язковим. Термін відповіді на претензію – 5 календарних днів.

7.     ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.          Даний Договір набирає чинності в момент його підписання Сторонами і діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору.

7.2.          Цей Договір складено українською мовою, підписано у двох примірниках однакової юридичної сили по одному для кожної із Сторін. Сканована копія Договору, рахунку, акту передачі-приймання виконаних робіт, повідомлення тощо, надісланні Стороні протилежною Стороною на вказаний в реквізитах  e-mail Сторони, мають силу оригіналу до моменту їх обміну на паперові примірники.

8.     ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК:

Фізична особа-підприємець

____________________/____________

 

ЗАМОВНИК:

Гр. України ____________________________

_______________________/___________________

 

 

Інші статті