Кошик
20 відгуків
+380952520033
+380442239033
УкраїнаКиїввул. Богдана Гаврилишина, 27/29, корпус №3
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договор рассылки спама образец

Договор рассылки спама образец

Шаблон договору про надання послуг з електронної розсилки (спам)

Договір

про надання послуг електронної розсилки

м. Київ,  __.__.2019 року

ЗАМОВНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю__________, в особі _________, який діє на підставі Статуту з одного боку та

ВИКОНАВЕЦЬ: Фізична особа-підприємець ______________, далі разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», підписали даний Договір про надання послуг, далі – «Договір», про наступне:

1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.          Згідно даного Договору Замовник замовляє, а Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційні послуги з просування послуг_________, які здійснює Замовник, шляхом  інформаційної розсилки про послуги Замовника його  потенційним клієнтам, далі – «Послуги». Замовник зобов’язується оплатити та прийняти надані Виконавцем Послуги згідно умов Договору.

1.2.          Цільова  аудиторія Замовника: Юридичні особи та ФОП, які _________________,(далі - Потенційні клієнти)  і готові здійснити заявку (далі – Лід) на послуги Замовника.

1.2.1.      Під терміном Лід, слід розуміти заявки, які Виконовець передає Замовнику.

1.2.2.      1.3. Обсяг послуг становить: ________________.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1  Вартість Послуг Виконавця за 1 Лід становить__________) грн.

2.2. Загальна вартість Послуг, за договором становить ___________ без ПДВ.

2.3. Замовник зобов’язується оплатити Послуги Виконавця авансом, на умовах 100% передплати протягом 3 днів з моменту підписання Сторонами даного Договору, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця, вказаний в реквізитах. Сплата комісії за перерахування коштів Виконавцю, покладається на Замовника.

2.4. Валютою платежу є українська гривня.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець зобов’язаний приступити до виконання договору протягом 2 днів з моменту перерахування Замовником на користь Виконавця вказаної в п.2.2. Договору суми.

3.2. Виконавець в ході надання послуг, зобов’язаний виконувати умови Договору, сумліно та відповідально згідно критеріїв визначених п. 1.2. та 1.3., повідомляти про всі обставини, які можуть спричинити затримку в наданні Послуг, зберігати конфіденційність умов Договору.

3.3.  По факту наданих за місяць Послуг Сторони підписують Акт приймання-передачі наданих послуг згідно Договору, в формі звіту, яка інформує про кількість та якість переданих Лідів.

3.4.  Передача Лідів здійснюється шляхом ______________.

4. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ

4.1. За результатами наданих/виконаних Послуг за звітний період, Виконавець зобов’язаний надати Замовнику не пізніше останнього робочого дня звітного календарного місяця Акт приймання-передачі наданих послуг, в якому мають зазначатися  досягнуті результати, кількість отриманих заявок відповідно до п.1.2. даного Договору.

4.2 Замовник протягом 3 (трьох)  робочих днів з дня отримання Акту приймання-передачі наданих послуг зобов’язаний направити Виконавцю підписаний зі свого Боку Акт приймання-передачі наданих послуг або вмотивовану відповідь-відмову.

4.3. У випадку, якщо в термін визначений в п. 5.2 Договору,  Акт приймання-передачі наданих послуг або вмотивована відповідь-відмова не направлені на адресу Виконавця, Послуги вважаються наданими та прийнятими Замовником, а Акт підписаним.

5.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1        В разі виявлення недоліків у результатах наданих Послуг Виконавець зобов’язується усунути їх за власний рахунок згідно умов Договору.

5.2        В разі неналежного виконання Стороною своїх обов’язків по Договору вина Сторона компенсує протилежній Стороні завдані збитки згідно чинного законодавства України.

5.3        Не виконання Замовником своїх фінансових зобов’язань є підставою для одностороннього розірвання Договору з боку Виконавця за умови відповідного письмового повідомлення.

5.4        Сторони звільняються від відповідальності за невиконання/неналежне виконання своїх обов’язків по Договору, що сталося внаслідок дії форс-мажору.

6.     ФОРС-МАЖОР

6.1.           У випадку настання форс-мажору – обставин непереборної сили – (війна, революції, терористичні акти, проведення антитерористичних операцій за місцем знаходженням Сторін, збройні сутички, воєнні дії, пожежі, аномальні природні явища, природні катаклізми, бойкоти, страйки, громадські заворушення, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

7.     ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.          Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до виконання умов договору чи строку .

7.2.          Строк дії договору до 31.12.2019 року, з моменту підписання договору.

7.3.          Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

7.4.           Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. Дотримання претензійного порядку вирішення спорів є обов’язковим. Термін відповіді на претензію – 7 календарних днів.

7.5.           Одностороння зміна умов Договору не допускається. Зміни до Договору набувають чинності в момент їх підписання Сторонами в формі окремого додатку до Договору. Всі додатки до Договору, рахунки-фактури, акти, поштові квитанції, дані регістрів поштових сервісів, месенджерів, що засвідчують переписку представників Сторін по Договору є невід’ємною частиною Договору.

7.6.           В разі зміни реквізитів, адреси, податкового статусу, повноважного підписанта, заміни Сторони договору, відповідальної особи за листування,   Сторона, що зазнала змін вчасно повідомляє про це протилежну Сторону. В разі неналежного повідомлення/неповідомлення про вказані зміни Сторона має право виконання зобов’язань за даними, вказаними в Договорі. В такому випадку відповідальність за наслідки такого виконання  покладається на Сторону, що не виконала зобов’язання з належного повідомлення про вище зазначені зміни.

7.7.           Цей Договір складений українською мовою у 2-ох ідентичних примірниках однакової юридичної сили по одному для кожної із Сторін.

7.8.             Сторони надають згоду на обробку особистих персональних даних, наведені в реквізитах даного договору, в базах персональних даних з метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 Від  Замовника:

 

Директор   _________________ 

                                      

Від Виконавця:

 

ФОП _____________.

 

Інші статті