Корзина
20 отзывов
+380952520033
+380442239033
УкраинаКиев
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БЮРО ДОГОВОРІВ

Договір про надання івентпослуг зразок

Договір про надання івентпослуг зразок

Зразок договору про надання івентпослуг укр.мовою

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м. Київ, ___.___.2019 р.

  Замовити індивідуальний договір тут

Виконавець: ФОП ____________________, що діє на підставі державної реєстрації фізичної особи-підприємця (запис в ЄДР № ________________ від __.___._______ р.), з одного боку та

Замовник: гр. ______________________________________________________________________, з другого боку, разом далі – «Сторони»,  уклали даний Договір про надання послуг, далі – «Договір»,   про наступне:

1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.          Згідно даного Договору Виконавець зобов’язується за плату на замовлення Замовника надати івент-послуги з організації та проведення  __________далі – «Захід», а Замовник зобов’язується оплатити та прийняти наданні Виконавцем послуги, далі – «Послуги» згідно Договору.

1.2.          Дата проведення Заходу: «__» ____________ р. з ___ год. по ___год.

1.3.          Місце проведення Заходу: ресторан ___________, далі – «Заклад».

2.     ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1.          Організація заходу здійснюється силами, з матеріалів та за рахунок Виконавця. Замовник зобов’язується сприяти Виконавцю у виконанні його зобов’язань за цим Договором.

2.2.          Виконавець має право залучати з метою виконання Договору третіх осіб на умовах субпідряду, при цьому відповідаючи перед Замовником за їх дії як за власні.

2.3.          Виконавець має право відмовитись від надання послуг, не передбачених Договором та його додатками.

2.4.          Замовник має право перевіряти хід виконання Договору Виконавцем але без втручання у його діяльність.

2.5.          Виконавець вважається таким, що надав Послуги за цим Договором в момент фактичного проведення Заходу згідно Договору.

3.     ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.          Вартість Послуг за цим Договором визначається кошторисом.

3.2.          Замовник сплачує вартість Послуг Виконавця в наступному порядку: _______________

3.3.          Замовник може за додаткову оплату замовити послуги фото-, відео- зйомки, друк святкової поліграфії, придбання інвентарю для розваг, подарунків за участь в конкурсах тощо. Вартість додаткових послуг Виконавця  узгоджується за взаємною згодою Сторін.

3.4.           Розрахунки здійснюються в готівковій формі, що засвідчується квитанцією або розпискою Виконавця про отримання коштів від Замовника.

4.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.          Виконавець несе відповідальність за належне виконання Послуг у відповідності із Договором.

4.2.          Виконавець несе перед Замовником відповідальність за дії залучених ним субпідрядників.

4.3.          Якщо Виконавець своєчасно не приступить до виконання Договору, Замовник має право вимагати розірвання Договору та відшкодування завданих збитків.

4.4.          Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні Послуг в разі не виконання Замовником своїх грошових зобов’язань по оплаті Послуг.

4.5.          Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по даному Договору, якщо це невиконання було наслідком обставин непоборної сили, а саме: пожежа, паводок, землетрус, військові дії, зміни законодавства тощо, при умові, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання договірних зобов'язань.

5. ІНШІ УМОВИ.

5.1. Договір складено у двох примірниках з рівною юридичною силою по одному для кожної із Сторін.

5.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно (протягом п’яти днів з моменту зміни реквізитів) у письмовій формі повідомити іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих (негативних) наслідків.

5.3. Усі належним чином оформлені додаткові угоди, будь-які акти, додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору, якщо вони підписані обома Сторонами.

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

 Замовити індивідуальний договір тут

 

ЗАМОВНИК:

Другие статьи