Кошик
20 відгуків
+380 (95) 252-00-33
м. Київ, вул. Білоруська, 26, Київ, Україна

Договір оренди транспортного засобу зразок

Договір оренди транспортного засобу зразок

Договір

оренди транспортного засобу

замовити написання договором

Місто Київ __.__2019 року

Ми, що підписались нижче, гр. ____________(реєстраційний номер облікової картки платника податк_____), зареєстроване місце проживання за адресою ___, надалі іменований як Орендодавець, з однієї сторони, та

гр. ________(реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________), зареєстроване місце проживання за адресою: __________________________, надалі іменований як Орендар, разом іменовані Сторони, попередньо ознайомлені з наслідками його укладання, розуміючи значення та умови цього договору, його правові наслідки, підтверджуючи дійсність намірів при його укладанні, та ті, що він не носить характеру фіктивного чи удаваного, діючи добровільно, без будь-якого до того примушення, як фізичного так і морального, уклали цей договір, далі – «Договір», про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендарю в тимчасове оплатне користування транспортний засіб вказаний у п. 1.2. цього Договору, а Орендар зобов'язується прийняти його в тимчасове оплатне користування.

1.2. Предмет оренди транспортний засіб: автомобіль марки:___________, модель: ____________тип: легковий _________; рік випуску: _________, державний реєстраційний №____________, шасі (кузов, рама, коляска) № ______________________ (далі – «ТЗ»).

1.3. Транспортний засіб, зазначений у п. 1.2. цього договору належить Орендодавцю на праві власності на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ_____________, виданого _______ № _____ (кім – орган) _______ року.

2. МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ

2.1. Транспортний засіб орендується з метою: для використання у власних цілях.

2.2. ТЗ передається в оренду Орендарю без права його передачі в оренду (суборенду) третім особам.

2.3. Поточний та капітальний ремонт ТЗ здійснює Орендодавець, якщо необхідність даного ремонту виникла в наслідок нормального зносу ТЗ, крім випадку, коли пошкодження ТЗ виникло внаслідок дій чи бездіяльності Орендаря.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТЗ

3.1. Орендодавець передає Орендарю в користування ТЗ протягом 24 годин з моменту підписання даного Договору та внесенням Орендарем гарантійного платежу на користь Орендодавця. Факт передачі ТЗ засвідчується підписаним Сторонами Актом передачі транспортного засобу в оренду, що є є ємним додатком до Договору.

3.2. Орендар повертає Орендодавцю ТЗ до 20 рік. 00 хв. того ж дня припинення дії Договору. Факт повернення ТЗ до Орендодавця підтверджується підписаним Сторонами Актом приймання транспортного засобу з оренди.

3.3. З моменту отримання ТЗ в користування Орендар несе ризик випадкової втрати, пошкодження ТЗ перед Орендодавцем.

4. РЯДКІВ ОРЕНДИ, ДІЯ ДОГОВОРУ

4.1.Рядків оренди складає ___ календарних днів з моменту виконання Орендарем умов, передбачених п. 3.1. Договором.

4.2. Рядків оренди може буди продовжений на підставі додаткової угоди до Договору.

4.3. Даний Договір є укладеним та набірає чінності з моменту підписання його Сторонами та діє до закінчення рядок оренди, в казаного в п. 4.1. Договору або до моменту припинення дії Договору (розірвання Договору). У будь-якому випадку зобов'язання Сторін за Договором, які виникли під час дії Договору зберігають свою дію та є чинними до повного їх виконання.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Оренда плата та порядок розрахунків за Договором визначається Додатковою угодою до договору.

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Орендодавець за даним Договором має право:

6.1.1. Здійснювати перевірку використання Орендарем ТЗ.

6.1.2. Вимагати відшкодування від Орендаря збитків, завданих йому внаслідок пошкодження або погіршення стану ТЗ, порушень або невиконання умов даного Договору.

6.2. Орендодавець за даним Договором зобов'язується:

6.2.1. Надати в оренду ТЗ у технічно справному стані та готуємо до експлуатації.

6.2.2. Здійснювати капітальний та поточний ремонт в рамках нормального зносу ТЗ.

6.2.3. Прийняти у Орендаря ТЗ після закінчення рядок оренди або розірвання Договору, та підписати Акт приймання транспортного засобу з оренди.

6.3. Орендар має право:

6.3.1. Якщо Орендар належний чином виконує свої обов'язки за Договором, після закінчення рядок дії Договору, він має переважне право перед іншими особами на укладення нового договору оренди транспортного засобу.

6.3.2. Достроково розірвати даний Договір за згодою Орендодавця.

6.4. Орендар зобов'язується:

6.4.1. Оглянути та прийняти у користування ТЗ відповідно до Договором.

6.4.2. Використовувати ТЗ у чіткій відповідності до розділу 2 «МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ» даного Договору.

6.4.3. Дбайливо ставитись до орендованого ТЗ, забезпечуваті його схоронність та не допускати погіршення його стану, пошкодження, викрадення.

6.4.4. Своєчасно, у повному розмірі сплачувати орендну плату та гарантійний платіж передбачений даним Договором та додатковими Угодами.

6.4.5. Надавати Орендодавцю ТЗ для перевірки відповідно до даного Договору.

6.4.6. Дотримуватися ПДР і інших вимоги чинного законодавства України при користуванні ТЗ;

6.4.7. Після закінчення/розірвання Договору, повернути Орендодавцю ТЗ в належному технічному стані в порядку, передбаченому цим Договором;

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену даним Договором та діючим в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

7.2. Орендар зобов'язується відшкодовувати Орендодавцю у повному розмірі збитки, що виникли в Орендодавця внаслідок дій/бездіяльності Орендаря (вартість втраченого ТЗ, витрати на ремонт, вартість придбаних деталей, відшкодування шкоди третім особам тощо).

7.3. У випадку прострочення Орендарем рядок сплати орендної плати, Орендар зобов'язаннями язаний сплатити Орендодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період прострочення від розміру орендної плати за 1 календарний день.

7.4. Усі суперечки, пов'язані з даним Договором або виникаючі в процесі виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. Дотримання претензійного порядку є обов'язковим. Терміни відповіді на претензію – 3 календарні дні з врахуванням терміну поштового обігу. Якщо суперечки неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку по встановленій підвідомчості і підсудності такої суперечки в порядку, визначеному відповідним законодавством, що діє в Україні.

8. ФОРС-МАЖОР (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

8.1. У випадку настання форс-мажору – обставин непереборної сили – (війна, революції, терористичні акти, збройні сутички, воєнні дії, аномальні природні явища, природні катаклізми, бойкоти, страйки, громадські заворушення, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності й ін.), що безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

9. ІНШІ УМОВИ.

9.1. Договір складено у двох примірниках з рівною юридичною силою. Один примірник Договору у Орендаря інший у Орендодавця.

9.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язаннями язуються своєчасно (протягом п'яти днів з моменту зміни реквізитів) у письмовій формі повідомити іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих (негативних) наслідків.

9.3. Усі належний чином оформлені додаткові угоди, будь-які акти, додатки до Договору є є ємними частинами цього Договору, якщо вони підписані обома Сторонами.

9.4. Укладаючи цей Договір, Сторони підтверджують, що кожна із Сторін діє в межах своїх повноважень і на підставі законодавства України.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner